Odbor za Rome

Odbor za Rome pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine osnovano je 2002. godine kao nezavisno tijela, savjetodavnog karaktera pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Sačinjen je od 22 člana koje imenuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na mandat od 4 godine. 

KONTAKT

Stručna i tehnička podrška u radu Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH pruža: 
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine
Trg BiH broj 1
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

SASTAV ODBORA ZA ROME

1. Mlađen Božović Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine
2. Zulfo Robović Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine
3. Daria Duilović Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine
4. Stanislava Tanić Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine
5. Boris Lovrinović Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine
6. Armin Spahić Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine
7. Boris Pupić Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine
8. Samra Filipović – Hadžiabdić Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine
9. Jasmina Khechan-Babić Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
10. Zorica Garača Vlada Republike Srpske
11. Mujo Mustafić Vlada Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine
12. Dervo Sejdić Kanton Sarajevo
13. Mujo Fafulić Zeničko-dobojski kanton
14. Hasnija Demirović Unsko-sanski kanton
15. Nedžad Jusić Tuzlanski kanton
16. Sabahudin Tahirović Srednjobosanski kanton
17. Armina Ahmetović Hercegovačko-neretvanski kanton
18. Aleksandar Mašić regija Banja Luka
19. Snježana Mirković regija Doboj
20. Sacmir Seferović regija Bijeljina
21. Asmir Husić Brčko distrikt Bosne i Hercegovine
22. Indira Bajramović ženska romska mreža

NADLEŽNOSTI ODBORA ZA ROME

Odbor ima nadležnost da raspravlja o svim značajnim pitanjima sadržanim u Strategiji Bosne i Hercegovine za rješavanje problema Roma  te prati provođenje i predlaže aktivnosti u svrhu efikasnije realizacije Akcionog plana BiH za društvenu inkluziju Roma i Romkinja za period 2021 – 2025 posebno je zadužen za:
a) sistemsko praćenje provođenja Akcionog plana za društvenu inkluziju Roma i Romkinja;
b) donosi operativne planove i predlaže mjere za unapređenje provođenja Akcionog plana;
c) putem svojih predstavnika inicira aktivnosti na osiguranju sredstava u budžetima institucija na nivou Bosne i Hercegovine i entiteta za potrebe realizacije Akcionog plana;
d) prati utrošak odobrenih sredstava u budžetima institucija Bosne i Hercegovine i institucija entiteta za realizaciju Akcionog plana u svim oblastima te dinamiku realizacije istih; 
e) uključuje se u ostvarivanju kontakata sa potencijalnim donatorima i drugih zainteresovanih strana na osiguravanju sredstava za provođenje Akcionog plana;
f) u cilju donošenja validnih stavova, zaključaka i preporuka, Odbor može, u skladu sa finansijskim mogućnostima, formirati stalne ili povremene komisije i tematsko- stručne grupe, a posebno u okviru implementacije Akcionog plana; 
g) svojim aktom utvrdit će sistem monitoringa realizacije utvrđenih planskih aktivnosti za Rome u Bosni i Hercegovini te pratiti metodologiju utroška donatorskih i budžetskih sredstava namijenjenih za realizaciju Akcionog plana.

 SJEDNICE ODBORA ZA ROME

06.04.2023. Svečana sjednica u povodu Međunarodnog dana Roma
23.05.2023. Druga redovna sjednica
20.07.2023. Treća redovna sjednica
22.11.2022. Prva Konstituirajuća sjednica
01.02.2023. Prva redovna sjednica 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJI ODBORA ZA ROME

1. IZVJEŠTAJ ODBORA ZA ROME  za 2014. godinu 
2. IZVJEŠTAJ ODBORA ZA ROME za 2015. godinu 
3. IZVJEŠTAJ ODBORA ZA ROME za 2017.  godinu 
4. IZVJEŠTAJ ODBORA ZA ROME za 2018. godinu
5. IZVJEŠTAJ ODBORA ZA ROME za 2018-2019. godine
6. IZVJEŠTAJ O RADU ODBORA ZA ROME za 2020. godinu
7. IZVJEŠTAJ O RADU  ODBORA ZA ROME ZA PERIOD 2020-2021. godine
8. IZVJEŠTAJ O RADU ODBORA ZA ROME ZA 2022. godinu

ZAKLJUČCI SA SJEDNICA ODBORA ZA ROME

1. Zaključci sa Prve Konstituirajuće sjednice
2. Zaključci  sa Druge sjednice Odbora za Rome

SLUŽBENI DOKUMENTI ODBORA ZA ROMA

1. Odluka o osnivanju Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH;
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH;
3. Odluka o Imenovanju Odbora za Rome pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine V saziv;
4. Odluka o Imenovanju Odbora za Rome pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine IV saziv;
5. Odluka o Imenovanju Odbora za Rome pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine III saziv;
6. Odluka o Imenovanju Odbora za Rome pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine II saziv;
7. Odluka o Imenovanju Odbora za Rome pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine I saziv;
8. Odluka o visini novčane naknade za rad članova Odbora za Rome;