Novosti

Prevod saopštenja Evropskog suda za ljudska prava o tekućim aktivnostima koje se provode za vrijeme globalne zdravstvene krize od 27.03.2020.

2.4.2020

Od ponedjeljka 16.03.2020., Sud je poduzeo niz izvanrednih mjera u kontekstu globalne zdravstvene krize. U skladu sa mjerama zatvaranja koje je donijela zemlja domaćin, te omogućujući rad na daljinu i komunikaciju elektronskim putem, Sud je zadržao svoje osnovne aktivnosti (naročito rad na prioritetnim predmetima) i nastavio je zaprimati aplikacije i dodjeljivati ih u rad relevantnim sudskim vijećima.
 
Za vrijeme ovog perioda pristup Zgradi ljudskih prava dozvoljen je samo onim pojedincima – sudijama i članovima Registrara – čije je fizičko prisustvo od bitnog značaja, na dobrovoljnoj osnovi i uz strogo poštivanje zdravstvenih mjera opreza koje su propisali organi vlasti.   Uspostavljene su procedure kako bi se omogućilo razmatranje zahtjeva za privremene mjere prema članu 39. Poslovnika Suda koji se prvenstveno odnose na slučajeve protjerivanja i ekstradicije.
 
Šestomjesečni rok za podnošenje aplikacija prema članu 35. Evropske konvencije o ljudskim pravima iznimno je suspendiran na period od jednog mjeseca počev od ponedjeljka 16.03.2020. godine. Svi rokovi određeni u postupcima koji su trenutno u toku suspendirani su na jedan mjesec, sa stupanjem na snagu od ponedjeljka 16.03.20120. godine. Istovremeno, koristeći pisani postupak, Veliko vijeće bilo je u mogućnosti da nastavi rad na nekim predmetima. Vijeća su donijela presude koje se odnose na 15 aplikacija i odluke u odnosu na 26 aplikacija, dok su odbori donijeli presude u odnosu na 49 aplikacija i odluke koje se odnose na 146 aplikacija. Dalje, dostavljeno je u pisanoj formi i objavljeno na HUDOC-u slijedeće: deset presuda (dva predmeta vijeća i osam predmeta odbora) u utorak, 17.03.; šest presuda (jedan predmet vijeća i pet predmeta odbora), te 19 odluka u četvrtak 19.03.; 14 presuda (šest predmeta vijeća i osam predmeta odbora) u utorak 24.03.; i 18 presuda (pet predmeta vijeća i 13 predmeta odbora) i 59 odluka u četvrtak 26.03. Sud je dalje odlučio da neće izvještavati o presudama i odlukama dok se ne nastave normalne aktivnosti. Također, uz iznimku Velikog vijeća i naročito hitnih predmeta, Sud će nastaviti s donošenjem presuda i odluka, ali će odgoditi njihovo dostavljanje.