ODLUKA o procesu rada i internim procedurama za zaštitu života i zdravlja zaposlenika u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice za vrijeme trajanja pandemije virusa COVID-19 proglašenog od strane Svjetske zdravstvene organizacije

DRŽAVNI KRITERIJUMI za praćenje i unapređenje provođenje dobijenih preporuka u vezi sa Okvirnom konvencijom za zaštitu nacionalnih manjina (FCNM) i Evropskom poveljom o regionalnim ili manjinskim jezicima (ECRML)

IZVJEŠTAJ o provođenju cjelokupnog Akcionog plana za djecu Bosne i Hercegovine 2015. – 2018.

(Usvojen 5.8.2019. godine na 176. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine)

ODLUKA o kriterijima za dodjelu grant sredstava Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine za 2020. godinu
19.09.2022.

Javni poziv za dostavljanje projektnih prijedloga za obnovu i izgradnju komunalne, socijalne infrastrukture i elektrifikacije stambenih jedinica na prostorima na kojima žive raseljena lica i povratnici iz sredstava za 2022. godinu sa odgovarajućim aplikacionim formularima.

Srpski jezik
Prijavni obrazac za dodjelu pomoći u obnovi i izgradnji komunalne i socijalne infrastrukture 
Prijavni obrazac za dodjelu pomoći u svrhu elektrificiranja  

Bosanski jezik
Prijavni obrazac za dodjelu pomoći u obnovi i izgradnji komunalne i socijalne infrastrukture 
Prijavni obrazac za dodjelu pomoći u svrhu elektrificiranja 

Hrvatski jezik
Prijavni obrazac za dodjelu pomoći u obnovi i izgradnji komunalne i socijalne infrastrukture 
Prijavni obrazac za dodjelu pomoći u svrhu elektrificiranja 


29.08.2022.
Javni poziv za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge za izradu situacionih analiza u  cilju izrade Gender akcionog plana BiH 2023-2027., za nivo Bosne i Hercegovine i Brčko distrikta BiH 

24.08.2022.
Nominacija kandidata za članstvo u Grupi nezavisnih eksperata za praćenje implementacije Istanbulske konvencije (GREVIO)

18.08.2022.
Javni poziv za konsultantske usluge za izradu Uputstva  za rad savjetnika/ca za prevenciju seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu

10.06.2022.
OBAVIJEST o nominovanje kandidata u Podkomitet protiv torture

05.05.2022.
Javni poziv za prikupljanje prijava za angažman spoljnih saradnika

Portal dijaspore

OBJAVA PRELIMINARNE RANG LISTE POTENCIJALNIH KORISNIKA RSP-BIH6-OPĆINA ORAŠJE

OBJAVA PRELIMINARNE RANG LISTE POTENCIJALNIH KORISNIKA RSP-BIH6-GRAD GORAŽDE

OBJAVA PRELIMINARNE RANG LISTE POTENCIJALNIH KORISNIKA RSP-BIH6-GRAD ZAVIDOVIĆI

 OBJAVA PRELIMINARNE RANG LISTE POTENCIJALNIH KORISNIKA RSP-BIH3-OPŠTINA VLASENICA

 OBJAVA PRELIMINARNE RANG LISTE POTENCIJALNIH KORISNIKA RSP-BIH6-OPŠTINA LAKTAŠI

 OBJAVA PRELIMINARNE RANG LISTE POTENCIJALNIH KORISNIKA RSP-BIH6- KLJUČ

OBJAVA PRELIMINARNE RANG LISTE POTENCIJALNIH KORISNIKA RSP-BIH6- KLADANJ

OBJAVA PRELIMINARNE RANG LISTE POTENCIJALNIH KORISNIKA RSP-BIH6-GRAD BANJA LUKA

OBJAVA PRELIMINARNE RANG LISTE POTENCIJALNIH KORISNIKA RSP-BIH6-GRAD ČAPLJINAObavijest o registraciji nekretnina u Federaciji BiH

Počeo postupak izlaganja na javni uvid podataka o nekretninama u RS

Webinar  

Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina i Evropska povelja o regionalnim ili manjinskim jezicima, implementacija i izvještavanje

Ovaj kurs namijenjen je službenicima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, kao i službenicima i zaposlenima u institucijama koje bi trebalo da budu uključene u implementaciju Okvirne konvencije i Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima, ili u pripremu državnih izvještaja o njihovom sprovođenju.

Javne konsultacije