Novosti

Održana javna rasprava pred Evropskim sudom za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine (app.nos. 27996/06 i 34836/06).

15.6.2009

U srijedu, 3. juna 2009. godine, pred Velikim vijećem Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu održana je javna rasprava o prihvatljivosti i meritumu u predmetu Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine (app.nos. 27996/06 i 34836/06).
 
U srijedu, 3. juna 2009. godine, pred Velikim vijećem Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, u sastavu Jean-Paul Costa (Francuska), President, Christos Rozakis (Greece), Nicolas Bratza (the United Kingdom),Peer Lorenzen (Denmark), Françoise Tulkens (Belgium), Josep Casadevall (Andorra), Giovanni Bonello (Malta) Lech Garlicki (Poland), Khanlar Hajiyev (Azerbaijan), Ljiljana Mijović (Bosnia and Herzegovina), Egbert Myjer (the Netherlands), David Thór Björgvinsson (Iceland), George Nicolaou (Cyprus), Luis López Guerra (Spain), Ledi Bianku (Albania), Ann Power (Ireland), Mihai Poalelungi (Moldova), Işıl Karakaş (Turkey), András Sajó (Hungary), Rait Maruste (Estonia), sudije, i Vincent Berger, pravni savjetnik, održana je javna rasprava u predmetu Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine (app.nos. 27996/06 i 34836/06).
 
Bosnu i Hercegovinu je zastupao tim u sljedećem sastavu:  Zikreta Ibrahimović, zamjenik Agenta, mr. sci Belma Skalonjić, pomoćnik Agenta i prof. dr. Filip Turčinović, u svojstvu savjetnika.
 
Aplikante je zastupao advokatski tim u sastavu  F. Javier Leon Diaz, Clive Baldwin, Sheri P. Rosenberg.
 
Jedan od aplikanata, gosp. Jakob Finci je prisustvovao javnoj raspravi.
 
Podnosioci prijava se žale da su kao pripadnici nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini diskriminirani u uživanju pasivnog biračkog prava na temelju odredaba čl. IV i V Ustava Bosne i Hercegovine, kojima su propisani sastav, procedure i ovlaštenja Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH i Predsjedništva BiH. S tim u vezi, podnosioci prijava smatraju da je Bosna i Hercegovina povrijedila njihova prava zagarantovana odredbom člana 14. Evropske konvencije u vezi sa članom 3. Protokola br. 1 uz Konvenciju, te člana 1. Protokola br. 12 uz Konvenciju.
 
Snimak javne rasprave dostupan je ovdje