Organizaciona struktura

Sektor za opšte, pravne i finansijske poslove

19.3.2009

Sektor obavlja normativno-pravne poslove i daje pravna mišljenja za potrebe organizacionih jedinica u Ministarstvu; priprema internu regulativu koja se odnosi na organizaciju i rukovođenje Ministarstvom u skladu sa zakonom; obavlja tehničko-administrativne poslove u vezi sa prijemom, rasporedom i prestankom radnog odnosa državnih službenika i radnika Ministarstva i ostvarivanjem prava i obaveza radnika iz radnog odnosa, kao i rada po ugovoru o djelu; obavlja sve stručne i tehničke poslove u vezi sa prijemom, dostavom i otpremom pošte, osigurava i uređuje dokumentaciju i stručnu biblioteku Ministarstva, umnožava i lektoriše materijale te vrši prevodilačke poslove za potrebe Ministarstva.
 
Sektor organizuje konferencije za medije i druge oblike kontakata sa sredstvima javnog informisanja, priprema i dopunjava web-sites na internetu, izdaje saopštenja za javnost, priprema izradu publikacija i drugih informativnih materijala, obavlja poslove internog informisanja za potrebe Ministarstva.
 
Sektor obavlja poslove u vezi sa planiranjem i realizacijom budžeta Ministarstva, načinom potrošnje odobrenih sredstava, brine za zakonitost finansijsko-materijalnog poslovanja Ministarstva, vodi financijsko - materijalnu evidenciju Ministarstva, obavlja blagajničko poslovanje, vrši nabavku i distribuciju potrošnom materijala, sredstava opreme i drugih sredstava za potrebe Ministarstva, priprema odgovarajuće informacije, analize i prijedloge, i usklađuje rad sa odgovarajućim financijsko-računovodstvenim službama Savjeta ministara.
 
Sektor obavlja i finansijsko i materijalno poslovanje koje je u vezi sa realizacijom pojedinih projekata koje finansiraju međunarodne organizacije.
 
U okviru sektora utvrđuju se sljedeće organizacione jedinice:
07-1 - Odsjek za opšte i pravne poslove;
07-2 - Odsjek za finansijske poslove.
 
 
 
30.7.2014.
JAVNI POZIV za dostavu prijava za dodjelu pomoći nevladinim udrugama koje se bave pitanjima raseljenih osoba, povratnika i izbjeglica
Obrazac 1 Prijava na Javni poziv
Obrazac 2 Projektni prijedlog

19.5.2014.

JAVNI POZIV za dodjelu GRANT sredstava namijenjenih za podršku općinama, NVO i udruženjima za implementaciju Strategije migracija i azila BiH 2012-2015.

APLIKACIONI OBRAZAC 

UPUTSTVO

OBRAZAC ZA IZVJEŠTAJ

Lista o dodjeli grant sredstava

8.5.2014.

JAVNI POZIV Za udruženja građana osoba sa invaliditetom iz Bosne i Hercegovine

APLIKACIJA ZA DODJELU GRANT SREDSTAVA Za podršku rada Vijeća za osobe sa invaliditetom BiH

______

PRIJAVA za dodjelu pomoći za stambeno zbrinjavanje Roma- Općina Kakanj