LJUDSKA PRAVA

O SEKTORU

Sektor prati stanje i priprema izvještaje o stanju ljudskih prava u BiH i primjeni međunarodnih konvencija u cilju promocije i implementacije europskih standarda o ljudskim pravima i uključivanja BiH u euroatlanske integracije, a posebno u Europsku uniju, priprema prijedloge, odnosno nacrte zakona, podzakonske akte i druge propise iz ove oblasti, daje primjedbe i sugestije i učestvuje u pripremi prijedloga bilateralnih i multilateralnih sporazuma koje BiH potpisuje sa drugim državama, odnosno međunarodnim organizacijama, ostvaruje saradnju sa entitetima i Brčko Distriktom BiH i drugim institucijama i organima te domaćim i međunarodnim organizacijama i institucijama za ljudska prava, priprema analize, informacije i izvještaje o stanju ljudskih prava u BiH, prati primjenu propisa u BiH iz domena ljudskih prava, prima i obrađuje molbe, žalbe i predstavke pojedinaca, grupa i kolektiviteta u cilju zaštite njihovih prava, na osnovu prikupljenih podataka o kršenju ljudskih prava priprema izvještaje i informacije i daje ocjene i preporuke nadležnim institucijama i tijelima državnih i entitetskih vlasti o otklanjaju kršenja, odnosno zaštiti ljudskih prava kroz rad tih i drugih institucija, daje mišljenja na nacrte i prijedloge pravnih akata koje utvrđuje Vijeće ministara o njihovoj usklađenosti sa važećim međunarodnim konvencijama iz oblasti ljudskih prava i sloboda, analizira i daje ocjenu usklađenosti zakona BiH sa standardima iz važećih međunarodnih konvencija, posebno sa Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, surađuje se nevladinim organizacijama iz ove oblasti, surađuje sa humanitarnim organizacijama i društvima (posebno sa Društvom Crvenog križa/krsta BiH i Komisijom za traženje nestalih lica, te Institutom za nestale), organizuje razne sadržaje i vidove edukacije iz oblasti ljudskih prava, predlaže organizacionu strukturu institucionalnih i savjetodavnih faktora i mehanizama za promociju i zaštitu ljudskih prava pri institucijama vlasti BiH. 

Rukovodilac sektora:

mr. Sci. Saliha Đuderija - Pomoćnik ministra
Tel: 033/703-962
E-pošta: saliha.djuderija@mhrr.gov.ba

Danijela Ćosović Tehnički sekretar 
Tel: 033/703-959 
E-pošta: danijela.cosovic@mhrr.gov.ba

U okviru Sektora utvrđne su sljedeće unutrašnje organizacijske jedinice:

ODSJEK ZA ZAŠTITU INDIVIDUALNIH LJUDSKIH PRAVA I GRAĐANSKIH SLOBODA

Goran Garić - Šef odjela
Tel:033/703-953
E-pošta: goran.garic@mhrr.gov.ba

Ivanka Taraba - Stručni savjetnik;
Tel: 033/703-957
E-pošta: ivanka.taraba@mhrr.gov.ba 

Zora Koprivica - Viši stručni saradnik
Tel: 033/703-904
E-pošta: zora.koprivica@mhrr.gov.ba

Tijana Borovčanin - Viši stručni saradnik
Tel:033/703-954
E-pošta: 
tijana.borovčanin@mhrr.gov.ba

Almina Jerković - Samostalni referent
Tel: 033/703-955
E-pošta: 
almina.jerkovic@mhrr.gov.ba

ODSJEK ZA PRIPREMU IZVJEŠTAJA O PRIMJENI KONVENCIJA IZ OBLASTI LJUDSKIH PRAVA

Amela Hasić - Šef odjela 
Tel: 033/709-963
E-pošta: amela.hasic@mhrr.gov.ba

Dino Borovina - Stručni savjetnik
Tel:033/709-964 
E-pošta: dino.borovina@mhrr.gov.ba

Vanja Vujadin  - Stručni savjetnik
Tel:033/709-966   
E-pošta:  vanja.vujadin@mhrr.gov.ba

Ajla Nanić - Stručni savjetnik
Tel:033/709-965 
E-pošta: ajla.nanic@mhrr.gov.ba

ODSJEK ZA ZAŠTITU PRAVA I SARADNJU SA NACIONALNIM I DRUGIM MANJINAMA, VJERSKIM ZAJEDNICAMA I NVO.

Aleksandra Jarić - Šef odjela  
Tel:033/709-960
E-pošta:  aleksandra.jaric@mhrr.gov.ba

Adnan Jasika - Viši stručni saradnik 
Tel: 033/709-961
E-pošta: adnan.jasika@mhrr.gov.ba

Irena Penc Puzić - Stručni savjetnik
Tel: 033/709-958
E-pošta: irena.penc@mhrr.gov.ba