Ekonomska, socijalna i kulturna prava


Zaključna zapažanja Savjeta za ljudska prava UN-a, na Treći  periodični izvještaj Bosne i Hercegovine o implementaciji Međunarodnog Pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima


THE THIRD PERIODIC REPORT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA ON THE INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS

TREĆI PERIODIĈNI IZVJEŠTAJ BOSNE I HERCEGOVINE O IMPLEMENTACIJI MEĐUNARODNOG PAKTA O EKONOMSKIM, SOCIJALNIM I KULTURNIM PRAVIMA

Zaključne napomene vezane za Drugi periodični izvještaj Bosne i Hercegovine

THE SECOND PERIODIC REPORT of Bosnia and Herzegovina on International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

DRUGI PRIODIČNI IZVJEŠTAJ Bosne i Hercegovine o primjeni Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima

INICIJALNI IZVJEŠTAJ O PRIMJENI MEĐUNARODNOG PAKTA O EKONOMSKIM, SOCIJALNIM I KULTURNIM PRAVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA PERIOD OD 1993-2003. GODINE

Konvencija po Međunarodnom paktu o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima