Organizaciona struktura

Sektor za izbjeglice iz BiH i raseljene osobe u BiH

19.3.2009

Sektor priprema utvrđivanje politike iz oblasti izbjeglica, raseljenih lica i njezino sprovođenje; priprema nacrte, odnosno prijedloge zakona, podzakonske akte i druge propise koji se odnose na izbjeglice, raseljena lica; učestvuje u pripremi prijedloga bilateralnih sporazuma sa zemljama gostoprimstva izbjeglica iz BiH; brine se o provođenju istih, sarađuje sa međunarodnim organizacijama i institucijama u cilju pomoći na stvaranju preduslova i programa za povratak, te prati proces povratka izbjeglica i raseljenih lica i njihovu integraciju.
 
Sektor obavlja stručnu koor dina ciju aktivnosti sa nadležnim ministarstvima iz entiteta u vezi povratka izbjeglica, raseljenih lica i ostvarivanja njihovih imovinskih i drugih prava, priprema planove povratka u saradnji sa organima entitetima i Brčko Distrikta i UNHCR-om, priprema izvještaje i informacije za potrebe Ministarstva, Savjeta ministara, Predsjedništva i Parlamenta BiH, prikuplja statističke podatke, brine se o bazama podataka, sarađuje sa komisijom CRPC, prati rad Komisije za izbjeglice i raseljena lica i za istu priprema izvještaje, informacije i analize.
 
Sektor pomaže i pruža stručnu pomoć izbjeglicama i raseljenim licima i njihovim organizacijama u ostvarivanju i zaštiti njihovih prava u skladu sa međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima i slobodama.
 
U okrivu sektora utvrđuju se sljedeće unutrašnje organizacione jedinice:
02-1- Odjeljenje za praćenje ostvarivanja prava izbjeglica, raseljenih lica i povratnika;
02-2- Odjeljenje za povratak izbjeglica iz BiH i raseljenih osoba u BiH.
 
 
 
30.7.2014.
JAVNI POZIV za dostavu prijava za dodjelu pomoći nevladinim udrugama koje se bave pitanjima raseljenih osoba, povratnika i izbjeglica
Obrazac 1 Prijava na Javni poziv
Obrazac 2 Projektni prijedlog

19.5.2014.

JAVNI POZIV za dodjelu GRANT sredstava namijenjenih za podršku općinama, NVO i udruženjima za implementaciju Strategije migracija i azila BiH 2012-2015.

APLIKACIONI OBRAZAC 

UPUTSTVO

OBRAZAC ZA IZVJEŠTAJ

Lista o dodjeli grant sredstava

8.5.2014.

JAVNI POZIV Za udruženja građana osoba sa invaliditetom iz Bosne i Hercegovine

APLIKACIJA ZA DODJELU GRANT SREDSTAVA Za podršku rada Vijeća za osobe sa invaliditetom BiH

______

PRIJAVA za dodjelu pomoći za stambeno zbrinjavanje Roma- Općina Kakanj