Saopćenja

Hurtić u Beču: Bosna i Hercegovina čvrsto je opredijeljena da preventivno djeluje na pojavu trgovine ljudima

19.10.2023

“Trgovina ljudima je pojava s kojom se globalno svi suočavamo i smatram korisnim dijeljenje naučenih lekcija i dobrih praksi. S ciljem uspostave pravnog okvira i mehanizama za otkrivanje i spriječavanje trgovine ljudima, Bosna i Hercegovina je donijela Gender akcioni plan, a jedan od primarnih ciljeva je sprečavanje i suzbijanje nasilja na osnovu spola, kao i sve oblike trgovine ljudima, kroz uspostavljanje efikasnog sistema zaštite i prevencije”, kazao je danas Sevlid Hurtić, ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, učestvujući u radu Konferencije protiv trgovine ljudima, pod nazivom “Granice u trgovini ljudima”, koja se održava u Beču.

Podsjećamo da je Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, jučer donijelo Odluku o usvajanju Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine za period 2023 – 2027. godine, s Operativnim planom institucija BiH za implementaciju u ovom periodu. Njegov prvi cilj je, između ostalih, spriječavanje nasilja i trgovine osobama. 

“Imamo Strategiju i Akcioni plan suprotstavljanja trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini, koji su usklađeni sa međunarodnim standardima Vijeća Evrope i Evropske unije. Doneseni su i Zakon o strancima i Zakon o azilu, koji su usklađeni sa Konvencijom Vijeća Evrope o suzbijanju trgovine ljudima i direktivama Evropskog parlamenta”, dodao je ministar Hurtić. 

Pojasnio je i da su provedene brojne aktivnosti s ciljem unaprjeđenja institucionalnog okvira, jačanja istraživanja, te procesuiranja krivičnih djela trgovine ljudima. Ojačani su i mehanizmi za identifikaciju i zaštitu žrtava trgovine ljudima, te oni vezani za koordinaciju i saradnju nadležnih institucija, međunarodnih i organizacija civilnog društva.

“Ne možemo reći da nije poduzeto ništa po ovom pitanju. Međutim, brojke govore da aktivnosti moraju biti još intenzivnije, posebno što je Bosna i Hercegovina zemlja tranzita i odredišta za trgovinu ljudima u svrhu prisilnog prosjačenja, seksualne eksploatacije, radne eksploatacije i prisilnih brakova. Više od polovine do sada otkrivenih potencijalnih žrtava su djeca, a gotovo dvije trećine otkrivenih potencijalnih žrtava su žene. U 2018. godini bilo je 48 osuđenih počinilaca i 36 žrtava, u poređenju sa 17 osuđenih počinilaca i 83 žrtve u 2017. godini”, naglasio je ministar Hurtić. 

Svoje obraćanje u Beču, ministar Hurtić je završio podatkom da je sa ciljem smanjenja ovih brojki i jačanja sistema zaštite žrtava trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini, nedavno usvojen i Vodič za multidisciplinarnu saradnju u procesu rehabilitacije, resocijalizacije, reintegracije i repatrijacije žrtava trgovine ljudima u BiH. Vodič predstavlja praktično uputstvo svim subjektima zaštite žrtava, posebno centrima za socijalni rad.