Organizaciona struktura

Organizacija

19.3.2009

Organizacija

Organizaciona struktura

Organigram Ministarstva

Pravilnik o unutrašnjoj sistematizaciji radnih mjesta

Obavljanje poslova i zadataka u ministarstvu vrši se u sljedećim osnovnim organizacionim jedinicama:

01 Kabinet ministra
02 Kabinet zamjenika ministra
03 Sekretar ministarstva
04 Sekretar sa posebnim zadatkom
05 Sektor za opšte, pravne i finansijsko-materijalne poslove
06 Sektor za izbjeglice iz BiH i raseljene osobe i stambenu politiku
07 Sektor za ljudska prava
08 Sektor za obnovu, razvoj, monitoring i regionalne centre
09 Sektor za iseljeništvo
10 Agencija za ravnopravnost polova u BiH

01. Kabinet ministra


(1) Kabinet ministra obavlja organizacione i strucno-administrativne poslove i zadatke za potrebe ministra.

(2) U okviru Kabineta organizuje se i koordinira priprema i stručna obrada materijala za učešće ministra na Savjetu ministara BiH za nastupe ministra na razgovorima sa predstavnicima stranih država i učešće na konferencijama i stručnim savjetovanjima; ureduju materijali i pasta namijenjena ministru; organizuju sastanci i dokumentuju njihovi sadržaji, informišu organizacione jedinice o od!ukama, zaključcima, uputstvima i smjernicama ministra; učestvuje u pripremi sjednica Stručnog kolegija i provođenju zaključaka koji se odnose na ministra; organizuje tehnička priprema posjeta ministra u zemlji i inostranstvu, te obavljaju i drugi poslovi po zadatku ministra.

02. Kabinet zamjenika ministra


Kabinet zamjenika ministra vrši poslove koji se odnose na pripremu materijala, prijedloga i mišljenja za potrebe zamjenika ministra; protokolarne poslove u vezi sa realizacijom aktivnosti zamjenika ministra; učestvuje u pripremi sjednica Stručnog kolegija i provođenju zaključaka koji se odnose na zamjenika ministra; prima postu upućenu zamjeniku ministra; obavlja stručne poslove, administrativne i tehničke poslove koji se odnose na zamjenika ministra; organizuje i priprema posjete zamjenika ministra u zemlji i inostranstvu, obavlja i druge poslove po zadatku zamjenika ministra.

03. Sekretar Ministarstva


Sekretar Ministarstva koordinira aktivnosti rukovodećih državnih službenika na donošenju Programa rada Ministarstva i na njegovoj realizaciji; pripremi materijala koji se ispred Ministarstva dostavljaju drugim institucijama; pripremu izvještaja, analiza, opštih akata i informacija; na obezbjeđenju materijalnih i tehničkih uslove za rad osnovnih organizacionih jedinica; Odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala; informiše ministra, zamjenika ministra o svim pitanjima od značaja za rad Ministarstva; učestvuje u pripremi Stručnog kolegija i ostvarivanju zaključaka predsjedava radnim sastancima sekretara sa rukovodećim državnim službenicima; predlaže ministru ocjenjivanje rukovodećih državnih službenika; koordinira aktivnosti sa Agencijom za državnu službu, obavlja i druge poslove iz nadležnosti sekretara.

04. Sekretar sa posebnim zadatkom


Sekretar sa posebnim zadatkom koordinira: izradu i realizaciju zajedničkih projekata povratka izbjeglica i raseljenih osoba između nadležnih sektora Ministarstva; aktivnosti sa institucijama u entitetima i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine i sa predstavnicima međunarodne zajednice na realizaciji zajedničkih projekata rekonstrukcije, povratka i obnove; aktivnosti sa Fondom za povratak; rad Koordinacionog tima za zajedničke projekte; aktivnosti iz oblasti stambene politike; izvještava Komisiju za izbjeglice i raseljena lica o implementaciji projekata; predsjedava Ekspertskom grupom za stambenu studiju prema odluci Savjeta ministara Bosne i Hercegovine.

05. Sektor za opšte, pravne i finansijsko - materijalne poslove


(1) Sektor obavlja normativno-pravne poslove i daje pravna mišljenja za potrebe organizacionih jedinica u Ministarstvu; priprema internu regulativu koja se odnosi na organizaciju i rukovođenje Ministarstvom u skladu sa zakonom; obavlja tehničko­ administrativne poslove u vezi sa prijemom, rasporedom i prestankom radnog odnosa državnih službenika i zaposlenika ministarstva i ostvarivanjem prava i obaveza iz radnog odnosa, kao i rada po ugovoru odjelu; obavlja sve stručne i tehničke poslove u vezi sa prijemom, dostavom i otpremom paste; osigurava i ureduje dokumentaciju i stručnu biblioteku Ministarstva; umnožava materijale te vrši prevodilačke poslove za potrebe Ministarstva; priprema izradu publikacija i drugih informativnih materijala, obavlja poslove internog informisanja za potrebe Ministarstva.

(2) Sektor obavlja poslove u vezi sa planiranjem i realizacijom budžetskih sredstava Ministarstva i njihovom potrošnjom; brine za zakonitost finansijsko­ materijalnog poslovanja Ministarstva; vodi finansijsko-materijalnu evidenciju, Ministarstva; obavlja blagajničko poslovanje; vrši nabavku i distribuciju potrošenog materijala, sredstava opreme i drugih sredstava za potrebe Ministarstva; priprema odgovarajuće informacije, analize i prijedloge i usklađuje rad sa odgovarajućim finansijsko-računovodstvenim službama Savjeta ministara; obavlja i finansijsko i materijalno poslovanje koje je u vezi sa realizacijom pojedinih projekata iz nadležnosti Ministarstva koje finansiraju inostrane i međunarodne organizacije.

(3) Sektor ostvaruje saradnju sa Agencijom za državnu sluzbu, kao i sa Agencijom za javne nabavke.

(4) Sektor redovno informiše medije i javnost o aktivnostima Ministarstva.

(5) Sektor pruža efikasnu pomoć u obavljanju poslova i aktivnosti iz domena informacionih tehnologija a naročito u oblasti planiranja i razvoja informacionog sistema, održavanje u funkciji računarske opreme i rad u mrežnom okruženju, održavanje WEB stranice Ministarstva i ostalo sto spada u domen IT.

(6) U okviru Sektora utvrđuju se sljedeće unutrašnje organizacione jedinice:
 • 5-1- Odsjek za opšte i pravne poslove
 • 5-2- Odsjek za finansijsko-materijalne poslove
 • 5-3- Odsjek za informatičko-tehničku podršku

06. Sektor za izbjeglice, raseljene osobe i stambenu politiku


(1) Sektor priprema prijedloge za utvrđivanje i unapređenje politike iz oblasti: izbjeglica iz BiH, raseljenih osoba u BiH, povratnika, kao i prava izbjeglica u BiH, stambene politike, te prati njihova provođenje; priprema zakone, podzakonske ak te i druge propise koji se odnose na izbjeglice, raseljene osobe i povratnike, prihvat i prava izbjeglica i stambenu politiku; učestvuje u pripremi prijedloga sporazuma i protokola iz oblasti izbjeglica, raseljenih osoba, povratnika i stambene politike; brine se o primjeni istih; sarađuje sa domaćim i međunarodnim, vladinim i nevladinim organizacijama i institucijama i civilnim sektorom u oblasti djelokruga svoga rada; radi na pripremi strategija i programa; prati realiziranje procesa povratka i repatrijacije, procesa reintegracije i održivosti.

(2) Sektor obavlja stručnu koordinaciju aktivnosti sa nadležnim ministarstvima niz entiteta u vezi izbjeglica, raseljenih osoba i ostvarivanja njihovih statusnih i drugih prava, kao i stambene politike, priprema planove povratka u saradnji sa ostalim učesnicima uključenim u provođenje Aneksa 7. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH; prati i analizira utroške entitetskih budžeta za potrebe povratka i rekonstrukcije, priprema stručne izvještaje, informacije i analize za potrebe Ministarstva, Komisije za izbjeglice i. raseljene osobe, Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, Predsjedništva Bosne i Hercegovine i Parlamenta Bosne i Hercegovine; prikuplja statističke i druge pokazatelje, te radi sa odgovarajućim bazama podataka i djeluje na njihovom ažuriranju, unapređenju i razvoju.

(3) Sektor pruža stručnu pomoć izbjeglicama, raseljenim osobama i povratnicima u ostvarivanju i zaštiti njihovih prava u BiH u skladu sa međunarodnim konvencijama o zaštiti ljudskih prava i sloboda i domaćim zakonodavstvom.

(5) Sektor obavlja poslove vezane za funkcionisanje izbjegličkih centara; vrši prihvat i obezbjeđuje uslove za zbrinjavanje i boravak izbjeglica u centrima; obavlja poslove iz ove nadležnosti.

(6) Sektor radi na utvrđivanju osnovnih načela koordinisanja aktivnosti, usklađivanja politika i planova organa vlasti BiH i međunarodne zajednice u oblasti stambene politike.

(7) U okrivu Sektora utvrđuju se slijedeće unutrašnje organizacione jedinice:
 • 6-1- Odsjek za praćenje ostvarivanja prava izbjeglica, raseljenih osoba i povratnika;
 • 6-2- Odsjek za povratak izbjeglica i raseljenih osoba, prihvat izbjeglica u BiH koordinisanje rada centara za zbrinjavanje izbjeglica u BiH;
 • 6-3- Odsjek za stambenu politiku i analitičko-planske poslove.

07. Sektor za ljudska prava


(1 )Sektor prati stanje i priprema izvještaje o stanju ljudskih prava u BiH i primjeni međunarodnih konvencija u cilju promocije i implementacije evropskih standarda o ljudskim pravima i uključivanja Bosne i Hercegovine u evroatlanske integracije, a posebno u Evropsku uniju; priprema prijedloge, odnosno nacrte zakona, podzakonske akte i druge propise iz ove oblasti; daje primjedbe i sugestije i učestvuje u pripremi prijedloga bilateralnih i multilateralnih sporazuma koje BiH potpisuje sa drugim državama, odnosno međunarodnim organizacijama; . ostvaruje saradnju sa entitetima i Brčko Distriktom Bosne I Hercegovine i drugim institucijama i organima te domaćim i međunarodnim organizacijama i institucijama za ljudska prava; priprema analize, informacije i izvještaje o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini; prati primjenu propisa u BiH iz domena ljudskih prava; prima i obraduje molbe, žalbe i predstavke pojedinaca, grupa i kolektiviteta u cilju zaštite njihovih prava; na osnovu prikupljenih podataka o kršenju ljudskih prava priprema izvještaje i informacije i daje ocjene i preporuke nadležnim institucijama i tijelima državnih i entitetskih vlasti o otklanjaju kršenja, odnosno zaštiti ljudskih prava kroz rad tih i drugih institucija; daje mišljenja na nacrte i prijedloge pravnih akata koje utvrđuje Savjet ministara Bosne i Hercegovine o njihovoj usklađenosti sa važećim međunarodnim konvencijama iz oblasti ljudskih prava i sloboda; analizira i daje ocjenu usklađenosti zaklona BiH sa standardima iz važećih međunarodnih konvencija, posebno sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama; sarađuje se nevladinim organizacijama iz ove oblasti; sarađuje sa humanitarnim organizacijama i društvima (posebno sa Društvom Crvenog krsta/kriza BiH i Komisijom za traženje nestalih lica, te lnstitutom za nestale); pruža stručnu pomoć i sarađuje sa crkvama i vjerskim zajednicama; organizuje razne sadržaje i vidove edukacije iz oblasti ljudskih prava; predlaže organizacionu strukturu institucionalnih i savjetodavnih faktora i mehanizama za promociju i zaštitu ljudskih prava pri institucijama vlasti BiH.

(2) U okviru Sektora utvrđuju se sljedeće unutrašnje organizacione jedinice:
 • 7-1- 0dsjek za zaštitu individualnih ljudskih prava i građanskih Sloboda;
 • 7-2- 0dsjek za pripremu izvještaja o primjeni konvencija iz oblasti ljudskih prava;
 • 7-3- 0dsjek za zaštitu prava i saradnju sa nacionalnim i drugim manjinama, vjerskim zajednicama NVO.

08. Sektor za obnovu, razvoj, monitoring i regionalne centre


(1) Sektor za obnovu, razvoj, monitoring i regionalne centre priprema i provodi politiku u oblasti obnove i razvoja, uključujući rekonstrukciju stambenih jedinica, infrastrukture, projekata i programa održivog povratka, te monitoring projekata finansiranih od strane Fonda za povratak i odobrenih od strane Komisije za izbjeglice i raseljena lica.

(2) Sektor koordinira rad sa resornim ministarstvima entiteta, Brčko Distrikta Bosne I Hercegovine, kantona, općina, te stranim vladinim i nevladinim organizacijama cilja se djelatnost odnosi na obnovu, razvoj i projekte održivog povratka. Daje mišljenje na projekte održivog povratka, obnove i razvoja koji se realiziraju u BiH.

(3) Priprema podzakonske akte, i druge propise u okviru svoje nadležnosti i predlaže strateška i planska dokumenta rekonstrukcije, obnove i razvoja.

(4) U cilju provođenja dogovorenog, a naročito pribavljanja podrške i pomoći iza programe i projekte iz svog djelokruga, Sektor koordiniše aktivnosti na svim nivoima, te učestvuje u zakonodavnoj aktivnosti; usaglašava i daje prijedloge podzakonskih akata, procedura, uputa, pravilnika iz djelokruga rada. Sektora obavlja stručne poslove koji se odnose na planiranja, pripremu, analize, stručna mišljenja, izradu elaborata, studija i programa, projektnih zadataka, tenderske dokumentacije, sporazuma, protokola, ugovora i drugih stručnih dokumenata iz svoje nadležnosti.

(5) U cilju izrade programa prikuplja i obraduje podatke sa terena, prati i proučava stanje i pojave na terenu, te predlaže mjere za rješavanje evidentiranih problema, uspostavlja i održava evidencije u oblasti projekata i rekonstrukcije, te vrši monitoring realizacije projekata iz djelokruga Sektora. U skladu sa usvojenim procedurama i kriterijima za odabir projekata daje stručno mišljenje na prispjele projekte iz oblasti održivog povratka obnove i razvoja kao i projekata stambene politike.

(6) Sektor koordinira i upravlja radom regionalnih centara.

(7) U okviru Sektora utvrđuje se sljedeće unutrašnje organizacione jedinice:
 • 8.1. Odsjek za obnovu, projekte i programe održivog povratka.
 • 8.2. Odsjek za razvoj i monitoring.
 • 8.3. Odsjek regionalnalnih centara.

09. Sektor za iseljeništvo


(1) Sektor za iseljeništvo predlaže utvrđivanje politike i sprovodi utvrđenu politiku u oblasti iseljeništva; daje primjedbe, prijedloge i sugestije u pripremi zakona, podzakonskih akata i drugih propisa iz ove oblasti; prati i predlaže zaključivanjem bilateralnih sporazuma iz oblasti od znacaja za iseljeništvo; prikuplja i obraduje statističke i druge podatke o iseljeništvu iz BiH, upravlja bazom podataka i radi Ana njenom održavanju i razvoju, podstiče različite oblike udruživanja i saradnje iseljenika i njihovih udruženja i pruža pomoć u njihova radu; radi na redovnom informisanju bosanskohercegovačkog iseljeništva o stanju u BiH, a naročito o pitanjima od značaja za iseljeništvo; upoznaje nadležne organe u BiH sa problemima iseljeništva i prati rješavanje tih problema; ostvaruje saradnju sa klubovima i udruženjima iseljenih BiH građana, te koordinira aktivnosti u oblasti privredne, kulturne, obrazovne saradnje i informisanja; obavlja poslove pružanja stručne pomoći iseljenim BiH građanima u ostvarivanju i zaštiti njihovih prava i saraduje sa resornim ministarstvima u rješavanju ovih pitanja; priprema stručne izvještaje, informacije i analize iz svoje nadležnosti; po odobrenju ministra informiše javnost o pitanjima iz svoje nadležnosti

(2) U okviru Sektora utvrđuju se sljedeće unutrašnje organizacione jedinice:
 • 9.1. Odsjek za saradnju sa klubovima i udruženjima iseljenih BiH građana
 • 9.2. Odsjek za privrednu, obrazovnu i kulturnu saradnju.

10. Agencija za ravnopravnost polova u BiH


(1) Agencija za ravnopravnost polova priprema zakone, podzakonske akte i druge propise u vezi jačanja i promovisanja ravnopravnosti polova kako u javnoj tako i privatnoj sferi društva, daje primjedbe, sugestije i učestvuje u pripremi prijedloga akata iz oblasti ravnopravnosti polova, koordinira sve aktivnosti sa resornim ministarstvima entiteta, prati i prikuplja podatke, priprema izvještaje, informacije 1 analize za potrebe Ministarstva, Savjeta Ministara BiH, Predsjedništva BiH i Parlamenta BiH.

(2) Agencija je nadležna za praćenje primjene Zakona o ravnopravnosti polova u Bosni i Hercegovini i predlaganje mjera za unapređenje primjene Zakona o ravnopravnosti polova u Bosni i Hercegovini, a naročito obavlja sljedeće funkcije: izrađuje Državni plan akcije za promovisanje ravnopravnosti medu polovima koji je zasnovan na prijedlozima svih ministarstava na državnom nivou, Planu Centra za ravnopravnost i jednakost spolova Federacije Bosne i Hercegovine, te Planu Centra za ravnopravnost i jednakost polova Republike Srpske, a koji se dostavlja Savjetu ministara Bosne i Hercegovine na usvajanje.

(3) Prati primjenu i vrši koordinaciju aktivnosti sa svim relevantnim subjektima, ča naročito međunarodnim i nevladinim organizacijama u procesu implementacije spomenutih planova. Priprema godišnje izvještaje Savjetu ministara Bosne i Hercegovine o stanju i odnosima medu polovima u Bosni i Hercegovini na osnovu izvještaja gender centara entiteta. Vrši procjenjivanje zakona, akata i podzakonskih akata Vijeće koji se odnose na pitanja ravnopravnosti polova.

(4) U cilju efikasnog praćenja aktivnosti koje se provode u Bosni i Hercegovini Ana ravnopravnosti polova izgrađuje metodologiju za ocjenu efekata državne politike bi programa u vezi s ravnopravnošću polova i provodi sve druge potrebne aktivnosti. Agencija je također zadužena za koordinaciju i saradnju sa domaćim i međunarodnim organizacijama u pogledu izrade planova, strategija, programa i projekata u vezi sa ravnopravnošću polova u Bosni i Hercegovini kao i za pripremu odgovarajućih informacija, izvještaja, analiza i sl. akata u cilju predstavljanja stanja u Bosni i Hercegovini.

(5) Agencija obavlja sve ostale poslove u vezi sa promocijom ravnopravnost polova i provođenjem svrhe ovog i važećih zakonu BiH, a koji se odnose na provođenje aktivnosti jačanja ravnopravnosti polova u Bosni i Hercegovini.