Novosti

Održana javna rasprava pred Europskim sudom za ljudska prava u predmetu Suljagić protiv Bosne i Hercegovine (ap. br. 27912/02).

20.3.2009

U utorak, 10. marta 2009. godine, pred Četvrtim odijelom Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, u sastavu Nicolas Bratza (Ujedinjeno kraljevstvo), predsjednik, Lech Garlicki (Poljska), Giovanni Bonello (Malta), Ljiljana Mijović (Bosna i Hercegovina), David Thór Björgvinsson (Island), Ledi Bianku (Albania), Mihai Poalelungi (Moldova), Ján Šikuta (Slovačka), Päivi Hirvelä (Finska), Nebojša Vučinić (Crna Gora), sudije, i Fatoş Araci, zamjenik registrara Četvrtog odijela.održana je javna rasprava o prihvatljivosti i meritumu u predmetu Suljagić v. Bosna i Hercegovina (aplikacija br. 27912/02).
 
U predmetnom slučaju aplikant, gospodin Suljagić, se žali na povredu člana 1. Protokola 1. uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, zbog nemogućnosti da slobodno raspolaže svojom starom deviznom štednjom.
 
Bosnu i Hercegovinu je zastupao tim u sljedećem sastavu:  Monika Mijić, agent, Zikreta Ibrahimović, zamjenik Agenta, Biljana Kujundžić, pomoćnik Agenta, Aleksandar Džombić, ministar finansija Republike Srpske,  Dragana Aleksić, pomoćik ministra finansija Republike Srpske, Tihomir Ćurak, pomoćnik ministra finansija Federacije BiH, Ezher Kubat pravni savjetnik, Mate Lučić, direktor Direkcije za finansije Brčko Distrikta, u svojstvu savjetnika.
 
Aplikanta je zastupao Emir Suljagić, advokat i Sanel Imamović, pomoćnik.
 
Snimak javne rasprave dostupan je ovdje.