Odbor za Rome pri Vijeću ministara BiH


Inicijalna aktivnost u pogledu  poboljšanja zaštite  najugroženije romske manjine započeta je kroz imenovanje  savjetodavnog i koordinirajućeg tijela 2002. godine od strane Vijeća ministar BiH.
  • Prvi saziv Odbora za Rome pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine imenovan je na osnovu Zaključka Vijeća Ministara BiH sa 70-te sjednice održane 13.6.2002. godine.
  • Drugi saziv imenovan je Odlukom o imenovanju Odbora za Rome pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine na 27 sjednici Vijeća Ministara BiH, održanoj u novembru 2007. godine („Službeni glasnik BiH”, br. 99/07) na mandat od četiri godine.
  • Treći saziv je imenovalo Vijeće ministara BiH je na 20 sjednici održanoj 18.9. 2012. godine  donoseći tom prilikom i Odluku o formiranju Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH i Odluku o imenovanju članova Odbora („ Službeni glasnik BiH“, broj: 85/12) od 25.10. 2012. godine. Odlukama su, pored ostalog,  definisane nadležnosti ovog tijela koje je važno  ovom prilikom naglasiti. 

Odbor ima nadležnost da raspravlja o svim značajnim pitanjima sadržanim u Strategiji Bosne i Hercegovine za rješavanje problema Roma (“Službeni glasnik BiH”, broj 67/05), (u daljem tekstu: Strategija) te prati provođenje i predlaže aktivnosti u svrhu efikasnije realizacije Dekade inkluzije Roma 2005-2015. godina. Konkretno, Odbor je  zadužen za:

a)     sistemsko praćenje provođenja Akcionog plana za rješavanje problema Roma u oblastima zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite (u daljem tekstu: Akcioni plan) i Revidiranog plana o obrazovnim potrebama Roma u Bosni i Hercegovini;

b)     donosi operativne planove i predlaže mjere za unapređenje provođenja Akcionog plana;

c)     putem svojih predstavnika inicira aktivnosti na osiguranju sredstava u budžetima institucija na nivou Bosne i Hercegovine i entiteta za potrebe realizacije Akcionog plana;

d)     prati  utrošak odobrenih  sredstava u budžetima institucija Bosne i Hercegovine i institucija entiteta za realizaciju Akcionog planu u sve tri oblasti  te dinamiku realizacije istih;

e)      uključuje se u ostvarivanju kontakata sa potencijalnim donatorima i drugih zainteresovanih strana na osiguravanju sredstava za provođenje Akcionog plana;

f)      u cilju donošenja validnih stavova, zaključaka i preporuka, Odbor može, u skladu sa finansijskim mogućnostima, formirati stalne ili povremene komisije i tematsko- stručne grupe, a posebno u okviru implementacije Akcionog plana;

g)     svojim aktom utvrdiće sistem monitoringa realizacije utvrđenih planskih aktivnosti za Rome u Bosni i Hercegovini te pratiti metodologiju utroška donatorskih i budžetskih sredstava namijenjenih za realizaciju Akcionog plana.

Treći saziv Odbora za Rome je održao sedam sjednica na kojima su izabrani predsjednik i zamjenik predsjednika, finaliziran Poslovnik o radu te razmatrana i rješavanja ostala pitanja od značaja za rješavanje problema Roma u BiH. Odbor za Rome se sastoji od 22 člana, 11 predstavnika Roma i 11 predstavnika institucija, a Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH pruža stručnu i tehničku podršku Odboru.
_______________________________________________

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 93. sjednici održanoj 8. marta 2017. godine donijelo je Odluku o imenovanju četvrtog saziva Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH. Na konstiruirajućoj sjednici imenovan je predsjedavajući Odbora Mujo Fafulić i zamjenik predsjedavajućeg Ševket Hafizović.

Odluka o imenovanju članova Odbora za Rome pri Vijeću ministara Bosne i HercegovineZaključci sa konstituirajuće sjednice održane 24.03.2016. godine u Sarajevu

Zaključci sa treće sjednice održane 19.06.2017. godine u Sarajevu

Zaključci sa četvrte sjednice održane 20.11.2017.. godine u Sarajevu

Zaključci sa pete sjednice održane 15.12.2017. godine u Sarajevu

Zaključci sa šeste  sjednice održane 26.02.2018. godine u Sarajevu.

Zaključci sa Osme sjednice Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH održane 21.05.2018.

Zaključci sa nastavka Osme sjednice Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH održane 05.06.2018.

Zaključci sa devete sjednice Odbora za Rome pri Vijeću ministara održane 25.3.2019.

Zaključci sa desete sjednice Odbora za Rome pri Vijeću ministara održane 18.10.2019.

Zaključci sa jedanaeste sjednice Odbora za Rome pri VM BiH održane 24.09.2019. godine

Zaključci sa trinaeste sjednice Odbora za Rome pri VM BiH održane 21.02.2020. godine

Zaključci sa četrnaeste sjednice Odbora za Rome pri VM BiH održane 27.5.2020. godine

Zaključci sa petnaeste sjednice Odbora za Rome pri VM BiH održane 13.7.2020. godine
_______________________________________________

Izvještaj RCC 2018-2019 - KONAČNA 28.01.

Izvještaj o provedbi Akcionog plana Bosne i Hercegovine za rješavanje problema Roma u oblastima zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite 2017 – 2020  i o utrošku grant sredstava za 2018. i 2019. godinu 

INFORMACIJA O UTROŠKU GRANT SREDSTAVA ZA REALIZACIJU REVIDIRANOG AKCIONOG PLANA BIH ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA ROMA U OBLASTIMA ZAPOŠLJAVANJA, STAMBENOG ZBRINJAVANJA I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2015 GODINU


Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je, na 60. sjednici održanoj 14.06.2016. godine, usvojilo Izvještaj o radu Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH za period januar 2015. – decembar 2015. godine

Akcioni plan za Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH

IZVJEŠTAJ O RADU ODBORA ZA ROME PRI VIJEĆU MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD JANUAR 2014. – DECEMBAR 2014. GODINE

Strategija Bosne i Hercegovine za rješavanje problema Roma

Akcioni plan za rješavanje problema Roma u oblastima zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite

Informacija o aktivnostima na zaštiti prava romske nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini

Odluka o rasporedu budžetskih sredstava za rješavanje problema Roma u oblasti zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite za 2013. godinu

Odluka o imenovanju nacionalnog koordinatora za rješavanje problema Roma u Bosni i Hercegovini

Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za Rome

Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o  osnivanju Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH

Odluka o visini novčane naknade za rad članova Odbora za Rome pri vijeću ministara BiH 

Poslovnik o radu Odbora za Rome pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine

Revidirani Akcioni plan Bosne i Hercegovine o obrazovnim potrebama Roma

REVIDIRANI AKCIONI PLAN BOSNE I HERCEGOVINE ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA ROMA U OBLASTIMA ZAPOŠLJAVANJA, STAMBENOG ZBRINJAVANJA I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 2013-2016. GODINE


NAJAVE SJEDNICA

Konstituirajuća sjednica Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH održat će se 26.05.2022. godine u Zgradi Parlamentarne skupštine BiH sa početkom u 11:00 časova.

Četrnaesta sjednica Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH održat će se 27.05.2020. godine u Sarajevu sa početkom u 11:00 časova.

Trinaesta sjednica  Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH održat će se 21.02.2020. godine u Sarajevu sa početkom u 11:00 časova.

Jedanaesta sjednica Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH održat će se 24.09.2019. godine u Sarajevu sa početkom u 11:00 časova.

Deseta sjednica Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH održat će se 25.3.2019. godine u Sarajevu sa početkom u 11:00 časova

Deveta sjednica Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH održat će se 18.10.2018. godine u Sarajevu sa početkom u 11:00 časova

Nastavak Osme sjednice Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH će se održati 05.06.2018. godine u Sarajevu sa početkom u 11:00.

Šesta sjednica Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH održati će se 21.05.2018. godine u Sarajevu sa početkom u 12:00

Svečana sjednica Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH u povodu obilježavanja 8. aprila Međunarodnog dana Roma održat će se 10.04.2018. godine u Zgradi Parlamentarne skupštine BiH u 11:00 časova.

Peta sjednica Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH održati će se 12., 13. i 14.12.2017. godine na Jahorini sa početkom u 10:00

Četvrta sjednica Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH će se održati 17.11.2017. godine u Sarajevu sa početkom u 10:00.