Ured zastupnika

Ured zastupnika/agenta Vijeća ministara pred Europskim sudom za ljudska prava

19.3.2009

Adresa: Džemala Bijedića 39/II , 71000 Sarajevo, Tel/fax: 033 730 490
 
Monika Mijić
Zastupnica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred Europskim sudom za ljudska prava  
 
Zikreta Ibrahimović 
Zamjenica zastupnice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred Europskim sudom za ljudska prava 
 
 
Odlukom Vijeća ministara o zastupniku/agentu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred Europskim sudom za ljudska prava i Uredu zastupnika/agenta Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred Europskim sudom za ljudska prava („Službeni Glasnik BIH“ br. br. 41/03 i 65/05) regulirana je institucija zastupnika/agenta Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Ureda zastupnika/agenta Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.
 
Zastupnik Vijeća ministara zastupa Vijeće ministara pred Europskim sudom za ljudska prava i brine se o izvršenju presuda Europskog suda za ljudska prava u Bosni i Hercegovini. Komunikacija između Bosne i Hercegovine i Europskog suda za ljudska prava odvija se putem zastupnika Vijeća ministara.
 
U obavljanju poslova zastupanja, a nakon što Europski sud za ljudska prava dostavi aplikaciju podnesenu protiv Bosne i Hercegovine, zastupnik prikuplja informacije o činjeničnom stanju i relevantnu dokumentaciju u svezi predmetnog slučaja od institucija Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta. Nakon što prikupi potrebnu dokumentaciju i izjašnjenja o činjenicama od strane relevantnih institucija, te nakon analize relevatnih propisa i sudske prakse, zastupnik sastavlja pismeno izjašnjenje na dostavljenu aplikaciju i upućuje ga Sudu u zadanom roku. Ukoliko Sud zakaže usmeno saslušanje stranaka u postupku, zastupnik će odrediti koji će od državnih službenika zaposlenih u Uredu sudjelovati na usmenoj raspravi zajedno sa zastupnikom, te će pripremiti i dati usmeno izjašnjenje na raspravi. U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti zastupnik poduzima i druge radnje predviđene Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Pravilima Suda.
 
U obavljanju poslova koji se odnose na izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava, zastupnik se brine o prevođenju presuda i odluka Suda koje se odnose na Bosnu i Hercegovinu na službene jezike Bosne i Hercegovine, te o njihovoj objavi u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine. Zastupnik dostavlja prijevode presuda koje se odnose na Bosnu i Hercegovinu tijelima za koja je utvrđeno da su u postupanju povrijedila neka od prava koja štiti Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i dodatni Protokoli, kao i tijelima nadležnim za izvršenje presude. Zastupnik daje smjernice nadležnim tijelima u postupku izvršenja presuda, prati tijek izvršenja presuda na domaćem nivou i o tome izvještava Komitet ministara Vijeća Europe.
 
Ako zastupnik Vijeća ministara, povodom određenog slučaja koji se razmatra pred Europskim sudom za ljudska prava, utvrdi da domaći propis nije u skladu sa Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, obvezan je dati Vijeću ministara, odnosno drugom nadležnom organu, inicijativu za usklađivanje tog propisa s Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.
 
Svi organi uprave i druga tijela vlasti Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine su dužni surađivati i pružiti svu potrebnu pomoć zastupniku i omogućiti mu nesmetan rad u ispunjenju međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine.
 
Zastupnik ima zamjenika koji ga zamjenjuje u slučaju odsutnosti ili spriječenosti, te obavlja druge poslove koje mu iz svog djelokruga povjeri zastupnik.
 
Ured zastupnika Vijeća ministara osnovan je za obavljanje stručnih i administrativnih poslova za potrebe zastupnika Vijeća ministara i djeluje kao upravna organizacija pri Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Ured zastupnika Vijeća ministara prati domaće i međunarodne propise koji se odnose na zaštitu ljudskih prava, te prati i analizira praksu Europskog suda za ljudska prava. Ured je otpočeo s radom dana, 01.07.2006. godine.
 
 
11.8.2016

JAVNI POZIV za dodjelu grant sredstava za podršku izgradnji partnerstva između nevladinih organizacija i nadležnih institucija za provođenje Konvencije o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu.

Tekst Javnog poziva i priloge možete preuzeti na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku.

29.7.2016.

JAVNI POZIV za dodjelu granta podrške općinama, nevladinim organizacijama i udruženjima za implementaciju Strategije u oblasti migracija i azila 2016-2020

Tekst Javnog poziva i prilozi (Bosanski, Hrvatski, Srpski)

26.7.2016.


Međunarodna organizacija rada (ILO) u okviru projekta koji finansira EU "Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini", objavljuje Poziv za dostavljanje konceptnih prijedloga za učešće u konkursu za dodjelu bespovratnih sredstava

OBAVJEŠTENJE

Produžava se rok za predaju koncepata projektnih prijedloga po pozivu br. 01/2016 „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini “.

Novi rok za predaju aplikacija je 06. septembar 2016. Svi ostali detalji Poziva ostaju isti


22.7.2016.

Javni poziv za dodjelu grant sredstava neprofitnim organizacijama za aktivnosti prema iseljeništvu

Prilozi (Bosanski, Hrvatski i Srpski)17.12.2015. 

Poziv na Javne konsultacije za Godišnji program rada za 2016. godinu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH

Godišnji program rada za 2016. godinu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH