Ugovori VE


1. Konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda  ( “Sl. glasnik RBiH” 25/93) 

Ratifikovani Protokoli uz Konvenciju broj: 1. 2., 3., 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15 i 16
  • Deklaracija iz Interlaken 19.2.2010. godine
  • Deklaracija iz Izmir 27.4.2011. godine 
  • Deklaracija iz Brajton 20.4.2012. godine
  • Deklaracija iz Brisela 27.3.2015. godine
  • Deklaracija iz Kopenhagena 13.4.2018. godine
  • Protokol broj 15 uz evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda 11.5.2018. godine
  • Protokol broj 16 uz evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda 1.7.2021. godine

3. Revidirana Evropska socijalna povelja (ESP/R/)  ( “Sl.glasnik RBiH” 25/93) (bosanski, hrvatski i srpski)

4. Konvencija Vijeća Evrope o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualne zloupotrebe (Lanzarote konvencija) ( “Sl.glasnik BiH/Međunarodni ugovori“ br. 11/12) (bosanski, hrvatski, srpski i engleski)

5. Konvencija Vijeća Evrope o kontaktu koji se tiče djeteta (“Sl.glasnik BiH/Međunarodni ugovori“ br. 11/12) (bosanski, hrvatski i srpski)

6. Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina Vijeća Europe (FCNM) (bosanski, hrvatski i srpski)

7. Europska Konvencija za prevenciju torture i nehumanog i degradirajućeg tretmana ili kažnjavanja  (CPT

8. Europska povelja o regionalnim ili manjinskim jezicima (ECRML) (bosanski, hrvatski i srpski)

9. Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istambulska konvencija) ("Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori" broj: 19/13) (bosanski, hrvatski i srpski)