Vijeće za djecu BiH

Vijeće za djecu Bosne i Hercegovine formirano je Odlukom o formiranju Vijeća za djecu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 4/13) ) u cilju izvršenja obaveza koje ima Bosna i Hercegovina u vezi  Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima djeteta i njena tri fakultativna protokola. Vijeće za djecu Bosne i Hercegovine je  stručno, interresorno, savjetodavno i koordinirajuće tijelo Vijeća ministara  Bosne i Hercegovine, zaduženo za promociju i zaštitu prava djece u Bosne i Hercegovine, a posebno za praćenje provođenja Akcionog plana za djecu Bosne i Hercegovine.

Vijeće za djecu djeluje pri Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Vijeće za djecu Bosne i Hercegovine se sastoji od 13 članova osam (8) članova iz reda državnih službenika, dva (2) člana iz reda nevladinih organizacija i tri (3) člana iz reda akademske zajednice.

Izvještaj o radu Vijeća za djecu BiH, period avgust 2021- decembar 2023. godine

Program praćenja sprovođenja preporuka Komiteta za prava djeteta u BiH za period  2020-2024. (bosanski, hrvatski, srpski)

Odluka o Programu praćenja sprovođenja preporuka Komiteta za prava djeteta u BiH za period  2020-2024.

Odluka o imenovanju vijeća za djecu BIH (bosanski, hrvatski, srpski)

Izmjena i dopuna odluke o formiranju vijeća za djecu

Odluka o visini novčane naknade.

SMJERNICE

Smjernice za postupanje u slučaju nasilja and djecom u Bosni I Hercegovini – drugo izdanje


Smjernice za procjenu i utvrđivanje najboljeg interesa djeteta – Vodič za profesionalce (Bosanski, Hrvatski i Srpski)

SMJERNICE za postupanje u slučaju nasilja nad djecom u Bosni i Hercegovini

SMJERNICE ZA POBOLJŠANJE POLOŽAJA ROMSKE DJECE U BiH – SOCIJALNA UKLJUČENOST -

SMJERNICE ZA PREPOZNAVANJE SOCIJALNO ISKLJUČENIH KATEGORIJA DJECE U BOSNI I HERCEGOVINI

METODOLOGIJA ZA IZRADU IZVJEŠTAJA O STANJU SOCIJALNO ISKLJUČENIH KATEGORIJA DJECE U BOSNI I HERCEGOVINI

BOSNA I HERCEGOVINA: ROMSKA POPULACIJA ISTRAŽIVANJE VIŠESTRUKIH POKAZATELJA 2011.–2012.- Završni izvještaj

Brošura - Naučite o svojim pravima u digitalnom okruženju (srpski, hrvatski i bosanski)

Brošura - Znači to je seksualno zlostavljanje (srpski, hrvatski i bosanski)

Brošura – Кико и Многомоји (cрпски), Kiko i Mnogomene (hrvatski)  i  Kiko i Slikokrad (bosanski)