Novosti

Intervencija Bosne i Hercegovine kao treće strane u postupku pred Evropskim sudom za ljudska prava protiv Azerbajdžana

4.10.2017

U skladu sa zaključkom Vijeća ministara BiH usvojenim na 115. sjednici, održanoj 21.09.2017. godine, zastupnik Vijeća ministara BiH obavijestila je Evropski sud za ljudska prava da će Bosna i Hercegovina iskoristiti svoje pravo umješača u smislu čl. 36. stav 1. Konvencije u postupku po aplikaciji Zoletić i drugi protiv Azerbajdžana koja se odnosi na 33 državljana Bosne i Hercegovine. Ustavnom BiH člana I stav 7. Državljanstvo, tačka d), propisano je da će državljanin BiH u inostranstvu uživati zaštitu Bosne i Hercegovine. 

Zastupnik Vijeća ministara BiH će u postupku Zoletić i drugi protiv Azerbajdžana iznijeti pismeno očitovanje u cilju zaštite prava aplikanata koji se žale da su tokom boravka u Azerbajdžanu bili podvrgnuti trgovini i/ili prinudnom ili obaveznom radu u u smislu člana 4. stav 2. Konvencije, da im je osporeno pravo na pravično suđenje iz čl. 6. stav 1. Konvencije i povrijeđeno imovinsko pravo zbog neisplaćenih zarada u smislu člana 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju.