O uredu

Bosna i Hercegovina i sud za ljudska prava u Strazburu

13.5.2009

Europski sud za ljudska prava ustanovljen je Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (u daljnjem tekstu Konvencija) i djeluje u okviru najstarije europske organizacije, Vijeća Europe. Sjedište Europskog suda za ljudska prava je u Strasbourgu, u Francuskoj, a službeni jezici Suda su engleski i francuski jezik. Pravila postupka pred Sudom regulirana su Poslovnikom Suda i Konvencijom.
Bosna i Hercegovina je ratificirala Konvenciju dana 12.07.2002. godine i tim činom je prihvatila nadležnost Europskog suda za ljudska prava da odlučuje o aplikacijama/zahtjevima bilo koje fizičke osobe, nevladine organizacije, skupine pojedinaca ili druge države članice koji tvrde da su žrtve povrede prava utvrđenih u Konvenciji što ih je počinila Bosna i Hercegovina.
 
Značajno je istaći da je obveza poštivanja prava i sloboda garantiranih Konvencijom i njenim protokolima u Bosni i Hercegovini nastala već stupanjem na snagu Ustava Bosne i Hercegovine dana 14.12.1995. godine koji u članu II proglašava Konvenciju izravno primjenjivom u Bosni i Hercegovini, dajući joj prioritet nad svim ostalim zakonima.
 
Međutim, tek ratificiranjem Konvencije kao međunarodnog ugovora poštivanje prava i sloboda iz Konvencije i dodatnih protokola u Bosni i Hercegovini postalo je predmet kontrole od strane Europskog suda za ljudska prava.
 
Ratifikacijom Konvencije Bosna i Hercegovina se obvezala i da će se podvrgnuti konačnoj presudi Europskog suda za ljudska prava u svakom sporu u kojem sudjeluje kao stranka. Presuda u kojoj Sud utvrdi da je došlo do povrede prava predstavlja uputu državi na koju se odnosi da osigura poduzimanje određenih korekcijskih mjera kako bi se utvrđena povreda prava ispravila, oštećenom isplatila naknada i spriječilo ponavljanje istih ili sličnih povreda u budućnosti. Komitet ministara Vijeća Europe nadležan je za nadgledanje izvršenja presuda Suda na nacionalnom nivou.
 
Sve presude i konačne Odluke Suda donesene u postupcima protiv Bosne i Hercegovine prevode se na jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini i objavljuju u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine i na ovoj stranici. Njihovi originalni tekstovi mogu se naći na web-stranici Europskog suda za ljudska prava: www.echr.coe.int . Na toj stranici dostupne su presude i odluke koje se odnose na druge države, kao i ostali podaci o radu Europskog suda za ljudska prava.
 
 
 
30.7.2014.
JAVNI POZIV za dostavu prijava za dodjelu pomoći nevladinim udrugama koje se bave pitanjima raseljenih osoba, povratnika i izbjeglica
Obrazac 1 Prijava na Javni poziv
Obrazac 2 Projektni prijedlog

19.5.2014.

JAVNI POZIV za dodjelu GRANT sredstava namijenjenih za podršku općinama, NVO i udruženjima za implementaciju Strategije migracija i azila BiH 2012-2015.

APLIKACIONI OBRAZAC 

UPUTSTVO

OBRAZAC ZA IZVJEŠTAJ

Lista o dodjeli grant sredstava

8.5.2014.

JAVNI POZIV Za udruženja građana osoba sa invaliditetom iz Bosne i Hercegovine

APLIKACIJA ZA DODJELU GRANT SREDSTAVA Za podršku rada Vijeća za osobe sa invaliditetom BiH

______

PRIJAVA za dodjelu pomoći za stambeno zbrinjavanje Roma- Općina Kakanj