Organizaciona struktura

Kabinet ministra i zamjenika ministra

19.3.2009

Kabinet ministra i zamjenika ministra obavlja organizacione i stručno-administrativne poslove i zadatke za potrebe ministra i zamjenika ministra.
U okviru kabineta organizuje se i koordinira priprema i stručna obrada materijala za:
  • nastupe ministra i zamjenika ministra;
  • razgovore sa predstavnicima stranih država i učešćima na konferencijama i stručnim savjetovanjima;
  • uređuju materijali i pošta namjenjena ministru i zamjenicima ministra;
  • organizuju sastanci i dokumentuju njihovi sadržaji, informišu organizacione jedinice o odlukama, zaključcima, uputstvima i smjernicama ministra i zamjenika ministra, organizuje tehnička priprema zvaničnih i nezvanienih posjeta ministra i zamjenika ministra u zemlji i inostranstvu.