Mapa sajta

Ministarstvo
Ministar
Zamjenik ministra
Sekretar ministarstva
Sistematizacija
Organizacija
Kontakti
Godišnji izvještaji
Poslanička/Delegatska pitanja i odgovori
Finansijske informacije
Budžet - izvod iz Zakona o budžetu
Budžet u formatu zahtjeva
Budžet analitički
Izvještaj o izvršenju budžeta
Izvještaj o izvršenju budžeta - Aneks revizorskog izvještaja
Ukupna izdvajanja
Revizorski izvještaji
Programi rada
Izbjeglice, raseljeni i stambena pol.
Socijalno stanovanje
Regionalni stambeni program
O sektoru
Odsjek za prava izbjeglica, raseljenih osoba i povratnika
Odsjek za podršku rada Komisije za izbjeglice i raseljene osobe BiH
Odsjek za povratak, prihvat i koordiniranje rada
centara za zbrinjavanje izbjeglica i povratnika po readmisiji
Odsjek za stambenu politiku i projekte
Uposlenici sektora
Ljudska prava
CEDAW
Djeca BiH
Aktivnosti o nestalim osobama
Dokumenti
Izvještaji CPT
Tranzicijska pravda
Građanska i politička prava
Odbor za Rome pri
Vijeću ministara BiH
Prava osoba sa invaliditetom
Ekonomska, socijalna
i kulturna prava
Radnici migranti
Univerzalni periodični pregled – UPR
CERD
Okvirni program
izvještavanja o provođenju
međunarodnih ugovora
za period 2020-2025
Obnova, razvoj, monitoring i RC
O Sektoru
Regionalni centri
Primjeri ugovora
Priručnici, standardi, sporazumi i uputstva
Aktuelni projekti
Ured zastupnika
BiH i Europski sud za ljudska prava u Strazburu
Odluke i presude u odnosu na BiH
Dokumenti
Novosti
Odluke i presude u odnosu na Republiku Hrvatsku
Odluke i presude u odnosu na Republiku Srbiju
Iseljeništvo
Javne nabavke
Plan nabavki
Obavještenja o nabavci
Odluke o izboru
Odluke o poništenju
Pregled realizacije ugovora
Aneks II. Dio B ZJN
ARS BiH