Saopćenja

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST POVODOM 3. DECEMBRA - MEĐUNARODNOG DANA LICA SA INVALIDITETOM

3.12.2020

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH već dugi niz godina obilježava 3. decembar – Međunarodni dan osoba sa invaliditetom i to u saradnji sa Vijećem za lica sa invaliditetom BiH, brojnim udruženjima i savezima lica sa invaliditeom iz cijele Bosne i Hercegovine, međunarodnim partnerima i donatorima. Nažalost u uslovima visokog rizika po zdravlje koje je donijela Pandemija COVID-19 nismo u mogućnosti da održimo prigodan skup i da razmijenimo iskustava i postignuća iz ove godine.

Ono što je evidentno da su novonastali uslovi dodatno pogoršali i onako težak položaj lica sa invaliditetom u našem društvu. Obzirom da su lica sa invaliditetom zdravstveno posebno ranjiva populacija, zdravstvena zajednica je uočila da je veća vjerovatnoća da obole od težeg oblika novog oboljenja COVID-19, čime se i uvećava vjerovatnost smrtnog ishoda. U nekim slučajevima je takođe nemoguće provesti mjere socijalnog distanciranja i samoizolacije za ona lica sa invaliditetom koje moraju koristiti usluge lične asistencije kod osnovnih životnih radnji, kao što su oblačenje, hranjenje i kupanje.

Pored toga lica sa invaliditetom su bila posebno pogođena restriktivnim mjerama ograničenja kretanja, koje je za brojna lica već bilo limitirano i s brojnim preprekama. Postoji izrazito velik rizik za lica sa invaliditetom koje su smještene u ustavne socijalne i zdravstvene zaštite (posebno psihijatrijske). Dodatno, zatvorenost i fizička izloranost se posebno loše odražava na mentalno zdravlje ove ranjive populacije, čime su naročito bila pogođena djeca u autističnom spektru za vrijeme trajanja vanrednog stanja.

Ovom prilikom želimo istaći da smo prilikom trajanja vanrednog stanja u periodu mart-maj 2020. godine posebno skrenuli pažnju kriznim štabovima entiteta i Brčko distrikta da sve navedene rizike za lica sa invaliditetom uzme u obzir s posebnom pažnjom.  Ovakve i slične situacije su definisane u Konvenciji o pravima lica sa invaliditetom,  u članu 11. „ Rizične situacije i humanitarna krizna stanja“, koji glasi:

„Države potpisnice će poduzeti, u skladu sa svojim obavezama prema međunarodnom pravu, uključujući odredbe međunarodnog humanitarnog prava i međunarodnog prava o ljudskim pravima, sve potrebne mjere kako bi osigurale zaštitu i sigurnost osoba s invaliditetom u rizičnim situacijama, uključujući situacije oružanih sukoba, humanitarnih kriza i prirodnih katastrofa.“

Ono što je značajno za 2020. godinu je da je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH dovršilo proces izrade, a Savjet ministara BiH je u septembru usvojio dokumenate “Drugi i treći periodični izvještaj o provođenju Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini“ i Prilog uz Izvještaj. Ovaj izvještaj je u septembru 2020. godine dostavljen UN Komitetu za prava lica sa invaliditetom u Ženevi, te očekujemo da će isti biti razmatran tokom naredne godine. Pomenuti dokumenti su dostupni na web stranici ministarstva.

Period pred nama i dalje ostaje veliki izazov za lica sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini. Nadamo se da će naredni period donijeti uspješnu vakcinu koja će prioritetno biti dostupna licima sa invaliditetom kao posebno ranjivoj grupi. Takođe se nadamo da će naredna godina donijeti stabilizaciju zdravstvene situacije, te da ćemo zajedno moći nastaviti naše aktivnosti na provođenju i unapređenju prava i položaja lica sa invaliditetom u cijeloj Bosni i Hercegovini.