Ugovori UN


1. Međunarodna konvencija o eliminaciji rasne i svih oblika diskriminacije CERD (“ Sl. List RBiH” br. 2/92, 25/93) 

2. Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima ICESCR (“Sl. list RBiH” br.  25/93, 2/92)

Opcioni protokol uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima ( “Sl. list RBiH” 25/93,2/92)

3. Međunarodna konvencija o pravima svih radnika migranata i članova njihovih porodica  MWC ( “Sl. list RBiH” 25/93)

4. Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima  CCPR (“Sl. list RBiH” 25/93, 2/92)

Opcioni protokol uz Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima CCPR – OP1 (“Sl. list RBiH” 25/93, 2/92)

Drugi opcioni Protocol uz Mađunarodni pakt o građanskim i političkim pravima CCPR – OP2 – DP (Sl. List RbiH 25/93, 2/92)

5. Konvencija o pravima djeteta CRC (“Sl. list RBiH” 25/93, 2/92)

Opcioni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta koji se odnosi na uključivanje djece u oružane sukobe  CRC-C-OPAC (“Sl. glasnik BiH -Međunarodni ugovori” br. 5/02)

Opcioni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta koji se odnosi na prodaju djece, dječiju prostituciju i dječiju pornografiju (CRC – C – OPSC )

Opcioni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta koji se odnosi na postupak po predstavkama

6. UN Konvencija protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kazni CAT (Sl. list RBiH 25/93,  2/92)

Opcioni protokol uz UN Konvenciju protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kazni


8. UN Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom i Opcioni protokol – CRPD („Sl. glasnik BiH – Međunarodni ugovori“ br. 11/09) 

Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom – Jednostavna za razumijevanje i čitanje (objavljeno uz odobrenje organizacije SUMERO)

Kovencija UN o pravima lica sa invaliditetom – pojednostavljena i laka za razumjevanje (objavljeno uz odobrenje organizacije MeNeRaLi RS) 

9. Međunarodna Konvencija za zaštitu svih osoba od prisilnog nestanka (ICPED ) („Sl. glasnik BiH – Međunarodni ugovori“ br. 03/12)

10. Konvencija za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW)

11. Okvirne Smjernice Bosne i Hercegovine za 2021-2025. godinu za implementaciju vodećih načela o poslovanju i ljudskim pravima