Novosti

Odluka Evropskog suda za ljudska prava u predmetu M.I. protiv Bosne i Hercegovine, ap.br. 47679/17

21.2.2019

Evropski sud za ljudska prava objavio je odluku u predmetu M.I. protiv Bosne i Hercegovine, ap.br. ap.br. 47679/17 kojom je aplikacija proglašena neosnovanom jer aplikant nije dokazao da bi u slučaju izručenja u Rusku Federaciju bio podvrgnut tretmanu suprotnom čl. 3. Evropske konvencije. Privremena mjera koju su vlasti Bosne i Hercegovine dosljedno ispoštovale u skladu s naredbama Suda, prestala je važiti s danom objavljivanja odluke.

Prevod odluke je u toku i isti će biti objavljen u najkraćem roku.