Organizaciona struktura

Sektor za opšte, pravne i finansijske poslove

19.3.2009

Sektor obavlja normativno-pravne poslove i daje pravna mišljenja za potrebe organizacionih jedinica u Ministarstvu; priprema internu regulativu koja se odnosi na organizaciju i rukovođenje Ministarstvom u skladu sa zakonom; obavlja tehničko-administrativne poslove u vezi sa prijemom, rasporedom i prestankom radnog odnosa državnih službenika i radnika Ministarstva i ostvarivanjem prava i obaveza radnika iz radnog odnosa, kao i rada po ugovoru o djelu; obavlja sve stručne i tehničke poslove u vezi sa prijemom, dostavom i otpremom pošte, osigurava i uređuje dokumentaciju i stručnu biblioteku Ministarstva, umnožava i lektoriše materijale te vrši prevodilačke poslove za potrebe Ministarstva.
 
Sektor organizuje konferencije za medije i druge oblike kontakata sa sredstvima javnog informisanja, priprema i dopunjava web-sites na internetu, izdaje saopštenja za javnost, priprema izradu publikacija i drugih informativnih materijala, obavlja poslove internog informisanja za potrebe Ministarstva.
 
Sektor obavlja poslove u vezi sa planiranjem i realizacijom budžeta Ministarstva, načinom potrošnje odobrenih sredstava, brine za zakonitost finansijsko-materijalnog poslovanja Ministarstva, vodi financijsko - materijalnu evidenciju Ministarstva, obavlja blagajničko poslovanje, vrši nabavku i distribuciju potrošnom materijala, sredstava opreme i drugih sredstava za potrebe Ministarstva, priprema odgovarajuće informacije, analize i prijedloge, i usklađuje rad sa odgovarajućim financijsko-računovodstvenim službama Savjeta ministara.
 
Sektor obavlja i finansijsko i materijalno poslovanje koje je u vezi sa realizacijom pojedinih projekata koje finansiraju međunarodne organizacije.
 
U okviru sektora utvrđuju se sljedeće organizacione jedinice:
07-1 - Odsjek za opšte i pravne poslove;
07-2 - Odsjek za finansijske poslove.