Ministar

Semiha Borovac

semiha.borovac@mhrr.gov.ba
Portret ministrice Semihe Borovac

Vještine

 • Komunikativna
 • Dobre pregovaračke vještine
 • Odlične organizacione sposobnosti
 • Odlično snalaženje kod donošenja ključnih odluka
 • Efikasno obavljanje posla u timu, ali i samostalno
 • Posvećenost poslu
 • Odličan team leader

Nagrade i certifikati

 • Certifikat za rad u parlamentarnim odborima, (United States Agency for International Development), 2000.
 • Certifikat za trenere lokalnih razvojnih inicijativa (Norwegian People’s Aid “TALDI”, Tuzla), 2001.
 • Gold Award for Outstanding Advertising (ABC Co “Open Road” direct mail campaign), 2008
 • Award of Excellence for Outstanding Advertising (ABC Co “Automotive Drive” campaign), 2006
 • Action Award for Outstanding Advertising (ABC Co “Hit the High Road” campaign), 2005

Radno iskustvo


VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE, SARAJEVO
Koordinator za reformu javne uprave, 2010 - 2015.

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, SARAJEVO
Savjetnik premijera FBiH, 2010

GRAD SARAJEVO, SARAJEVO
Gradonačelnica Sarajeva, 2005. – 2009.

PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, SARAJEVO
Zastupnica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, 1998.-2000.

VLADA KANTONA SARAJEVO, SARAJEVO
Zamjenica ministra pravde KS, 1996.-2000.

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO, SARAJEVO
Zastupnica u Skupštini, 2000.-2005.

DOM NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, SARAJEVO
Predsjednica Kluba Bošnjaka, 1998.-2000.

OPĆINA NOVO SARAJEVO, SARAJEVO
Šef kabineta načelnika Općine Novo Sarajevo, 1996.-1996.

OPĆINA NOVO SARAJEVO, SARAJEVO
Pomoćnik sekretara IO Općine Novo Sarajevo, 1992.-1996.

ČLAN DELEGACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA KONGRESU LOKALNIH I REGIONALNIH VLASTI VIJEĆA EVROPE ISPRED FEDERACIJE BIH, 1998.-2000.

OPĆINA NOVO SARAJEVO, SARAJEVO
Sekretar općinske Izborne komisije na prvim višestranačkim izborima i član općinske Komisije za provođenje Referenduma o nezavisnosti BiH, 1990.-1992.

OPĆINA NOVO SARAJEVO, SARAJEVO
Pomoćnik sekretara SO Novo Sarajevo, 1990.-1992.

OPĆINA NOVO SARAJEVO, SARAJEVO
Sekretar Vijeća udruženog rada SO Novo Sarajevo, 1986.-1990.

OPĆINA NOVO SARAJEVO, SARAJEVO
Upravni inspektor u Općini Novo Sarajevo, 1983.-1986.

SINDIKAT RBIH, SARAJEVO
Stručni saradnik, 1977.-1983.

Obrazovanje

 • PRAVOSUDNI ISPIT, SARAJEVO, 2000.
 • STRUČNI ISPIT RADNIKA ORGANA UPRAVE, SARAJEVO 1983.
 • ZAVRŠEN PRAVNI FAKULTET NA UNIVERZITETU U SARAJEVU, 1977.
 • ZAVRŠENA DRUGA GIMNAZIJA SARAJEVO, 1973.
 • ZAVRŠENA OSNOVNA ŠKOLA “AHMET FETAHAGIĆ”, 1969.

Ostale aktivnosti u karijeri


Prvi zamjenik predsjedavajućeg Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čiji je potpisnik Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine, 2010 – 2015.

Član Koordinacije saveza općina i gradova u Federaciji BiH i saveza općina i gradova Republike Srpske, 2007- 2008.

Član saveza općina i gradova u Federaciji BiH, 2005 - 2008.

Član Komisije Vijeća ministara BiH za Restituciju u Bosni i Hercegovini, 2005 - 2007.

Voditelj Seminara “Jačanje uloge žena načelnica općina“ u Federaciji BiH u okviru Pakta stabilnosti, i seminara OSCE-a “Jačanje uloge žene političara“, 2003.

Posmatrač Općih izbora u Velikoj Britaniji ispred FBiH, 1999.

Predsjednica “Foruma Žene Bosne i Hercegovine” u prvom sazivu, 1998.

Član Komisije za ustavno - pravno uređenje Grada Sarajeva i podjelu nadležnosti između Grada Sarajeva i Kantona Sarajevo, 1997 - 2000.

Međunarodne aktivnosti


Sudionik i govornik na otvaranju Konferencije Gradonačelnika glavnih gradova EU - Ljubljana (Slovenija); Sudionik i govornik na Prvoj Svjetskoj konferenciji o diplomatiji gradova - Den Haag (Holandija), 2008.

Sudionik i govornik na Konferenciji „Europski standardi upravljanja velikim gradovima“ – Zagreb (Hrvatska) Sudionik i govornik na Međunarodnoj konferenciji OECD-a posvećenoj politici globalizacije gradova - Madrid (Španija), 2007.

Sudionik i govornik na Samitu Gradonačelnika svijeta – Istanbul (Turska)

Sudionik i govornik na Konferenciji o reformi javne uprave – Beograd (Srbija)

Sudionik i govornik na Evropskom kongresu o maloljetničkoj devijaciji i napuštanju školovanja - Rimini (Italija)

Sudionik i govornik na 7. Međunarodnoj konferenciji u okviru ciklusa "Uloga katoličke crkve u procesu evropskih integracija" – Krakow (Poljska)

Sudionik i govornik na Međunarodnoj konferenciji "Prava i jednake mogućnosti za sve"- Torino (Italija)

2006. Sudionik i govornik na 24.Konferenciji gradonačelnika – Jeruzalem (Izrael), 2006.

2005. Sudionik i govornik na međunarodnoj mirovnoj konferenciji lokalnih uprava - Nevsehir (Turska), 2005.

Političke aktivnosti


Sekretar Kantonalnog Odbora SDA Sarajevo, 2000 - 2004.

Predsjedavajuća III Kongresa SDA Bosne i Hercegovine, 2001.

Član komisije za Statut i Poslanik SDA, 2002 - 2009.

Član Grupe za pravna pitanja Savjeta SDA, 2003 - 2009.

Član glavnog odbora SDA, 2005.-

Predsjedavajuća IV Kongresa SDA, 2005.

Predsjednik odbora za pravna pitanja SDA, 2007 - 2009.

Predsjedavajuća V Kongresa SDA, 2009.

Predsjednica Komisije za pravna pitanja, Kanton Sarajevo, 2010.

Predsjednica Međunarodnog naučnog skupa „20 godina SDA“, 2010.