Izvještaji i preporuke tijela Ujedinjenih nacija


Sedmi periodični izvještaj BiH o implementaciji UN konvencije protiv torture (CAT) ANEKS I, ANEKS II

7th report of B&H on implementation of UN convention against torture (CAT) ANNEX I, ANNEX II

Drugi periodični izvještaj BiH o implementaciji Madridskog akcionog plana o starenju (MIPAA)

Second periodic report of BiH on implementation of Madrid action plan on ageing (MIPAA)

Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima

1. Follow-up informacija u vezi preporuka sadržanih u paragrafima 14, 20 i 36 zaključaka Komiteta za ljudska prava UN-a .

2. Follow-up informacija u vezi Trećeg periodičnog izvještaja o implementaciji Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima u Bosni i Hercegovini

3. Treći periodični izvještaj Bosne i Hercegovine o implementaciji Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima

4. Zaključna razmatranja o Trećem periodičnom izvještaju Bosne i Hercegovine o implementaciji Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima.

5.  Mišljenja Komiteta za ljudska prava UN-a

Mišljenja Komiteta za ljudska prava UN u predmetu Emina i Sinan Kožljak

Mišljenje Komiteta  u predmetu Tija Hero

Mišljenje Komiteta u predmetu Dovadžija

Mišljenje Komiteta u predmetu Durić

Mišljenje Komiteta u predmetu Hamulić

Mišljenje Komiteta u predmetu Ičić

Mišljenje Komiteta u predmetu Kadirić

Mišljenje Komiteta u predmetu Selimović

Mišljenje Komiteta za ljudska prava 1917_09, 1918_09, 1925_09 i 1953_10

Mišljenje Komiteta u predmetu Lale

Stavovi Komiteta  u predmetu Zeyad Khalaf Hamadie Al-Gertani

Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima ICESCR

ODGOVORI NA DODATNA PITANJA KOMITETA ZA EKONOMSKA, SOCIJALNA I KULTURNA PRAVA U VEZI SA TREĆIM PERIODIČNIM IZVJEŠTAJEM O PRIMJENI MEĐUNARODNOG PAKTA O EKONOMSKIM, SOCIJALNIM I KULTURNIM PRAVIMA

REPLIES TO ADDITIONAL LIST OF ISSUES OF THE COMMITTEE ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS IN RELATION TO THE THIRD PERIODIC REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS

Zaključna zapažanja Savjeta za ljudska prava UN-a, na Treći periodični izvještaj Bosne i Hercegovine o implementaciji Međunarodnog Pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima

THE THIRD PERIODIC REPORT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA ON THE INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS

TREĆI PERIODIĈNI IZVJEŠTAJ BOSNE I HERCEGOVINE O IMPLEMENTACIJI MEĐUNARODNOG PAKTA O EKONOMSKIM, SOCIJALNIM I KULTURNIM PRAVIMA

Zaključne napomene vezane za Drugi periodični izvještaj Bosne i Hercegovine

THE SECOND PERIODIC REPORT of Bosnia and Herzegovina on International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

DRUGI PRIODIČNI IZVJEŠTAJ Bosne i Hercegovine o primjeni Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima

INICIJALNI IZVJEŠTAJ O PRIMJENI MEĐUNARODNOG PAKTA O EKONOMSKIM, SOCIJALNIM I KULTURNIM PRAVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA PERIOD OD 1993-2003. GODINE

Međunarodna konvencija o pravima svih radnika migranata i članova njihovih porodica MWC

Odgovor na Follow up po Trećem periodičnom izvještaju o pravima svih radnika  migranata

Responses to the follow-up on the Third Periodic Report on the Rights of All Migrant Workers

Komitet za zaštitu prava svih radnika migranata i članova njihovih porodica - Zaključna zapažanja o trećem periodičnom izvještaju Bosne i Hercegovine

Answers to Additional Questions following Third Periodic Report on the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families

Odgovori na dodatna pitanja po Trećem periodičnom izvještaju o pravima svih radnika migranata i članova njihove porodice

Dodatna pitanja na Treći periodični izvjestaj

THIRD PERIODIC REPORT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA ON THE RIGHTS OF ALL MIGRANT WORKERS AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES

TREĆI PERIODIĈNI IZVJEŠTAJ BOSNE I HERCEGOVINE O PRAVIMA SVIH RADNIKA MIGRANATA I ĈLANOVA NJIHOVIH PORODICA

Preporuke na Drugi periodični izvještaj za migrante (engleski)

BiH SECOND PERIODICAL REPORT ON THE RIGHTS OF ALL MIGRANT WORKERS AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES

DRUGI PERIODIČNI IZVJEŠTAJ BOSNE I HERCEGOVINE O PRAVIMA SVIH RADNIKA MIGRANATA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

INITIAL REPORT ON IMPLEMENTATION OF PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON PROTECTION OF ALL WORKERS MIGRANTS AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA, 2003-2006

INICIJALNI  IZVJEŠTAJ O SPROVOĐNJU ODREDABA MEĐUNARODNE KONVENCIJE O ZAŠTITI PRAVA SVIH RADNIKA MIGRANATA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA U BOSNI I HERCEGOVINI, 2003-2006. godine

Međunarodna konvencija o eliminaciji rasne i svih oblika diskriminacije CERD 

Informacija u vezi Zaključnih zapažanja za objedinjeni 12. i 13. periodični izvještaj Bosne i Hercegovine o implementaciji Međunarodne konvencije o eliminaciji rasne i svih vidova diskriminacije pred Vijećem za ljudska prava UN-a sa prijedlogom zaključaka

Zaključna zapažanja za objedinjeni 12. i 13. periodični izvještaj za Bosnu i Hercegovinu

The Twelfth and Thirteenth Periodic Report of Bosnia and Herzegovina on the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 

12. i 13. Periodični izvještaj po Međunarodnoj konvenciji o eliminaciji rasne i svih oblika diskriminacije

Zaključna zapažanja o devetom, desetom i jedanaestom periodičnom izvještaju Bosne i Hercegovine

THE NINTH, TENTH AND ELEVENTH PERIODIC REPORT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA ON INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION (CERD)

DEVETI, DESETI I JEDANAESTI PERIODIĈNI IZVJEŠTAJ BOSNE I HERCEGOVINE O PRIMJENI MEĐUNARODNE KONVENCIJE O ELIMINACIJI SVIH OBLIKA RASNE DISKRIMINACIJE (CERD)

THE SEVENTH AND THE EIGHT PERIODIC REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION (CERD) IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

SEDMI I OSMI PERIODIČNI IZVJEŠTAJ O PRIMJENI MEĐUNARODE KONVENCIJE O ELIMINISANJU SVIH OBLIKA RASNE DISKRIMINACIJE (CERD) U BOSNI I HERCEGOVINI

Zaključna razmatranja Komiteta o eliminaciji rasne diskriminacije od prvog do šestog izvještaja

INICIJALNI IZVJEŠTAJ O PRIMJENI MEĐUNARODNE KONVENCIJE O ELIMINACIJI SVIH OBLIKA RASNE DISKRIMINACIJE

 Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom 

IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU KONVENCIJE UJEDINJENIH NACIJA O PRAVIMA OSOBA SA INVALIDITETOM U BOSNI I HERCEGOVINI (BosanskiHrvatskiSrpski Engleski)

Lista pitanja u vezi sa inicijalnim izvještajem Bosne i Hercegovine   

Komitet za prava osoba sa invaliditetom - Zaključna razmatranja o inicijalnom izvještaju Bosne i Hercegovine 

ZAKLJUČNA RAZMATRANJA KOMITETA UN ZA PRAVA LICA SA INVALIDITETOM O INICIJALNOM IZVJEŠTAJU BIH – pojednostavljena i laka za razumjevanje objavljeno uz odobrenje organizacije MeNeRaLi RS)

Drugi i treći periodični izvještaj o provođenju Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini i Prilog uz Izvještaj  (SrpskiBosanskiHrvatski Engleski