Odbor za Rome

Odbor za Rome pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine osnovano je 2002. godine kao nezavisno tijela, savjetodavnog karaktera pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Sačinjen je od 22 člana koje imenuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na mandat od 4 godine. 

KONTAKT

Stručna i tehnička podrška u radu Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH pruža: 
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine
Trg BiH broj 1
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

SASTAV ODBORA ZA ROME

1. Mlađen Božović Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine
2. Zulfo Robović Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine
3. Daria Duilović Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine
4. Stanislava Tanić Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine
5. Boris Lovrinović Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine
6. Armin Spahić Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine
7. Boris Pupić Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine
8. Samra Filipović – Hadžiabdić Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine
9. Jasmina Khechan-Babić Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
10. Zorica Garača Vlada Republike Srpske
11. Mujo Mustafić Vlada Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine
12. Dervo Sejdić Kanton Sarajevo
13. Mujo Fafulić Zeničko-dobojski kanton
14. Hasnija Demirović Unsko-sanski kanton
15. Nedžad Jusić Tuzlanski kanton
16. Sabahudin Tahirović Srednjobosanski kanton
17. Armina Ahmetović Hercegovačko-neretvanski kanton
18. Aleksandar Mašić regija Banja Luka
19. Snježana Mirković regija Doboj
20. Sacmir Seferović regija Bijeljina
21. Asmir Husić Brčko distrikt Bosne i Hercegovine
22. Indira Bajramović ženska romska mreža

NADLEŽNOSTI ODBORA ZA ROME

Odbor ima nadležnost da raspravlja o svim značajnim pitanjima sadržanim u Strategiji Bosne i Hercegovine za rješavanje problema Roma  te prati provođenje i predlaže aktivnosti u svrhu efikasnije realizacije Akcionog plana BiH za društvenu inkluziju Roma i Romkinja za period 2021 – 2025 posebno je zadužen za:
a) sistemsko praćenje provođenja Akcionog plana za društvenu inkluziju Roma i Romkinja;
b) donosi operativne planove i predlaže mjere za unapređenje provođenja Akcionog plana;
c) putem svojih predstavnika inicira aktivnosti na osiguranju sredstava u budžetima institucija na nivou Bosne i Hercegovine i entiteta za potrebe realizacije Akcionog plana;
d) prati utrošak odobrenih sredstava u budžetima institucija Bosne i Hercegovine i institucija entiteta za realizaciju Akcionog plana u svim oblastima te dinamiku realizacije istih; 
e) uključuje se u ostvarivanju kontakata sa potencijalnim donatorima i drugih zainteresovanih strana na osiguravanju sredstava za provođenje Akcionog plana;
f) u cilju donošenja validnih stavova, zaključaka i preporuka, Odbor može, u skladu sa finansijskim mogućnostima, formirati stalne ili povremene komisije i tematsko- stručne grupe, a posebno u okviru implementacije Akcionog plana; 
g) svojim aktom utvrdit će sistem monitoringa realizacije utvrđenih planskih aktivnosti za Rome u Bosni i Hercegovini te pratiti metodologiju utroška donatorskih i budžetskih sredstava namijenjenih za realizaciju Akcionog plana.

 SJEDNICE ODBORA ZA ROME

_ ._ .2022. 1. Konstituirajuća sjednica 
GODIŠNJI IZVJEŠTAJI ODBORA ZA ROME

ZAKLJUČCI SA SJEDNICA ODBORA ZA ROME

1. Zaključci sa I Konstituirajuće sjednice

SLUŽBENI DOKUMENTI ODBORA ZA ROMA

1. Odluka o osnivanju Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH;
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH;
3. Odluka o Imenovanju Odbora za Rome pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine V saziv;
4. Odluka o Imenovanju Odbora za Rome pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine IV saziv;
5. Odluka o Imenovanju Odbora za Rome pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine III saziv;
6. Odluka o Imenovanju Odbora za Rome pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine II saziv;
7. Odluka o Imenovanju Odbora za Rome pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine I saziv;
8. Odluka o visini novčane naknade za rad članova Odbora za Rome;