Novosti

Dana 6.03.2018. godine Evropski sud za ljudska prava objavio je ispravljenu verziju presude u predmetu Salihić protiv Bosne i Hercegovine

20.3.2018

Dana 6.03.2018. godine  Evropski sud za ljudska prava objavio je ispravljenu verziju presude u predmetu Salihić protiv  Bosne i Hercegovine, ap.br. 6056/14 od 6.02.2018. godine, koja se odnosi na pitanje zakonitosti smještaja duševno bolesnih osobe u ustanove socijalnog i zdravstvenog zbrinjavanja na osnovu rješenje administrativnih organa-centara za socijalni rad. 

Pozivajući se na presudu Suda u predmetu  Hadžimejlić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, br. 3427/13, 74569/13 i 7157/14 od 3.11.2011. godine, te  odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, AP-3443/13 od 16.08.2015. godine u kojoj je već utvrđena povreda aplikantovog prava na slobodu i sigurnost iz člana 5. stav 1. Konvencije, Sud je ocijenio da nema razloga da odstupi od svoje ranije prakse i utvrđenja Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i utvrdio je da je u slučaju Salihić protiv Bosne i Hercegovine došlo do povrede člana 5. stav 1. Konvencije.