Aktivnosti o nestalim osobama
PROTOKOL O SARADNJI U TRAŽENJU NESTALIH OSOBA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE

Dana 04.11.2015 godine, na zajedničkoj sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije, potpisan je Protokol o saradnji u traženju nestalih osoba između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije. Ispred Bosne i Hercegovine, potpisnik je bio predsjedavajući Vijeća ministara BiH, Dr. Denis Zvizdić, a ispred Republike Srbije, Predsjednik Vlade Repubike Srbije, Aleksandar Vučić.

Ovim Protokolom će se urediti međusobni odnosi, obaveze i način zajedničkog rada strana u traženju osoba koja se vode kao nestala u oružanim sukobima na prostoru bivše Jugoslavije.

Također, ovim Protokolom strane će, preko svojih nadležnih tijela uspostaviti saradnju radi olakšavanja i ubrzanja postupka primopredaje posmrtnih ostataka preminulih osoba porodicama, sarađivaće u obavještavanju porodica koje treba da pristupe postupku identifikacija, obezbjeđivati dokumentaciju neophodnu za unos i predaju posmrtnih ostataka identifikovanih osoba, snositi troškove pogrebne opreme, kao i prevoza posmrtnih ostataka na teritoriji svoje države. 

U toku je postupak ratifikacije navedenog Protokola.   


PROTOKOL O SARADNJI U TRAŽENJU NESTALIH OSOBA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE CRNE GORE

Aktom Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine koji se odnosio na aktivnosti u vezi zaključivanja Protokola o saradnji u traženju nestalih osoba između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Republike Srbije, inicirano je zaključivanje bilateralnih sporazuma (protokola) sa Republikom Hrvatskom i Republikom Crnom Gorom.

Cijeneći opravdanost gore navedene inicijative sa stanovišta pružanja podrške porodicama nestalih osoba u procesu traženja osoba koja se vode kao nestale u oružanim sukobima na prostoru bivše Jugoslavije i uvažavajući sadržaj zaključaka sa sastanka Potkomiteta za regionalnu saradnju Radne grupe za osobe čija je sudbina nepoznata, održanog u Neumu 18. juna 2004 godine, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine je pokrenulo inicijative za zaključivanje Protokola sa navedenim državama.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine trenutno sprovodi aktivnosti sa ciljem formiranja delegacije za vođenje pregovora za zaključivanje ovog Protokola i sačinjavanja teksta Prijedloga za pokretanje postupka i osnovu za vođenje pregovora radi zaključivanja Protokola o saradnji u traženju nestalih osoba između Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore.


PROTOKOL O SURADNJI U TRAŽENJU NESTALIH OSOBA, PROCESU EKSHUMACIJE I IDENTIFIKACIJE NESTALIH OSOBA BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE HRVATSKE

Po odluci Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz 2014.godine promijenjen je sastav delegacije Bosne i Hercegovine za vođenje pregovora radi zaključenja Protokola o suradnji u traženju nestalih osoba, procesu ekshumacije i identifikacije nestalih osoba Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske i nastavljene aktivnosti s ciljem zaključenja predmetnog protokola.

Protokolom se uređuju međusobni odnosi, obveze i način suradnje nadležnih tijela Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske za traženje nestalih osoba.

Protokol predviđa poduzimanje svih potrebnih mjera i radnji strana ugovornica u istraživanju sudbine nestalih osoba iz svoje nadležnosti i razmjenu svih informacija vezanih za rješavanje slučajeva nestalih osoba putem svojih nadležnih tijela.

Na sastanku novih članova delegacije Bosne i Hercegovine za vođenje pregovora radi zaključenja Protokola o suradnji u traženju nestalih osoba, procesu ekshumacije i identifikacije nestalih osoba Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske razmatran je recentni Nacrt prijedloga protokola o suradnji u traženju nestalih osoba, procesu ekshumacije i identifikacije nestalih osoba Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Prema navodima ICMP-a dostavljeni Nacrt protokola o suradnji u traženju nestalih osoba, procesu ekshumacije i identifikacije nestalih osoba Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske usuglašen je od strane Instituta za nestale osobe BiH (INO) i Uprave za zatočene i nestale osobe Republike Hrvatske (UZN) na sastanku koji je dana 19.11.2013.godine održan u Derventi.

S obzirom da je Ministarstvo vanjskih poslova BiH svojim dopisom broj:08/1-22-05-5-29707-1/13 od 26.11.2013.godine, upoznalo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH da ekspertne skupine Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske već duži niz godina održavaju sastanke i pregovaraju u cilju okončanja procedure za zaključenje ovoga protokola, članovi delegacije Bosne i Hercegovine zatražili su od Ministarstva vanjskih poslova BiH dostavljanje detaljnih informacija o radnjama koje su do sada poduzimane na zaključenju predmetnog sporazuma.

Posljednji sastanak delegacije Bosne i Hercegovine za vođenje pregovora radi zaključenja Protokola o suradnji u traženju nestalih osoba, procesu ekshumacije i identifikacije nestalih osoba Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske održan je 10. ožujka 2015. godine na kojem su članovi delegacije usaglašavali stavove daljnjeg djelovanja delegacije u cilju okončanja postupka zaključenja ovoga protokola.

11.8.2016

JAVNI POZIV za dodjelu grant sredstava za podršku izgradnji partnerstva između nevladinih organizacija i nadležnih institucija za provođenje Konvencije o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu.

Tekst Javnog poziva i priloge možete preuzeti na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku.

29.7.2016.

JAVNI POZIV za dodjelu granta podrške općinama, nevladinim organizacijama i udruženjima za implementaciju Strategije u oblasti migracija i azila 2016-2020

Tekst Javnog poziva i prilozi (Bosanski, Hrvatski, Srpski)

26.7.2016.


Međunarodna organizacija rada (ILO) u okviru projekta koji finansira EU "Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini", objavljuje Poziv za dostavljanje konceptnih prijedloga za učešće u konkursu za dodjelu bespovratnih sredstava

OBAVJEŠTENJE

Produžava se rok za predaju koncepata projektnih prijedloga po pozivu br. 01/2016 „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini “.

Novi rok za predaju aplikacija je 06. septembar 2016. Svi ostali detalji Poziva ostaju isti


22.7.2016.

Javni poziv za dodjelu grant sredstava neprofitnim organizacijama za aktivnosti prema iseljeništvu

Prilozi (Bosanski, Hrvatski i Srpski)17.12.2015. 

Poziv na Javne konsultacije za Godišnji program rada za 2016. godinu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH

Godišnji program rada za 2016. godinu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH