Organizaciona struktura

Sektor za obnovu, razvoj, monitoring i regionalne centre

19.3.2009

(1)Sektor za obnovu, razvoj, monitoring i regionalne centre priprema i provodi politiku u oblasti obnove i razvoja, uključujući rekonstrukciju stambenih jedinica, infrastrukture, projekata i programa održivog povratka, te monitoring projekata finansiranih od strane Fonda za povratak i odobrenih od strane Komisije za izbjeglice i raseljena lica.
 
(2)Sektor kordinira rad sa resornim ministarstvima entiteta, Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, kantona, općina, te stranim vladinim i nevladinim organizacijama čija se djelatnost odnosi na obnovu, razvoj i projekte održivog povratka. Daje mišljenje na projekte održivog povratka, obnove i razvoja koji se realiziraju u BiH.
 
(3)Priprema podzakonske akte i druge propise u okviru svoje nadležnosti i predlaže strateška i planska dokumenta rekonstrukcije, obnove i razvoja.
 
(4)U cilju provođenja dogovorenog, a naročito pribavljanja podrške i pomoći za programe i projekte iz svog djelokruga, Sektor koordioniše aktivnosti na svim nivoima, te učestvuje u zakonodavnoj aktivnosti; usaglašava i daje prijedloge podzakonskih akata, procedura, uputa, pravilnika iz djelokruga rada Sektora; obavlja stručne poslove koji se odnose na planiranje, pripremu, analize, stručna mišljenja, izradu elaborata, studija i programa, projektnih zadataka, tenderske dokumentacije, sporazuma, protokola, ugovorai drugih stručnih dokumenata iz svoje nadležnosti.
 
(5)U cilju izrade programa prikuplja i obrađuje podatke sa terena, prati i proučava stanje i pojave na terenu, te predlaže mjere za rješavanje evidentiranih problema, uspostavlja i održava evidencije u oblasti projekata i rekonstrukcije, te vrši monitoring realizacije projekata iz djelokruga rada Sektora. U skladu sa usvojenim procedurama i kriterijima za odabir projekata daje stručno mišljenje na prispjele projekte iz oblasti održivog povratka, obnove i razvoja kao i projekata stambene politike.
 
(6)Sektor koordinira i upravlja radom regionalnih centara
 
(7)U okviru Sektora utvrđuju se sljedeće unutrašnje organizacione jedinice:
 
1. Odsjek za obnovu, projekte i programe održivog povratka.
2. Odsjek za razvoj i monitoring
3. Odsjek regionalnih centara