Saopćenja

Podrška sigurnim kućama za smještaj žena žrtava nasilja iz budžeta

27.12.2022Zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Dževad Mahmutović potpisao je ugovore sa osam nevladinih organizacija koje vode sigurne kuće za smještaj žena žrtava nasilja. U pitanju su "Fondacija lokalne demokratije" Sarajevo, "Medica" Zenica, "Udružene žene" Banja Luka, "Budućnost" Modriča, "Žene sa Une" Bihać, "Vive žene" Tuzla, "Lara" Bijeljina" i "Žena BiH" Mostar.

Naime, iz budžeta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine osigurna su grant sredstva u ukupnom iznosu od 100.000 KM, a koja su ravnomjerno raspodijeljena na osam nevladinih organizacija koje vode sigurne kuće, tako da je svakoj dodijeljeno po 12.500 KM. 
Sredstva će biti iskorištena za operativne troškove, odnosno tekuće izdatke za period do 30. maja 2023. godine. 

-Ovaj grant je značajna podrška sigurnim kućama jer trenutno finansiranje ne obuhvata sve usluge koje propisuje Istanbulska konvencija, što znači da nisu osigurana sredstva za operativne troškove za funkicionisanje sigurnih kuća. Ovo je treći grant po redu, s obzirom da su sredstva dodijeljivana iz budžeta Ministarstva i u 2020. i 2021. godini. Ove aktivnosti bit će nastavljene i u buduće, rekao je Mahmutović.

Neophodno je omogućiti sigurnim kućama da ostanu dostupne svim ženama i djeci, žrtvama rodno zasnovanog i porodičnog nasilja u Bosni i Hercegovini, a Ministarstvo će nastaviti sa radom na prevenciji svih oblika nasilja nad ženama, kao i jačanju kapaciteta subjekata zaštite, prevencije i procesuiranja počinilaca. Cilj je osiguranje kontinuirane podrške i sistemskog rješenja za funkcionisanje sigurnih kuća za podršku žrtvama nasilja.