Saopćenja

3. decembar - Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

1.12.2023

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i ove godine želi da podsjeti javnost na značaj 3. decembra – Međunarodnog dana lica sa invaliditetom. 

3. decembar je ustanovljen kao Međunarodni dan osoba sa invaliditetom Rezolucijom 47/3 Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 14. oktobra 1992. godine s ciljem dizanja svijesti i uključivanjem osoba sa invaliditetom u društvo i razvojne tokove.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH je bilo pokretač procesa pristupanja Bosne i Hercegovine  i ratifikacije UN Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom,  a isti je stupila na snagu u aprilu 2010. godine. U skladu sa istom je formirano i Vijeće za osobe sa invaliditetom BiH, a koje je stručno i koordinirajuće tijelo Vijeća ministara BiH zaduženo za praćenje i promociju prava osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini. Naše ministarstvo pruža punu stručnu, administrativnu i finansijsku podršku u radu ovog tijela. 

S tim u vezi, tokom ove godine Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH  je provelo proces donošenja i novih odluka vezanih za Vijeće za osobe sa invaliditetom BIH, a cilju boljeg funkcionisanja istog.  Nakon što je Vijeće za osobe sa invaliditetom BiH radilo u dva mandata, došlo je do potrebe za proširenjem ovog tijela,  do potrebe uvođenja izbora članova ispred organizacija osoba sa invaliditetom putem javnog poziva i drugih. Te i druge tražene izmjene su uvrštene u novodonešenu Odluku o formiranju Vijeća za osobe sa invaliditetom BiH koja je usvojena na 17. sјеdnici Vijeća ministara 5.7.2023. gоdinе („Službeni glasniku BiH br. 57/23). 

Takođe, na 25. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, održanoj 3.10.2023. godine, donešena i nova,  ažurirana Odluka o visini novčane naknade za rad članova Vijeća za osobe sa invaliditetom Bosne i Hercegovine („Službeni glasniku BiH br. 78/23).

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH trenutno provodi prikupljanje imenovanja za članove ispred institucija koje su propisane odlukom o formiranju. Formirana je i posebna komisija koja će uskoro izvršiti i odabir članova Vijeća za osobe sa invaliditetom Bosne i Hercegovine ispred organizacija osoba sa invaliditetom po javnom pozivu. Očekujemo da će se konačan proces odabira i imenovanja svih članova obaviti do kraja ove godine, te da će Vijeće za osobe sa invaliditetom Bosne i Hercegovine otpočeti svoj rad početkom naredne godine. 

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH  je kroz novododonešenu Odluku o formiranju Vijeća za osobe sa invaliditetom BiH uvažilo ključne zahtjeve nadležnih institucija i nevladinih organizacija osoba sa invaliditetom. U skladu sa tim se i nadamo će Vijeće za osobe sa invaliditetom BiH u novom sazivu biti stručnije i funkcionalnije, i da će svi predstavnici insitucija i organizacija osoba sa invalididitetom strušno i predano raditi u cilju unapređenja prava i položaja osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini, a sve u skladu sa obavezujućom Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom.