Dokumenti

DEKLARACIJA PARTNERA ZAPADNOG BALKANA O INTEGRACIJI ROMA U SKLOPU PROŠIRENJA EU

Vijeće ministara BiH je na 169. sjednici održanoj 21.3.2019.godine, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, usvojilo Program obilježavanja značajnih datuma iz oblasti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu. Program sadrži 56 događaja iz oblasti ljudskih prava koje će nadležne institucije BiH u saradnji s Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH obilježiti na prigodan način i u skladu s mogućnostima u okviru planiranih budžetskih sredstava.

IZVJEŠTAJ ECRI-a O BOSNI I HERCEGOVINI (peti ciklus monitoringa)

Evropski komitet za socijalna prava - 
Zaključci iz 2017. godine


European Committee of Social Rights - Conclusions 2017

Izvještaj Komiteta eksperata i preporuka Komiteta  ministara Vijeća Evrope o primjeni Povelje za regionalne ili manjinske jezike u Bosni .pdf

Odluka o imenovanju članova/ica Upravnog odbora Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine

INITIAL REPORT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA ON THE IMPLEMENTATION OF THE MADRID PLAN OF ACTION ON AGEING

Komitet za prisilne nestanke – Zaključne napomene o izvještaju koji je Bosna i Hercegovine Podnijela u skladu sa članom 29, stav 1. Konvencije

Komitet protiv torture – Zaključna zapažanja o šestom periodičnom izvještaju Bosne i Hercegovine.

Prvi Izvještaj BiH o provedbi Madridskog akcionog plana za starenje

EIGHTH REPORT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA ON IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN SOCIAL CHARTER /REVISED/

OSMI IZVJEŠTAJ BOSNE I HERCEGOVINE O PRIMJENI EVROPSKE SOCIJALNE POVELJE /REVIDIRANE/

Vijeće ministara BiH je na 108. sjednici, održanoj 19.07.2017. godine, usvojilo Akcioni plan BiH za rješavanje problema Roma u oblastima zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite 2017 – 2020 kao i prateće obrasce za izvještavanje. (Engleski, Romski)

ČETVRTI IZVJEŠTAJ BOSNE I HERCEGOVINE O ZAKONODAVNIM I DRUGIM MJEREMA NA SPROVOĐENJU NAČELA UTVRĐENIH U OKVIRNOJ KONVENCIJI ZA ZAŠTITU NACIONALNIH MANJINA

Četvrto mišljenje o Bosni i Hercegovini - usvojeno 9. novembra 2017. godine

Mišljenje Savjetodavnog komiteta na četvrti državni izvještaj BiH

DRUGI IZVJEŠTAJ BOSNE I HERCEGOVINE O PROVOĐENJU MJERA I NAČELA UTVRĐENIH EVROPSKOM POVELJOM O REGIONALNIM ILI MANJINSKIM JEZICIMA

KAP IZVJEŠTAJ – PERCEPCIJE I STAVOVI KORISNIKA I PRUŽALACA SOCIJALNIH USLUGA U OPŠTINAMA ODŽAK I MRKONJIĆ GRAD

KAP SURVEY - THE PERCEPTIONS AND ATTITUDES OF SOCIAL SERVICES USERS AND PROVIDERS IN THE MUNICIPALITIES OF ODZAK AND MRKONJIC GRAD

PRAVILNIK O NAČINU PRIKUPLJANJA, KORIŠTENJA I RAZMJENE PODATAKA O LJUDSKIM PRAVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI IZ NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE BOSNE I HERCEGOVINE

INFORMACIJA O UTROŠKU GRANT SREDSTAVA ZA REALIZACIJU REVIDIRANOG AKCIONOG PLANA BIH ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA ROMA U OBLASTIMA ZAPOŠLJAVANJA, STAMBENOG ZBRINJAVANJA I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2015 GODINU

SEDMI IZVJEŠTAJ BOSNE I HERCEGOVINE O PRIMJENI EVROPSKE SOCIJALNE POVELJE /REVIDIRANE/

Rezolucija CM/ResCMN(2015)5 o primjeni Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini

Resolution CM/ResCMN(2015)5 on the implementation of the Framework Convention for the Protection of National Minorities by Bosnia and Herzegovina

ŠESTI IZVJEŠTAJ BOSNE I HERCEGOVINE O IMPLEMENTACIJI EUROPSKE SOCIJALNE POVELJE /REVIDIRANE/

THE SIXTH REPORT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA ON THE IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN SOCIAL CHARTER /REVISED/

Prijedlog Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI REVIDIRANOG AKCIONOG PLANA BIH ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA ROMA U OBLASTIMA ZAPOŠLJAVANJA, STAMBENOG ZBRINJAVANJA I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 2013-2016. GODINE Za period 2013. i 2014. godine

PETI IZVJEŠTAJ BOSNE I HERCEGOVINE O PRIMJENI EVROPSKE SOCIJALNE POVELJE /REVIDIRANE/

THE FIFTH REPORT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA ON IMPLEMENTATION OF EUROPEAN SOCIAL CHARTER (REVISED)

Europski komitet za socijalna prava- Zaključci za 2014. godinu

PROGRAM OBILJEŽAVANJA ZNAČAJNIH DATUMA IZ OBLASTI LJUDSKIH PRAVA U BOSNI i HERCEGOVINI ZA 2015. GODINU

Šesti periodični izvještaj BiH protiv torture

Inicijalni izvještaj o primjeni Međunarodne konvencije za zaštitu svih osoba od prisilnog nestanka za Bosnu i Hercegovinu za period 2012-2014. godine

ČETVRI IZVJEŠTAJ BOSNE I HERCEGOVINE O PRIMJENI EVROPSKE SOCIJALNE POVELJE /REVIDIRANE/

THE THE FOURTH REPORT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA ON IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN SOCIAL CHARTER /REVISED

Mišljenje Komiteta za ljudska prava u predmetu Rizvanović

PREGLED ODOBRENIH GRANT SREDSTAVA IZ NADLEŽNOSTI SEKTORA ZA LJUDSKA PRAVA ZA 2014. GODINU

KORISNICI GRANT SREDSTVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE ROMA ZA 2013.

REVIDIRANI AKCIONI PLAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA ROMA U OBLASTIMA ZAPOŠLJAVANJA, STAMBENOG ZBRINJAVANJA I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 2013-2016. GODINE

Treće mišljenje Savjetodavnog komiteta Vijeća Evrope (bosanska i engleska verzija)

TREĆI IZVJEŠTAJ BOSNE I HERCEGOVINE O PRIMJENI EVROPSKE SOCIJALNE POVELJE

THE THIRD REPORT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA ON IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN SOCIAL CHARTER

KONVENCIJA O MEĐUNARODNOM OSTVARIVANJU PRAVA ZA IZDRŽAVANJE DJETETA I DRUGIM OBLICIMA IZDRŽAVANJA OBITELJI
(Bosanski, Hrvatski, Srpski)

Konvencija o kontaktu koji se tiče djece
(Bosanski, Hrvatski, Srpski)

Konvencija Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualne zlouporabe
(Bosanski, Hrvatski, Srpski)

IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU KONVENCIJE UJEDINJENIH NACIJA O PRAVIMA OSOBA SA INVALIDITETOM U BOSNI I HERCEGOVINI
(Bosanski, Hrvatski, Srpski, Engleski)

Drugi Izvještaj Bosne i Hercegovine o zakonodavnim i drugim mjerama na sprovođenju načela utvrđenih u okvirnoj konvenciji za zaštitu nacionalnih manjina

Treći izvještaj Bosne i Hercegovine o zakonodavnim i drugim mjerama na sprovođenju načela utvrđenih u okvirnoj konvenciji za zaštitu nacionalnih manjina

Evropska socijalna povelja, Zaključci 2011. Evropskog komiteta za socijalna prava (Bosna i Hercegovina)

Europen Social Charter  Conclusions 2011. Europen Committee of Social Charter (Bosnia and Herzegovina)

Odgovori na Zaključke  2011. Evropskog komiteta za socijalna prava na Prvi Izvještaj Bosne i Hercegovine o primjeni Evropske socijalne povelje za grupu IV (djeca, porodice i migranti) članovi 7,8,16 i 17.

Answers  to  European Committee of Social Rights (2011) Conclusions on the First Report of Bosnia and Herzegovina on  implementation of the European Social Charter – Revised,   group IV (children, families, migrants) articles 7, 8, 16 and   17.

U skladu sa članom 5. tačke 5. Odluke o formiranju Komisije za monitoring kazneno-popravnih zavoda (zatvora, pritvora i pritvorskih ustanova za maloljetnike), policijskih stanica i psihijatrijskih ustanova gdje su lica mimo svoje volje lišena slobode, a prije upućivanja Objedinjenog Izvještaja Komisije za monitoring za 2010. godinu na razmatranje i usvajanje Vijeću ministara BiH, zatražena su mišljenja, izjašnjenja i dodatne informacije od strane ustanova i nadležnog nivoa vlasti na koje se odnose. U dostavljenim povratnim informacijama od strane Ministarstva sigurnosti BiH (za međunarodni granični prelaz, Izačić), Ministarstva pravde Federacije BiH, Ministarstva pravde Republike Srpske i Kliničkog centra Istočno Sarajevo (za Psihijatrijsku kliniku, Sokolac) nije bilo primjedbi ni sugestija na sačinjene preporuke Komisije za monitoring Vijeća ministara BiH. 

Objedinjeni Izvještaj Neovisne komisije Vijeća ministara BiH - Komisije za monitoring kazneno-popravnih zavoda (zatvora, pritvora i pritvorskih ustanova za maloljetnike), policijskih stanica i psihijatrijskih ustanova gdje su lica mimo svoje volje lišena slobode za 2010. godinu
 - Usvojen je na 156. Sjednici Vijeća ministara BiH održanoj 28.07.2011. godine

Zaključci Evropskog komiteta za socijalna prava (2011) za Prvi izvještaj Bosne i Hercegovine o primjeni Evropske socijalne povelje /revidirane/ za grupu IV - djeca, porodice i migranti (bosanski, engleski)

Rezolucija  CM/RES CMN(2009.)6 o primjeni Okvirne konvencije za zaštitu  nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini - bosanski - engleski

Drugi Izvještaj Bosne i Hercegovine o primjeni Evropske socijalne povelje /revidirene/ na bosanskom i engleskom jeziku

REVISED CORE DOCUMENT FORMING PART OF THE REPORTS OF STATES PARTIES BOSNIA AND HERZEGOVINA
(Common core document) 

REVIDIRANI OSNOVNI DOKUMENT KOJI PREDSTAVLJA DIO IZVJEŠTAJA DRŽAVE ČLANICE BOSNE I HERCEGOVINE
(Common core document)

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 139. sjednici održanoj 14.12.2010. godine  usvojilo Izvještaj o implementaciji Strategije za borbu protiv nasilja nad djecom 2007-2010, za period januar-decembar 2009. godine. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice je u saradnji sa monitoring timom, angažovanim na projektu „Jačanje kapaciteta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice u oblasti zaštite djece od nasilja“ koje Ministarstvo sprovodi u saradnji sa Save the Children Norway, sačinilo Izvještaj.

MT Report 2010 - bosanski
MT Report 2010 - srpski
MT Report 2010 - hrvatskiTHE FIRST REPORT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA ON IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN SOCIAL CHARTER /REVISED/

PRVI IZVJEŠTAJ BOSNE I HERCEGOVINE O IMPLEMENTACIJI EVROPSKE SOCIJALNE POVELJE /REVIDIRANE/

LISTA ČLANOVA ESP/R/ KOJE JE BIH PREUZELA RATIFIKACIJOM ODLUKA O RATIFIKACIJI EVROPSKE SOCIJALNE POVELJE (REVIDIRANA)  

ZAKON O ZABRANI DISKRIMINACIJE EVROPSKA SOCIJALNA POVELJA (REVIDIRANA)

KONVENCIJA O PRAVIMA OSOBA SA INVALIDITETOM (BOSANSKI, SRPSKI, HRVATSKI

 
Komentari povodom mišljenja o Bosni i Hercegovini Savjetodavnog komiteta Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Vijeća Evrope

ZAKON O ZABRANI DISKRIMINACIJE 


Rok za davanje sugestija 25.11.2008. god, adresa za dostavljanje sugestija ljudprav@mhrr.gov.ba

OKVIRNI PLAN AKTIVNOSTI ZA IMPLEMENTACIJU ZAKLJUČNIH NAPOMENA PREPORUKA UN KOMITETA ZA PERIOD 2008-2010. GODINE


Deklaracija o pravima i odgovornostima pojedinaca, grupa i državnih organa o unapređenju i zaštiti univerzalno priznatih ljudskih prava i osnovnih sloboda

Bosna i Hercegovina je u skladu sa zahtijevom Kancelarije visokog komesara UN za ljudska prava, prevela Deklaraciju o pravima i odgovornostima pojedinaca, grupa i državnih organa o unapređivanju i zaštiti univerzalno priznatih ljudskih prava i osnovnih sloboda, na službene jezike BiH /bosanski, srpski i hrvatski/ dostavila je navedenoj kancelariji UN i učinila je dostupnom putem web stranice Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, svim državnim institucijama i pripadnicima civilnog sektora.

Deklaraciju o pravima i odgovornostima pojedinaca, grupa i državnih organa o unapređivanju i zaštiti univerzalno priznatih ljudskih prava i osnovnih sloboda, koja je poznatija kao Deklaracija o osobama koje štite ljudska prava, jednoglasno je usvojena na 53. zasjedanju Generalne skupštine UN 08.03.1999. godine, uz glasanje i usvajanje i od strane Bosne i Hercegovine.

Na ovoj elektronskoj stranici Ministarstva za ljudska prva i izbjeglice BiH možete naći navedenu deklaraciju na sva tri službena jezika u BiH /bosaskom, srpskom i hrvatskom/, a na dostupnoj web stranici UN navedenu deklaraciju na engleskom jeziku kao i ostale dokumente

www2.ohchr.org/english/issues/defenders/traslating.htm/Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom (Bosanski, Hrvatski, Srpski)


STRATEGIJA PROTIV MALOLJETNIČKOG PRESTUPNIŠTVA U BOSNI I HERCEGOVINI