Odjel za prava izbjeglica

U Odsjeku za prava izbjeglica, raseljenih osoba i povratnika obavljaju se sljedeći poslovi:
 • priprema prijedloga za utvrđivanje i unapređenje politika iz oblasti: izbjeglica iz BiH, raseljenih osoba u BiH i povratnika, 
 • osiguranje pristupa i zaštita prava izbjeglica u BiH i stranaca pod supsidijarnom zaštitom;
 • priprema zakona i podzakonskih akata i drugih propisa koji se odnose na izbjeglice, raseljene osobe i povratnike;
 • priprema podzakonskih akata i drugih propisa koji se odnose na izbjeglice u BiH i strance pod supsidijarnom zaštitom; 
 • koordinacija aktivnosti sa nadležnim ministarstvima i institucijama iz entiteta i Brčko distrikta BiH u vezi izbjeglica, raseljenih osoba i povratnika i ostvarivanja njihovih statusnih i drugih prava; 
 • stručnu pomoć raseljenim osobama, povratnicima, izbjeglicama u BiH i strancima pod supsidijarnom zaštitom u ostvarivanju i zaštiti njihovih prava u BiH u skladu sa međunarodnim konvencijama u oblasti ljudskih prava i domaćim zakonima; 
 • saradnju sa domaćim i međunarodnim vladinim i nevladinim organizacijama i institucijama i organizacijama civilnog društva u oblasti djelokruga svoga rada, a naročito provođenja Aneksa 7. Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH;
 • priprema stručnih izvještaja, informacija i analiza za potrebe Ministarstva, Predsjedništva BiH, Vijeća ministara i Parlamentarne skupštine BiH, prikupljanje statističkih i drugih pokazatelja, poslovi razvoja, održavanja i ažuriranja baza podataka, kao i drugi poslovi iz nadležnosti Odsjeka.

Relevantni dokumenti: 

 • Strategija Bosne i Hercegovine za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma,
 • Revidirana strategija Bosne i Hercegovine za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma,
 • Zakon o izbjeglicama iz BiH i raseljenim osobama u BiH, 
 • Zakon o azilu,
 • Pravilnik o načinu ostvarivanja zdravstvenog osiguranja osoba kojima je priznata međunarodna zaštita u Bosni i Hercegovini,
 • Pravilnik o smještaju, načinu rada, funkcioniranju i kućnom redu u Izbjegličko-prihvatnom centru “Salakovac” u Mostaru, 
 • Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na obrazovanje osoba kojima je priznata međunarodna zaštita u Bosni i Hercegovini, 
 • Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na socijalnu pomoć osoba kojima je priznata međunarodna zaštita u Bosni i Hercegovini,
 • Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na rad osoba kojima je priznata međunarodna zaštita u Bosni i Hercegovini,
 • Sporazum o udruživanju i načinu realizacije sredstava za ostvarivanje prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma  u 2019. godini,
 • Odluka o preraspodjeli sredstava iz budžeta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u budžet Fonda za povratak za 2019. godinu.

Izvještaji:

 • Izvještaj o zbrinjavanju izbjeglica i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u Bosni i Hercegovini 
 • Izvještaj o realizaciji Revidirane strategije Bosne i Hercegovine za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma 


Aktivnosti: 

AGDM vježba u saradnji sa UNHCR - participativna procjena sa fokusom na osobe pod međunarodnom zaštitom u BiH radi prikupljanja informacija o specifičnim sigurnosnim rizicima s kojima se te osobe suočavaju kao i njihovim uzrocima, razumjevanja njihovih kapaciteta te razgovora o predloženim rješenjima. Više na... linku