Novosti

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 126. sjednici održanoj 28.12.2017. utvrdilo je Prijedlog osnove za potpisivanje Protokola 15. i Protokola 16. uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

29.12.2017

Pristupanjem Protokolima br. 15. i br. 16. uz Evropsku konvenciju Bosna i Hercegovina ispunjava svoje međunarodne obaveze kao članica Vijeća Evrope. Protokol br. 15. uvodi izmjene i dopune Evropske konvencije na način da se u preambulu Konvencije uvodi princip supsidijarnosti i doktrine širokog polja procjene koje imaju države prilikom miješanja u zaštićena prava; skraćuje se rok za podnošenje aplikacije protiv tužena države sa dosadašnjih šest mjeseci na četiri mjeseca; ukida se pravo stranaka u postupku da ističu prigovor zbog ustupanja nadležnosti u korist Velikog vijeća; mijenja se gornja dobna granica za imenovanje sudije Evropskog suda.

Protokol br. 16. predviđa mogućnost najviših nacionalnih sudova da traže od Evropskog suda savjetodavna mišljenja u slučaju kada je donošenje odluke u domaćem postupku uvjetovano pravilnom primjenom i tumačenjem prava iz Konvencije. Vijeće ministara BiH je na sjednici utvrdio da su Ustavni sud BiH, Sud BiH, Vrhovni sud Federacije BiH i Vrhovni sud Republike Srpske, nadležne instance za pribavljanje savjetodavnog mišljenja Evropskog suda za ljudska prava u Strasbourgu u vezi s tumačenjem ili primjenom prava i sloboda iz Evropske konvencije. 

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice dostavit će Prijedlog osnove za potpisivanje Protokola 15. i Protokola 16. uz Evropsku konvenciju Predsjedništvu Bosne i Hercegovine, a za  potpisnika  ispred Bosne i Hercegovine predložen  je šef Stalne misije BiH pri Vijeću Evrope u Strasbourgu.