Novosti

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 143. sjednici upoznato sa Informacijom Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice o postupcima pred Evropskim sudom za ljudska prava koji pokreću pitanja povrede prava na pravično suđenje iz člana 6. Evropske konvencije.

23.5.2018

OMOGUĆITI BRŽE IZVRŠENJE DOMAĆIH PRESUDA I SKRATITI DUŽINU  TRAJANJA SUDSKIH POSTUPAKA

S obzirom na povećan priliv aplikacija koje se nalaze u postupku pred Evropskim sudom za ljudska prava protiv Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara BiH je usvojilo set zaključaka s ciljem da se omogući brže i efikasnije izvršenje domaćih sudskih presuda, te postupanje sudova u razumnim rokovima. Naime, zaduženo je Ministarstvo pravde BiH da, u saradnji sa entitetskim ministarstvima pravde i nadležnim tijelima Brčko Distrikta BiH, uz konsultacije sa zastupnikom Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava, te predstavnikom Visokog sudskog i tužilačkog Vijeća BiH, ispitaju mogućnosti uvođenja efikasnog pravnog lijeka u domaće zakonodavstvo u slučaju produženog neizvršenja domaćih sudskih presuda i prekomjerne dužine trajanja sudskih postupaka u građanskim stvarima u skladu sa standardima i kriterijima iz evropske sudske prakse. Ovo stručno tijelo se zadužuje da izradi sveobuhvatnu analizu s prijedlogom mjera te da je dostavi Vijeću ministara BiH.

Predloženo je i da Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH u okvirima svoje nadležnosti, i u saradnji sa nadležnim organima entiteta, poduzme sve potrebne mjere u cilju jačanja kapaciteta domaćeg pravosuđa, kako bi osiguralo da se sudski postupci provode u skladu sa obavezujućim standardima iz člana 6. stav 1. Evropske konvencije.

Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH će ovu informaciju sa zaključcima dostaviti Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH i Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine.

Prema Informaciji, Evropski sud je u prošloj godini komunicirao zastupniku BiH 63 aplikacije/tužbe koje pokreću pitanja neizvršenja pravosnažnih sudskih presuda ili pretjerane dužine sudskih postupaka, doneseno je 9 presuda, a zaključeno je 10 prijateljskih nagodbi. Ukupna vrijednost ovih aplikacija doseže iznos preko četiri miliona KM.