Saopćenja

Obilježena Dječija nedjelja

5.10.2017

Saopštenje za javnost u povodu obilježavanja 

DJEČIJE NEDJELJE

U povodu obilježavanja Dječije nedjelje, u organizaciji Vijeća za djecu Bosne i Hercegovine i uz podršku Save the Children, održani su radni sastanci u Tuzli, Mostaru i Travniku sa predstavnicima kantonalnih ministarstava financija i Odjelom  za financije Distrikta Brčko.

Cilj sastanka je bio razmjena iskustava vezanih za uvođenje programskog budžetiranja, odnosno vidljivosti djece u budžetima nadležnih institucija, sa posebnim akcentom na Generalni komentar UN-a br. 19 o javnom budžetiranju za realizaciju dječijih prava, ključnim dokumentom koji treba pomoći državama da ubrzaju provođenje svih dječijih prava definisanim Konvencijom o pravima djeteta i njenim fakultativnim protokolima. Generalni komentar UN-a br. 19. treba da olakša primjenu člana 4. Konvencije o pravima djeteta koji se tiče javnih budžeta, a u prošloj godini je dostavljen svim nadležnim institucijama na svim nivoima vlasti u Bosne i Hercegovine, kako bi se upoznali sa mogućnostima smanjenja siromaštva i socijalne isključenosti najugroženijih grupa djece, primjenom ovog principa.

Vijeće za djecu Bosne i Hercegovine, u cilju promocije i zaštite prava djeteta, će  oktobar mjesec obilježiti edukacijama profesionalaca koji rade sa djecom i za djecu.

Predstavnici centara za socijalni rad i nadležnih ministarstava socijalne zaštite/politike, centara za socijalni rad i sudije izvršitelji osnovnih sudova pohađat će u Sarajevu edukativni seminar o zaštiti djece kroz pružanje međunarodne pravne pomoći. 

Obuka o dječijim pravima se, u oktobru, nastavlja i za grupe profesionalaca u sklopu projekta „Socijalna prava za ranjive grupe“ koji podržava GIZ, a sudjelovat će  uposleni u općinskim upravama, policijski službenici, zdravstveni radnici, nastavnici, socijalni radnici, NVO  u četiri bh opštine (Tuzla, Živinice, Bijeljina i Brčko) što je  nastavak kontinuiranih obuka koje se odvijaju na terenu. 

U povodu Dječije nedjelje, Vijeće za djecu Bosne i Hercegovine, poziva sve institucije, organizacije, pojedince i sve roditelje da uvažavaju mišljenje, osjećanja i potrebe djece, da osiguraju svoj djeci jednaka prava i mogućnosti u odgoju, obrazovanju, socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti.

Vijeće za djecu Bosne i Hercegovine
savjetodavno, interresorno, stručno i koordinirajuće tijelo Vijeća ministara

Sarajevo, oktobar  2017. godine