Odbor za Rome

Odbor za Rome pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine osnovano je 2002. godine kao nezavisno tijela, savjetodavnog karaktera pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Sačinjen je od 22 člana koje imenuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na mandat od 4 godine. 

KONTAKT

Stručna i tehnička podrška u radu Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH pruža: 
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine
Trg BiH broj 1
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

SASTAV ODBORA ZA ROME

1. Kemo Sarač, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine,
Aleksandra Jarić, zamjenski član
2. Kristina Čavara, Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine, 
Emina Ćirić, zamjenski član
3. Daria Duilović, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine,
Enida Vehabović, zamjenski član
4. Stanislava Tanić, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine,
Sanin Prašević, zamjenski član
5. Boris Lovrinović, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine,
Vildan Hadžihasanović, zamjenski član
6. Armin Spahić, Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine,
Nejra Hiroš, zamjenski član
7. Boris Pupić, Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine,
Zvjezdana Jelić, zamjenski član
8. Samra Filipović - Hadžiabdić, Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine,
Branislava Crnčević Čulić, zamjenski član
9. Jasmina Khechan-Babić, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine,
Šefika Hasanagić, zamjenski član
10. Zorica Garača, Vlada Republike Srpske,
Nada Pejnović, zamjenski član
11. Zlatan Lukić, Vlada Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine,
Ekrem Banda, zamjenski član
12. Dervo Sejdić, Kanton Sarajevo,
13. Mujo Fafulić, Zeničko-dobojski kanton,
14. Hasnija Demirović, Unsko-sanski kanton,
15. Nedžad Jusić, Tuzlanski kanton,
16. Sabahudin Tahirović, Srednjobosanski kanton,
17. Armina Ahmetović, Hercegovačko-neretvanski kanton,
18. Aleksandar Mašić, regija Banja Luka,
19. Snježana Mirković, regija Doboj,
20. Sanita Smajić, regija Bijeljina,
21. Asmir Husić, Brčko distrikt Bosne i Hercegovine,
22. Indira Bajramović, ženska romska mreža.


NADLEŽNOSTI ODBORA ZA ROME

Odbor ima nadležnost da raspravlja o svim značajnim pitanjima sadržanim u Strategiji Bosne i Hercegovine za rješavanje problema Roma  te prati provođenje i predlaže aktivnosti u svrhu efikasnije realizacije Akcionog plana BiH za društvenu inkluziju Roma i Romkinja za period 2021 – 2025 posebno je zadužen za:
a) sistemsko praćenje provođenja Akcionog plana za društvenu inkluziju Roma i Romkinja;
b) donosi operativne planove i predlaže mjere za unapređenje provođenja Akcionog plana;
c) putem svojih predstavnika inicira aktivnosti na osiguranju sredstava u budžetima institucija na nivou Bosne i Hercegovine i entiteta za potrebe realizacije Akcionog plana;
d) prati utrošak odobrenih sredstava u budžetima institucija Bosne i Hercegovine i institucija entiteta za realizaciju Akcionog plana u svim oblastima te dinamiku realizacije istih; 
e) uključuje se u ostvarivanju kontakata sa potencijalnim donatorima i drugih zainteresovanih strana na osiguravanju sredstava za provođenje Akcionog plana;
f) u cilju donošenja validnih stavova, zaključaka i preporuka, Odbor može, u skladu sa finansijskim mogućnostima, formirati stalne ili povremene komisije i tematsko- stručne grupe, a posebno u okviru implementacije Akcionog plana; 
g) svojim aktom utvrdit će sistem monitoringa realizacije utvrđenih planskih aktivnosti za Rome u Bosni i Hercegovini te pratiti metodologiju utroška donatorskih i budžetskih sredstava namijenjenih za realizaciju Akcionog plana.

 SJEDNICE ODBORA ZA ROME

22.02.2024. Peta redovna sjednica
05.12.2023. Četvrta redovna sjednica
20.07.2023. Treća redovna sjednica
23.05.2023. Druga redovna sjednica
06.04.2023. Svečana sjednica u povodu Međunarodnog dana Roma
01.02.2023. Prva redovna sjednica 
22.11.2022. Prva Konstituirajuća sjednica


GODIŠNJI IZVJEŠTAJI ODBORA ZA ROME

1. IZVJEŠTAJ ODBORA ZA ROME  za 2014. godinu 
2. IZVJEŠTAJ ODBORA ZA ROME za 2015. godinu 
3. IZVJEŠTAJ ODBORA ZA ROME za 2017.  godinu 
4. IZVJEŠTAJ ODBORA ZA ROME za 2018. godinu
5. IZVJEŠTAJ ODBORA ZA ROME za 2018-2019. godine
6. IZVJEŠTAJ O RADU ODBORA ZA ROME za 2020. godinu
7. IZVJEŠTAJ O RADU  ODBORA ZA ROME ZA PERIOD 2020-2021. godine
8. IZVJEŠTAJ O RADU ODBORA ZA ROME ZA 2022. godinu

ZAKLJUČCI SA SJEDNICA ODBORA ZA ROME

1. Zaključci sa Prve Konstituirajuće sjednice
2. Zaključci sa Druge sjednice Odbora za Rome
3. Zaključci sa Treće sjednice Odbora za Rome
4. Zaključci sa Četvrte sjednice Odbora za Rome

SLUŽBENI DOKUMENTI ODBORA ZA ROMA

1. Odluka o osnivanju Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH;
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH;
3. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Odbora za Rome pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine
4. Odluka o Imenovanju Odbora za Rome pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine V saziv;
5. Odluka o Imenovanju Odbora za Rome pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine IV saziv;
6. Odluka o Imenovanju Odbora za Rome pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine III saziv;
7. Odluka o Imenovanju Odbora za Rome pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine II saziv;
8. Odluka o Imenovanju Odbora za Rome pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine I saziv;
9. Odluka o visini novčane naknade za rad članova Odbora za Rome;