Novosti

Komitet ministara Vijeća Evrope će održati svoj 1280. sastanak u periodu 07-09. marta 2017. godine

6.3.2017

Komitet ministara Vijeća Evrope će održati svoj 1280. sastanak u periodu 07-09. marta 2017. godine na kojem će se razmatrati mjere koje nacionalne vlasti preduzimaju na implementaciji konačnih presuda Evropskog suda za ljudska prava. Na dnevnom redu sastanka predviđeno je usvajanje odluke iz grupe predmeta Čolić i drugi protiv Bosne i Hercegovine koji se odnosi na isplate ratne štete dosuđene pravosnažnim presudama domaćih sudova, kao i odluke u vezi implementacije presude Ališić i drugi protiv Bosne i Hercegovine i drugih.