Podzakonski akti i drugi propisi

Pravilnik o načinu prikupljanja korištenja i razmjene podataka o ljudskim pravima u BiH iz nadležnosti MLJPI BiHSmjernice:

1. Akcioni plan BiH za društvenu inkluziju roma i romkinja 2021-2025

2. Okvirni akcioni plan o obrazovnim potrebama roma

3. Za provođenje Svjetskog programa za obrazovanje o ljudskim pravima  u Bosni i Hercegovini   u skladu sa Rezolucijama Vijeća za ljudska prava UN-a br. 15/11 i 24/15.