Saopćenja

Održane dvije radionice u svrhu izrade Protokola o saradnji u postupku prihvata ranjivih readmisiranih državljana Bosne i Hercegovine

24.5.2024

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (MLJPI) u saradnji sa implementing partnerom Hilfswerk International (HWI), u periodu 20. - 22.05.2024. godine upriličilo je drugu po redu radionicu za izradu "Protokola o saradnji u postupku prihvata i privremenog smještaja ranjivih readmisiranih državljana BiH u ustanove socijalne zaštite", koja predstavlja nastavak započetih aktivnosti tokom prve radionice održane početkom mjeseca maja, tačnije u intervalu 07. - 09.05.2024. godine. 

Obje radionice sprovode se u okviru projekta „Podrška sistemu prihvata i integracije državljana Bosne i Hercegovine koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji – faza II" koji je finansiran od strane Savezng ureda za migracije i izbjeglice Republike Njemačke (BAMF).


Cilj ovog projekta ogleda se u daljem jačanju i izgradnji funkcionalnog, efikasnog i održivog sistema readmisije na svim nivoima izvršne vlasti koji će biti u stanju da na adekvatan način odgovori na dinamiku prihvatanja, upućivanja, integracije i pružanja odgovarajuće podrške ugroženim kategorijama ponovo primljenih državljana Bosne i Hercegovine.

S tim u vezi, održane radionice s ciljem izrade protokola rezultirati će finaliziranim dokumentom kojim se regulišu načini saradnje te odgovornosti svih aktera u procesu brige o privremenom smještanju ranjivih readmisiranih državljana BiH u ustanove socijalne zaštite.

Ovim povodom, predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice te prethodno imenovani entitetski i kantonalni koordinatori aktivno su radili na kreiranju, usaglašavanju i prilagođavanju sadržaja pomenutog protokola koji će rezultirati jasnim smjernicama o procesu saradnje i aktivnostima u postupu prihvata.

Interaktivnim učešćem i saradnjom entitetskih i kantonalnih koordinatora koji su tokom ovog dvodnevnog događaja sudjelovali u plenarnim diskusijama, osigurana je zastupljenost svih važnih aktera u cjelokupnom procesu što je okončano definisanjem zaključaka i dogovorom oko narednih aktivnosti ove ali i drugih aktivnosti projekta, te dostavljanjem komentara na preliminarnu verziju kreiranog dokumenta.

Navedeni Protokol jedan je od dva planirana koji će se realizovati u sklopu istog projekta a koji će osim definisanja i osiguravanja pristupa kategoriji ranjivih readmisiranih državljana BiH koja uključuje adekvatan prihvat i smještaj readmisiranih državljana treće životne dobi, hroničnih bolesnika i osoba s invaliditetom; pomoći ponovno primljenim ovisnicima o psihoaktivnim tvarima u procesu rehabilitacije i integracije.

Pored navedenog dokumenta, projektom je planirana i izrada „Priručnika o postupcima za osiguranje odgovarajućih prava i integracije državljana BiH koji se vraćaju na osnovu sporazuma o readmisiji“ koji će mapirati postojeće mogućnosti u trenutačnom zakonodavstvu i upravnoj praksi, a koje su identificirane kao najbolji način za olakšavanje integracije readmisiranih državljana BiH. Također, projektom će se finansirati i izrada „Informatora za državljane BiH vraćene na osnovu sporazuma o readmisiji“ koji će sadržavati sve potrebne podatke i kontakte za daljnje ostvarivanje prava u lokalnoj zajednici.

Kroz dodatnu podršku digitalizaciji sistema readmisije, nastaviti će se jačanje kapaciteta struktura zaduženih za proces readmisije, ali i raditi na zaštiti bezviznog režima za građane Bosne i Hercegovine.