Novosti

Objavljen prevod presude Mandić i Popović protiv Bosne i Hercegovine, ap.br. 73944/13 i 78987/13

25.12.2017

Evropski sud za ljudska prava je dana 19.12.2017. godine objavio presudu u predmetu Mandić i Popović protiv Bosne i Hercegovine, ap.br. 73944/13 i 78987/13 koja se odnosi na dužinu neizvršenja pravosnažnih sudskih presuda kojima su aplikantima dosuđena opšta potraživanja na teret budžeta Republike Srpske. Pozivajući se na svoju sudsku praksu iz 2013. godine (vidjeti Momić i drugi protiv Bosne i Hercegovine [Odbor], br. 1441/07 i 4 druga, 15.01.2013, i Milinković protiv Bosne i Hercegovine [Odbor], br. 21175/13, 8.07.2014) Sud je utvrdio da se radi o pitanjima koja su predmet dobro utvrđene prakse, te posebno uzimajući u obzir činjenicu da konačne presude u predmetnom slučaju nisu bile izvršene u periodu dužem od pet godina i mjesec dana, odnosno pet godina i osam mjeseci, Sud je utvrdio kršenje člana 6. stav 1. Konvencije i člana 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju.

Prevod presude možete preuzeti ovdje