Organizaciona struktura

Sektor za ljudska prava

19.3.2009

Sektor priprema utvrđivanje politike i sprovodi politiku u oblastima ljudskih prava i sloboda; priprema prijedloge,odnosno nacrte zakona, podzakonske akte i druge propise iz ove oblasti; daje primjedbe, sugestije i učestvuje u pripremi prijedloga bilateralnih sporazuma; priprema izjašnjenja i prijedloge u vezi međunarodnih konvencija koje je prihvatila ili koje treba da prihvati Bosna i Hercegovina iz oblasti ljudskih prava; ostvaruje saradnju sa entitetima i Brčko Distriktom i međunarodnim organizacijama i institucijama za ljudska prava; priprema izvještaje i informacije o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini za potrebe Savjeta ministara, Predsjedništva i Parlamenta BiH; prati primjenu propisa u BiH iz domena ljudskih prava, prima i obrađuje molbe, žalbe i predstavke; po osnovu prikupljenih podataka o kršenju ljudskih prava priprema izvještaje i informacije i daje ocjene i preporuke nadležnim tijelima državnih i entitetskih vlasti o otklanjanju kršenja ljudskih prava u radu tih i drugih institucija.
 
Sektor daje mišljenja na nacrte i prijedloge zakonskih akata koje utvrđuje Savjet ministra o njihovoj usklađenosti s važećim međunarodnim konvencijama iz oblasti ljudskih prava i sloboda.
 
Sektor pruža stručnu pomoć građanima, preduzima sve potrebne radnje u ostvarivanju i zaštiti ljudskih prava u skladu sa zakonima u oblasti zaštite ljudskih prava i međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima i slobodama.
 
Sektor sarađuje sa nevladinim organizacijama za zaštitu ljudskih prava i sloboda.
 
U okviru Sektora utvrđuju se sljedeće unutrašnje organizacione jedinice:
04-1 - Odjeljenje za zaštitu individualnih ljudskih prava i građanskih sloboda;
04-2 - Odjeljenje za saradnju sa entitetskim i međunarodnim institucijama koja se bave ljudskim pravima;
04-3 - Odjeljenje za zaštitu prava nacionalnih i drugih manjina i vjerskih zajednica.
 
 
 
30.7.2014.
JAVNI POZIV za dostavu prijava za dodjelu pomoći nevladinim udrugama koje se bave pitanjima raseljenih osoba, povratnika i izbjeglica
Obrazac 1 Prijava na Javni poziv
Obrazac 2 Projektni prijedlog

19.5.2014.

JAVNI POZIV za dodjelu GRANT sredstava namijenjenih za podršku općinama, NVO i udruženjima za implementaciju Strategije migracija i azila BiH 2012-2015.

APLIKACIONI OBRAZAC 

UPUTSTVO

OBRAZAC ZA IZVJEŠTAJ

Lista o dodjeli grant sredstava

8.5.2014.

JAVNI POZIV Za udruženja građana osoba sa invaliditetom iz Bosne i Hercegovine

APLIKACIJA ZA DODJELU GRANT SREDSTAVA Za podršku rada Vijeća za osobe sa invaliditetom BiH

______

PRIJAVA za dodjelu pomoći za stambeno zbrinjavanje Roma- Općina Kakanj