Novosti

U periodu od 6-7. juna 2017 održat će se 1288. sastanak Komiteta Ministara Vijeća Evrope, na kojem se vrši nadzor nad implementacijom presuda Evropskog suda za ljudska prava CMDH.

1.6.2017

Na dnevnom redu 1288. sastanka, razmatrat će se izvršenje presuda Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine, Maktouf i Damjanović protiv Bosne i Hercegovine i Ališić i dr. protiv Bosne i Hercegovine i drugih. Prema dnevnom redu, predviđena je debata u slučaju koji se odnosi na izvršenja presuda iz grupe predmeta Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine

U povodu predstojeće debate, sastanku će prisustvovati visoki zvaničnici Ministarstva vanjskih poslova BiH i Ureda zastupnika Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava. Ured zastupnika osigurava prevod i diseminaciju odluka Komiteta ministara Vijeća Evrope svim nadležnim vlastima Bosne i Hercegovine.