Vjerske slobode

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH ima nadležnost da, u ime organa BiH, a u skladu sa Zakonom o slobodi vjere i pravnom položaju  crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH, broj 5/04) od 28.01.2004. godine, vrši monitoring kako implementacije pomenutog Zakona, tako i  promociju i zaštitu individualnih i kolektivnih ljudskih prava, posebno prava na slobodu savjesti i  vjere, u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, te najvišim međunarodnim standardima ljudskih prava sadržanih u međunarodnim deklaracijama i konvencijama o slobodi vjere. 

Ministarstvo, kao nadležni organ za odnose s crkvama i vjerskim zajednicama zaduženo je da:

  • učestvuje u pripremi, izradi i predlaganju teksta osnovnih sporazuma/ugovora koji se zaključuju između Bosne i Hercegovine, crkava i vjerskih zajednica;
  • daje mišljenje u vezi sa slučajem zabrane ili ograničenja slobode vjere ili uvjerenja.
  • u slučajevima kršenja prava na slobodu vjere, a na osnovu pismenih upita/predstavki koje su podnijele crkve i vjerske zajednice, da od svih državnih, entitetskih, kantonalnih i općinskih vlasti zatražiti preduzimanje zakonom propisanih mjera kojim se sprečavaju takva kršenja kako je to propisano članom 17. Zakona o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u BiH.

Sva važnija pitanja ostvarivanja slobode vjere, a od interesa su za četiri tradicionalne crkve i vjerske zajednice, rješavaju se u konsultaciji sa Međureligijskim vijećem BiH.

UGOVORI / SPORAZUMI VJEĆA MINISTARA BIH

1. Sporazum o međusobnoj saradnji Vijeća ministara BiH i  Međureligijskog vijeća BiH potpisan 2008. godine, a koji ima za cilj da podrži njegovu aktivnost u izgradnji međureligijskog dijaloga, vjerske tolerancije i suživota u BiH.

2. Osnovni ugovor između BiH i Svete Stolice i Dodatni protokol uz Osnovni ugovor ratificiran 2007. godine od strane Predsjedništva BiH, a 2008. godine konstituirana je Mješovite komisije za praćenje provođenja ovog ugovor;

3. Osnovni ugovor između Srpske pravoslavne crkve i BiH ratifikovan u maju 2008. godine od strane Predsjedništva BiH, a 2010. godine osnovana je Mješovite komisije za praćenje provođenja ovog ugovor;

Na istim osnovama pripremljen je i nacrt Ugovora između BiH i Islamske zajednice u BiH. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 25. sjednici održanoj 29.09.2015. godine, utvrdilo prijedlog Osnovnog ugovora između Bosne i Hercegovine i Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

DOKUMENTI:

1. ZAKON O SLOBODI VJERE I PRAVNOM POLOŽAJU CRKAVA I VJERSKIH ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI 

2. UPUTSTVO O PROVOĐENJU ZAKONA O SLOBODI VJERE I PRAVNOM POLOŽAJU CRKAVA I VJERSKIH ZAJEDNICA – UPUTSTVO