Djeca BiH

Djeca BiH

23.8.2011

IZVJEŠTAJ / IZVJEŠĆE O PRIMJENI/PROVOĐENJU  REVIDIRANOG AKCIONOG PLANA BOSNE I HERCEGOVINE O OBRAZOVNIM POTREBAMA ROMA za školsku 2013/14. godinu (Prilog 1) (Prilog 2)

ANALITIČKI IZVJEŠTAJ/IZVJEŠĆE O PROVOĐENJU AKCIJSKOG PLANA ZA DJECU BOSNE I HERCEGOVINE 2011.– 2014.

SMJERNICE za postupanje u slučaju nasilja nad djecom u Bosni i Hercegovini

SMJERNICE ZA POBOLJŠANJE POLOŽAJA ROMSKE DJECE U BiH
– SOCIJALNA UKLJUČENOST -


PROTOKOL SA STANDARDIMA ZA MONITORING U SJENI STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV NASILJA NAD DJECOM U BIH 2012-2015

Preporuke konferencije o socijalnoj zaštiti i inkluziji u Bosni i Hercegovini

IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU AKCIONOG PLANA ZA DJECU BOSNE I HERCEGOVINE 2011 – 2014. ZA PERIOD od jula/srpnja 2011. godine do maja/svibnja 2013. godine

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je 28.11.2012. godine usvojilo Strategiju za borbu protiv nasilja nad djecom u Bosni i Hercegovini 2012 – 2015 koja je objavljena u „Službenom glasniku BiH“  broj 38/13.

Dokument Smjernice za prepoznavanje socijalno isključenih kategorija djece u BiH je urađen u saradnji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, UNICEF Kancelarije u BiH, Ministarstva civilnih poslova BiH te ostalih relevantnih entitetskih ministarstava i institucija.

U skladu sa gore navedenim dokumentom Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH je pristupilo izradi prvog izvještaja kojim će se identificirati kategorije socijalno isključene djece u Bosni i Hercegovini.

Kako bi izvještaj mogao uraditi potrebno je da dostavite odgovore na pitanja koja se tiču podataka sadržanim u upitnicima za nevladine organizacije. Upitnike je potrebno ispuniti u skladu sa dogovorenom Metodologijom.

Najljubaznije Vas molimo da dostavite tražene podatke, odnosno ispunjene upitnike najkasnije do utorka, 10.05.2013. godine na e-mail adresu: danijelhopic@gmail.com

OBRAZAC ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA O STANJU SOCIJALNO ISKLJUČENIH KATEGORIJA DJECE U BOSNI I HERCEGOVINI

METODOLOGIJA ZA IZRADU IZVJEŠTAJA O STANJU SOCIJALNO ISKLJUČENIH KATEGORIJA DJECE U BOSNI I HERCEGOVINI
_____________________________________


BOSNA I HERCEGOVINA: ROMSKA POPULACIJA ISTRAŽIVANJE VIŠESTRUKIH POKAZATELJA 2011.–2012.- Završni izvještaj

BOSNIA AND HERZEGOVINA: ROMA SURVEY MULTIPLE INDICATOR CLUSTER SURVEY 2011–2012 - Final Report

SMJERNICE ZA PREPOZNAVANJE SOCIJALNO ISKLJUČENIH KATEGORIJA DJECE U BOSNI I HERCEGOVINI

ZAKLJUČNA RAZMATRANJA I PREPORUKE KOMITETA UN ZA PRAVA DJETETA

(nakon prezentacije dva izvještaja BiH o implementaciji fakultativnih protokola uz Konvenciju o pravima djeteta)

Na sjednici održanoj 1. oktobra 2010. godine Komitet za prava djeteta je usvojio zaključna razmatranja, a nakon prezentacije dva izvještaja Bosne i Hercegovine koji podnose države članice:

- u skladu sa članom 12 stav (1) Fakultatvnog protokola uz Konvenciju o pravima djeteta, koji se odnosi na prodaju djece, dječiju prostituciju i dječiju pornografiju i

- na osnovu člana 8 Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima djeteta u pogledu uključivanja djece u oružane sukobe.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 151. sjednici održanoj 25. 5. 2011. godine, upoznato je sa zaključnim razmatranjima Komiteta za prava djeteta  i s tim u vezi, zaključilo:

- zadužuje se Ministartvo za ljudska prava i izbjeglice  da sa zaključnim razmatranjima i preporukama Komiteta UN za prava djeteta upozna sve relevantne subjekte na svim nivoima organizacije vlasti u Bosni i Hercegovini;

- zadužuje se Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice da preporuke Komiteta UN za prava djeteta ugradi u Prijedlog akcionog plana za djecu Bosne i Hercegovine 2011-2014. godine;

- zadužuju se nadležna tijela Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine da Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice pruže svu potrebnu pomoć u cilju adekvatne pripreme narednog periodičnog izvještaja o dva Fakultativna protokola uz Konvenciju o pravima djeteta. 

Odgovori na dodatna pitanja CRC (bosanska engleska varijanta)

Preporuke Komiteta (CRC) engleska, bosanska, srpska i hrvatska varijanta)

Izvod iz zapisnika sa okruglog stola u vezi preporuka Komiteta.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 18. sjednici održanoj 30. 8. 2012. godine, razmotrilo je i usvojilo
IZVJEŠTAJ O PRIMJENI REVIDIRANOG AKCIONOG PLANA BOSNE I HERCEGOVINE O OBRAZOVNIM POTREBAMA ROMA za 2011. godinu

Vijeće ministara Bosne i Herecgovine, na 12. sjednici održanoj 04.07.2012. godine, usvojilo Izvještaj o implmentaciji Strategije za borbu protiv nasilja nad djecom 2007-2010. Izvještaj je sačinilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH u saradnji sa monitoring timom kojeg čine predstavnici entitetskih institucija.

PRVO IZVJEŠĆE NA TAMELJU ČLANKA 8. STAVAK 1. FAKULTATIVNOG PROTOKOLA UZ KONVENCIJU O PRAVIMA DJETETA U POGLEDU UKLJUČIVANJA DJECE U ORUŽANE SUKOBE

KOMBINOVANI DRUGI, TREĆI I ČETVRTI PERIODIČNI IZVJEŠTAJ BOSNE I HERCEGOVINE O PROVOĐENJU KONVENCIJE O PRAVIMA DJETETA

THE COMBINED SECOND, THIRD AND FORTH REPORT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA ON ITS IMPLEMENTATION OF THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD

IZVJEŠTAJ O IMPLEMENTACIJI AKCIONOG PLANA ZA DJECU BOSNE I HERCEGOVINE (2002. - 2010.)

AKCIONI PLAN ZA DJECU Bosne i Hercegovine (2011. – 2014.)

REVIDIRANI AKCIONI PLAN BOSNE I HERCEGOVINE O OBRAZOVNIM POTREBAMA ROMA

_____________________________________________________________________

PRVI IZVJEŠTAJ BOSNE I HERCEGOVINE KOMITETU ZA PRAVA DJETETA

STATISTIKA FEDERACIJA BiH

STATISTIKA RS

______________________________________________________________________

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA ZA DJECU BOSNE I HERCEGOVINE (2002.-2010.)

(Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za djecu BiH (2002.-2010.) usvojen je na 154. sjednici Vijeća ministara BiH, održanoj 29. juna 2011. godine)