PDF

Obavijest o registraciji nekretnina u Federaciji BiH

6.2.2018

Nastojeći informirati što veći broj fizičkih i pravnih lica o aktivnostima koje se provode u okviru Projekta registracije nekretnina u Federaciji BiH[1], dostavljamo Vam informativni letak i Oglas o najavi uspostave i zamjene zemljišne knjige za katastarske općine Grahovo i Nepeke nadležnosti Općinskog suda u Velikoj Kladuši sa molbom da iste objavite na svom web portalu i proslijedite zainteresiranima. 

Navedeni Oglas je objavljen na web stranici i oglasnoj ploči Općinskog suda u Velikoj Kladuši te je, u skladu sa Zakonom o zemljišnim knjigama Federacije BiH, objavljen u: 

•         Dnevnom avazu: 24.1.2018. godine
•         Večernjem listu: 24.1.2018. godine
•         Službenom glasniku BiH: 2.2.2018. godine
•         Službenim novinama FBiH: 2.2.2018. godine.

Skenirane objave Oglasa iz Dnevnog avaza, Večernjeg lista, Službenog glasnika BiH i Službenih novina FBiH Vam također dostavljamo u prilogu.
Pored propisanih načina objava, u organizaciji Projekta registracije nekretnina je na web portalima www.fgu.com.ba i www.krajina.ba objavljen Poziv građanima da prijave svoje nekretnine, a isti se kroz radijska saopćenja objavljuje i na radio stanicama BH Radio 1, Radio Federacije BiH, Radio RS, Radio Stari Grad i na lokalnoj radio postaji Radio Velika Kladuša. 

Istovremeno Vas obavještavamo da su svi raspoloživi podaci o nekretninama u bazi podataka katastra nekretnina i u elektronski vođenoj zemljišnoj knjizi dostupni i na internetu te pozivamo sve vlasnike i suvlasnike da posjete web stranice www.katastar.ba/pregled  i www.e-grunt.ba i izvrše informativni uvid u stanje svojih nekretnina. 

Skrećemo pažnju da su za rješavanje svih predmeta, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, nadležni Služba za katastar Općine Velika Kladuša i zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Velikoj Kladuši. Svi upisi u zemljišne knjige za navedene katastarske općine se provode bez naplate sudskih taksi.