KABINET MINISTRA

Sevlid Hurtić, ministar
033/202-600
sevlid.hurtic@mhrr.gov.ba
kabinet.ministra@mhrr.gov.ba

Jasmin Handžić, šef Kabineta
033/220-928
jasmin.handzic@mhrr.gov.ba

Amina Kavazović, savjetnica
033/220-928
amina.kavazovic@mhrr.gov.ba

Elvir Rožnjaković, savjetnik
033/220-928
elvir.roznjakovic@mhrr.gov.ba

Maida Burgić Hadžić, savjetnica
033/220-928
maida.burgic-hadzic@mhrr.gov.ba

Nina Buljugić, savjetnica
033/202-600
nina.buljugic@mhrr.gov.ba

Adna Bikić, tehnički sekretar
033/202-600, fax: 033/206-140
adna.bikic@mhrr.gov.ba
kabinet.ministra@mhrr.gov.ba

a) JEDINICA ZA INTERNU REVIZIJU

Davor Palinić, rukovodilac jedinice
033/221-372
davor.palinic@mhrr.gov.ba

Dragana Došlo, interni revizor
3927, 033/703-927 
dragana.doslo@mhrr.gov.ba


KABINET ZAMJENICE MINISTRA

Duška Jurišić, zamjenica ministra
033/703-917
duska.jurisic@mhrr.gov.ba
kabinet.zamjenice@mhrr.gov.ba

Aleksandar Marković, šef Kabineta zamjenice ministra
3982, 033/703-982
aleksandar.markovic@mhrr.gov.ba

Ševket Hafizović, savjetnik  
3919, 033/703-919
sevket.hafizovic@mhrr.gov.ba, 

Neira Kabaš, tehnički sekretar
3917, 033/ 703 917
neira.kabas@mhrr.gov.ba


KABINET SEKRETARA

Nina Mišković, sekretarka Ministarstva
3923, 033/703-923, 
Fax: 033/206-274
nina.miskovic@mhrr.gov.ba

Raisa Bušatlić, stručna savjetnica
3965, 033/703-967
raisa.busatlic@mhrr.gov.ba

Esad Alić, tehnički sekretar
3991, 033/ 703 991
esad.alic@mhrr.gov.ba


KABINET SEKRETARA SA POSEBNIM ZADATKOM

Edina Imamović
3921, 033/703-921
edina.imamovic@mhrr.gov.ba

Milana Vučković, viša stručna saradnica za izradu projekata iz nadležnosti sekretara sa posebnim zadatkom
milana.vuckovic@mhrr.gov.ba


SEKTOR ZA OPŠTE, PRAVNE I FINANSIJSKO-MATERIJALNE POSLOVE

Dalida Međedović, pomoćnica ministra
3933, 033/703-933   
dalida.medjedovic@mhrr.gov.ba

Odsjek za opšte i pravne poslove  

Nebojša Lajić, šef Odsjeka 
3937, 033/703-937
nebojsa.lajić@mhrr.gov.ba

Ema Ćosić Hodžić, stručna savjetnica za pravne poslove
ema.cosic-hodzic@mhrr.gov.ba 

Selma Hrapović, stručna savjetnica za poslove prevođenja
3971, 033/703-971
selma.hrapovic@mhrr.gov.ba

Jasmina Goro, tehnički sekretar
3939. 033/703-939
jasmina.goro@mhrr.gov.ba

Aida Rožajac, viša referentica
3938, 033/703-938
aida.rožajac@mhrr.gov.ba

Borka Stanojević, samostalna referentica
3938, 033/703-938
borka.stanojevic@mhrr.gov.ba

Nelisa Ahmedhodžić, viša referentica za arhivu
3940, 033/703-940
nelisa.ahmedhodzic@mhrr.gov.ba

Jasmin Smajlović, vozač/kurir
3940, 033/703-940 
jasmin.smajlovic@mhrr.gov.ba

Edin Kadrović, vozač/kurir
3940, 033/703-940 
edin.kadrovic@mhrr.gov.ba

Odsjek za finansijsko–materijalne poslove

Mediha Šepo, šefica Odsjeka
3928, 033/703-928
mediha.sepo@mhrr.gov.ba

Branka Štaka, stručna savjetnica
3929, 033/703-929 
branka.staka@mhrr.gov.ba

Jelena Jakovljević, stručna savjetnica za nabavke
jelena.jakovljevic@mhrr.gov.ba

Valerija Stanić, referentica
3925, 033/703-925
valerija.stanic@mhrr.gov.ba

Irma Ćeško, viša stručna saradnica za finansijsko-materijalne poslove
3985, 033/703-985 
irma.cesko@mhrr.gov.ba

Vanja Batak, referent specijalist za nabavke
3926, 033/703-926
vanja.batak@mhrr.gov.ba

Tamara Kreštalica, referent-specijalista za finansijsko-materijalne poslove i likvidaturu
3924, 033/703-924
tamara.krestalica@mhrr.gov.ba

Samra Zaimović, referentica
3990, 033/703-990
samra.zaimovic@mhrr.gov.ba

Odsjek za informatičko-tehničku podršku

Samir Karić, šef Odsjeka
3943, 033/703-943
samir.karic@mhrr.gov.ba

Jefto Džino
3931, 033/703-931 
jefto.dzino@mhrr.gov.ba

Dragi Popović, referent
3932, 033/703-932 
dragi.popovic@mhrr.gov.ba

Damir Karahasanović, referent
3930, 033/703-930
damir.karahasanovic@mhrr.gov.ba


SEKTOR ZA IZBJEGLICE, RASELJENE OSOBE, READMISIJU I STAMBENU POLITIKU

Željka Marković-Sekulić, pomoćnica ministra
3911, 033/703-911
zeljka.markovic@mhrr.gov.ba

Odsjek za prava izbjeglica, raseljenih osoba i povratnika

Abela Pobrić-Poturović, šefica Odsjeka
3914, 033/703-914
abela.pobric-poturovic@mhrr.gov.ba

Daisa Bradarić, stručna savjetnica
3987, 033/703-987
daisa.bradaric@mhrr.gov.ba

Adnan Mehanija, stručni saradnik
3908, 033/703-908
adnan.mehanija@mhrr.gov.ba

Sandra Simović, viša referentica-tehnička sekretarka
3903, 033/703-903
sandra.simovic@mhrr.gov.ba

Odsjek za povratak, prihvat, koordinaciju rada centara za zbrinjavanje izbjeglica i povratnika po readmisiji

Suzana Soldar, šefica Odsjeka
3906, 033/703-906
suzana.soldar@mhrr.gov.ba

Adnan Čakalović, viši stručni saradnik
3902, 033/703-902
adnan.cakalovic@mhrr.gov.ba

Dijana Delalić, stručna saradnica
3910, 033/703-910
dijana.delalic@mhrr.gov.ba

IPC Salakovac Mostar 

Ahmet Sijamhodžić, stručni saradnik u centru
036/588-202
ahmet.sijamhodzic@mhrr.gov.ba

Odsjek za stambenu politiku i projekte

Nermina Džepar-Ganibegović, šefica Odsjeka
3907, 033/703-907
nermina.dzepar-ganibegovic@mhrr.gov.ba

Elmira Terko, stručna savjetnica
3915, 033/703-915
elmira.terko@mhrr.gov.ba

Odsjek za podršku rada Komisije za izbjeglice i raseljene osobe BiH

Dragana Bojović, šefica Odsjeka
3912, 033/703-912
dragana.bojovic@mhrr.gov.ba

Maksimir Maksimović, stručni savjetnik
3916, 033/703-916
maksimir.maksimovic@mhrr.gov.ba

Neven Karabatak, stručni saradnik za pripremu sjednica i realizaciju zaključaka Komisije
3987, 033/703-987
neven.karabatak@mhrr.gov.ba


SEKTOR ZA LJUDSKA PRAVA

Kemo Sarač, pomoćnik ministra
3962, 033/703-962, 
kemo.sarac@mhrr.gov.ba; 

Odsjek za zaštitu individualnih ljudskih prava i građanskih sloboda

Goran Garić, šef odsjeka
3953, 033/703-953
goran.garic@mhrr.gov.ba 

Ivanka Taraba, stručna savjetnica
3957, 033/703-957
ivanka.taraba@mhrr.gov.ba

Zora Koprivica, viša stručna saradnica
3904, 033/703-904
zora.koprivica@mhrr.gov.ba

Adnan Jasika, viši stručni saradnik
3961, 033/703-961
adnan.jasika@mhrr.gov.ba

Amina Malićbegović, stručna saradnica za obradu predstavki građana i saradnju sa NVO u regionalnom centru
amina.malicbegovic@mhrr.gov.ba

Odsjek za pripremu izvještaja o primjeni konvencija iz oblasti ljudskih prava

Amela Hasić, šefica Odsjeka
3963. 033/703-963
amela.hasic@mhrr.gov.ba

Vanja Vujadin, stručna savjetnica
3966, 033/703-966
vanja.vujadin@mhrr.gov.ba

Dino Borovina, stručni savjetnik
3964, 033/703-964
dino.borovina@mhrr.gov.ba

Muhidin Hadžibegić, stručni savjetnik
3901, 033/703-901
muhidin.hadzibegic@mhrr.gov.ba

Ajla Nanić, stručna savjetnica
3965, 033/703-965
ajla.nanic@mhrr.gov.ba

Odsjek za zaštitu prava i saradnju sa nacionalnim i drugim manjinama, vjerskim zajednicama i NVO

Aleksandra Jarić, Šefica odsjeka
3960, 033/703-960
aleksandra.jaric@mhrr.gov.ba

Tijana Borovčanin, stručna savjetnica
3954, 033/703-954
tijana.borovcanin@mhrr.gov.ba

Irena Penc Puzić, stručna savjetnica
3958, 033/703-958
irena.penc@mhrr.gov.ba

Danijela Ćosović, tehnička sekretarka
3959, 033/703-959
danijela.cosovic@mhrr.gov.ba


SEKTOR ZA OBNOVU, MONITORING I REGIONALNE CENTRE

Ljiljana Bogdanović, pomoćnica ministra
3945, 033/703-945
ljiljana.bogdanovic@mhrr.gov.ba

Odsjek za razvoj i monitoring

Altijana Hatibović, šefica Odsjeka
3946, 033/703-946
altijana.hatibovic@mhrr.gov.ba

Senad Karišik, stručni savjetnik
3948, 033/703-948
senad.karisik@mhrr.gov.ba

Vedrana Krajišnik, viša stručna saradnica
3949, 033/703-949
vedrana.krajisnik@mhrr.gov.ba

Branko Kenjić, stručni saradnik
3984, 033/703-984
branko.kenjic@mhrr.gov.ba

Slađana Karišik, stručna saradnica za održivi povratak
3947, 033/703-947
sladana.karisik@mhrr.gov.ba

Odsjek regionalnih centara

Ana Beus, šefica Odsjeka
3950, 033/703-950
ana.beus@mhrr.gov.ba

Stjepan Lepan, viši stručni saradnik
3981, 033/703-981
stjepan.lepan@mhrr.gov.ba

Anisa Gojak, viša referentica
3941, 033/703-941
anisa.gojak@mhrr.gov.ba


SEKTOR ZA ISELJENIŠTVO

pomoćnik ministra za iseljeništvo
3974, 033/703-974, 

Selma Čvorak, tehnička sekretarka
3975, 033/703-975, 033/703-998 fax
selma.cvorak@mhrr.gov.ba

Odsjek za privrednu, obrazovnu, naučnu i kulturnu saradnju

Isma Stanić, šefica Odsjeka
3970, 033/703-970
isma.stanic@mhrr.gov.ba

Vladimir Kek, viši stručni saradnik
3905, 033/703-905
vladimir.kek@mhrr.gov.ba

Ešref Lekić, viši stručni saradnik
3972, 033/703-972
esref.lekic@mhrr.gov.ba

Odsjek za statusna pitanja i informisanje iseljeništva

Dario Šegrt, šef Odsjeka
3952, 033/703-952
dario.segrt@mhrr.gov.ba

Jasmina Alibegović-Hrustanović, stručna savjetnica
3978; 033/703-978
jasmina.alibegović-hrustanovic@mhrr.gov.ba

Zlata Smajić, viša stručna saradnica
3969, 033/703-969
zlata.smajic@mhrr.gov.ba

Aleksandra Tolj, viša stručna saradnica za informisanje
3971, 033/703-971
aleksandra.tolj@mhrr.gov.ba

Marijana Knežević, samostalna referentica
3977, 033/703-977
marijana.knezevic@mhrr.gov.ba


AGENCIJA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

033/209-761 tel/fax

Samra Filipović-Hadžiabdić, direktorica
033/209-761
samra.filipovic@mhrr.gov.ba

Kristina Krstović, administrativna referentica
033/209-761
kristina.mijatovic@mhrr.gov.ba

Kika Babić  Svetlin, stručna savjetnica
033/209-761
kika.babic@mhrr.gov.ba

Joško Mandić, stručni savjetnik
033/209-761
josko.mandic@mhrr.gov.ba

Branislava Crnčević Čulić, stručna savjetnica
033/209-761
branislava.crncevic@mhrr.gov.ba

Saša Leskovac, stručni savjetnik
033/209-761
sasa.leskovac@mhrr.gov.ba


URED ZASTUPNIKA/AGENTA VIJEĆA MINISTARA PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA

033/730-490 tel/fax
Džemala Bijedića 39/II

Monika Mijić, v.d. zastupnice i rukovoditeljica Ureda
033/730-490
monika.mijic@mhrr.gov.ba

Amer Hasanefendić, v.d. zastupnika
033/730-490
amer.hasanefendic@mhrr.gov.ba

Bojan Bajić, v.d. zastupnika
033/730-490
bojan.bajic@mhrr.gov.ba

Belma Skalonjić, pomoćnica zastupnice
033/730-490
belma.skalonjic@mhrr.gov.ba

Sandra Malešić, pomoćnica zastupnice
033/730-490
sandra.malesic@mhrr.gov.ba

Amela Pašić, stručna savjetnica-prevoditeljica
033/730- 490
amela.pasic@mhrr.gov.ba

Brankica Marjanović, upisničarka
033/730-490
brankica.marjanovic@mhrr.gov.ba

Aida Grant, tehnička sekretarka
033/730-490
aida.grant@mhrr.gov.ba

Smail Čengić, vozač-kurir
033/730-490


REGIONALNI CENTAR SARAJEVO

Fax: 714-205 
Vilsonovo šetalište 10

Zehra Mustoo, stručna saradnica
033/714-207
zehra.mustoo@mhrr.gov.ba

Dražen Ćeha, viši stručni saradnik
033/714-207
drazen.ceha@mhrr.gov.ba

Adnan Hodžić, stručni saradnik
033/714-206
adnan.hodzic@mhrr.gov.ba


REGIONALNI CENTAR BANJA LUKA

Fax: 051/223-582
Vidovdanska bb, (PC Krajina)

Ljiljana Šešum, samostalni referent
051/218-089
ljiljana.sesum@mhrr.gov.ba


REGIONALNI CENTAR MOSTAR

Fax: 036/555-841
Kralja Zvonimira br. 13

Amina Turalić, viša stručna saradnica
036/555-840
amina.turalic@mhrr.gov.ba

Slavo Vujadinović, monitor
036/555-840
slavo.vujadinovic@mhrr.gov.ba


REGIONALNI CENTAR TUZLA

Fax: 035/253-603
Kralja Tvrtka br. 2

Enver Agić, viši stručni saradnik
035/249-351
enver.agic@mhrr.gov.ba

Danijela Mrkić, viša referentica
035/253-603
danijela.banovic@mhrr.gov.ba

Bego Uvalić, stručni saradnik
035/253-603
bego.uvalic@mhrr.gov.ba

Mešan Lupić, stručni saradnik
035/253-603
mesan.lupic@mhrr.gov.ba

Mate Pranjić, monitor
035/249-350
mate.pranjic@mhrr.gov.ba