Novosti

Objavljen prevod preporuka Komiteta ministara Vijeća Europe

13.5.2016

Na dnevnom redu međudržavne saradnje država članica Vijeća Europe su mjere koje države trebaju poduzeti  na unapređenje sistema Konvencije kroz provedbu Deklaracije iz Brajtona 2012 g. , usvojena na nivou država članica koja je podržana i Deklaracijom iz Brisela 2015. godine. Razmjena informacija i izvještaja o provedbi Deklaracija odvija se na nivou eksperata DH SYSC i CDDH u narednom periodu od dvije godine što će rezultirati donošenjem obavezujućih dokumenata Komiteta ministara Vijeća Europe. Pitanja o kojima je riječ razmatrana su već na prvom sastanku Sub-Komiteta za reformu sistema Konvencije DH-SYSC u aprilu 2016., a odnose se na dvije preporuke Vijeća Europe i njihovu provedbu na nacionalnom nivou, te će se nastaviti na slijedećem sastanku CDDH u junu 2016. Sastancima ovih tijela prisustvuju agent i zamjenik agenta države BiH pred Sudom u Strasbourgu. 

Komiteta ministara državama članicama o učinkovitom domaćem kapacitetu za brzo izvršavanje presuda Evropskog suda za ljudska prava
(koju je donio Komitet ministara dana 6.02.2008. godine na 1017. sastanku zamjenika ministara)

Komiteta ministara Vijeća Europe državama članicama o provjeri usaglašenosti nacrta zakona, postojećih zakona i upravne prakse sa standardima navedenim u Europskoj konvenciji o ljudskim pravima
(koju je Komitet ministara usvojio 12. maja/svibnja 2004. na svom 114. zasjedanju)