Obnova, razvoj, monitoring i RC

Nadležnosti sektora

1.       Sektor za obnovu, razvoj, monitoring i regionalne centre provodi, prati i priprema prijedloge za utvrđenje i unapređenje politike u oblasti obnove, razvoja i povratka, uključujući rekonstrukciju stambenih jedinica, infrastrukture, projekata i programa održivog povratka, onove i razovja, te monitoringa odobrenih projekata.

2.       Sektor koordinira rad sa resornim ministarstvima entiteta, nadležnim službama Brčko Distirkta BiH, kantona, općina, te stranim vladinim i nevladinim organizacijama čija se djelatnost odnosi na obnovu, razvoj i projekte održivog povratka. Daje mišljenje na projekte održivog povratka, obnove i razvoja koji se realizuju u BiH.

3.       Priprema i/ili učestvuje u izradi zakonskih i podzakonskih akata, strategija, planova, preporuka, prijedlog mjera i drugih propisa u okviru svoje nadležnosti.

4.       U cilju provođenja dogovorenog, a naročito pribavljanja podrške i pomoći za programe i projekte iz svoje nadležnosti, Sektor koordinira aktivnosti sa svim nivoima vlasti, civilni sektor, animira i kontaktira relevantne domaće i međunarodne subjekte, učestvuje u zakonodavnoj aktivnosti; usaglašava i daje prijedloge podzakonskih akata, procedura, upustava, pravilnika iz svoje nadležnosti.

5.       Sektor obavlja stručne poslove koji se odnose na planiranja, pripremu, analize, stručna mišljenja, izradu elaborata, studija i programa, projektnih zadataka, tenderske dokumentacije, sporazuma, protokola, ugovora, memoranduma i drugih stručnih dokumenata iz svoje nadležnosti.

6.       U skladu sa standardima EU i metodologijom upravljanja projektnim ciklusom (ICMP) vrši monitoring procesa implementacije zajedničkih projekata, finansiranih od strane Fonda za povratak BiH i odobrenih od strane Komisije za izbjeglice i raseljene osobe BiH, kao i drugih projekata odoberenih od strane menadžmenta Ministarstva, razvija i ažurira baze podataka o zajedničkim projektima i izvještava Komisiju za izbjeglice i raseljene osobe BiH i Fonda za povratak BiH.

7.       Sektor putem regionalnih centara vrši nadzor i procjenu pitanja u vezi s povratkom, kao i nadzor provođenja dogovorenih projekata integrisanog povratka i rekonstrukcije na nivou BiH. U cilju izrade programa prikuplja i obrađuje podatke sa terena, prati i proučava stanje i pojave na terenu, te predlaže mjere za rješavanje evidentiranih problema, uspostavlja i održava evidencije u oblasti svoje nadležnosti.

8.       U okviru Sektora utvrđuju se sljedeće unutrašnje organizacione jedinice:

8.1.    Odsjek za obnovu, projekte i programe održivog povratka

8.2.    Odsjek za razvoj i monitoring

8.3.    Odsjek regionalnih centara