Organizaciona struktura

Kabinet ministra i zamjenika ministra

19.3.2009

Kabinet ministra i zamjenika ministra obavlja organizacione i stručno-administrativne poslove i zadatke za potrebe ministra i zamjenika ministra.
U okviru kabineta organizuje se i koordinira priprema i stručna obrada materijala za:
  • nastupe ministra i zamjenika ministra;
  • razgovore sa predstavnicima stranih država i učešćima na konferencijama i stručnim savjetovanjima;
  • uređuju materijali i pošta namjenjena ministru i zamjenicima ministra;
  • organizuju sastanci i dokumentuju njihovi sadržaji, informišu organizacione jedinice o odlukama, zaključcima, uputstvima i smjernicama ministra i zamjenika ministra, organizuje tehnička priprema zvaničnih i nezvanienih posjeta ministra i zamjenika ministra u zemlji i inostranstvu.
 
30.7.2014.
JAVNI POZIV za dostavu prijava za dodjelu pomoći nevladinim udrugama koje se bave pitanjima raseljenih osoba, povratnika i izbjeglica
Obrazac 1 Prijava na Javni poziv
Obrazac 2 Projektni prijedlog

19.5.2014.

JAVNI POZIV za dodjelu GRANT sredstava namijenjenih za podršku općinama, NVO i udruženjima za implementaciju Strategije migracija i azila BiH 2012-2015.

APLIKACIONI OBRAZAC 

UPUTSTVO

OBRAZAC ZA IZVJEŠTAJ

Lista o dodjeli grant sredstava

8.5.2014.

JAVNI POZIV Za udruženja građana osoba sa invaliditetom iz Bosne i Hercegovine

APLIKACIJA ZA DODJELU GRANT SREDSTAVA Za podršku rada Vijeća za osobe sa invaliditetom BiH

______

PRIJAVA za dodjelu pomoći za stambeno zbrinjavanje Roma- Općina Kakanj