Građanska i politička prava

Mišljenje Komiteta za ljudska prava UN-a – predmet Tija Hero

Mišljenje Komiteta za ljudska prava UN-a – predmet Selimović i ostali

Mišljenje Komiteta za ljudska prava UN-a - predmet Durić

Mišljenja Komiteta za ljudska prava UN u predmetu Emina i Sinan Kožljak

Stavovi Komiteta za ljudska prava u predmetu Zeyad Khalaf Hamadie Al-Gertani

Mišljenje Komiteta za ljudska prava o slučajevima 1917/2009, 1918/2009, 1925/2009 i 1953/2010

Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima (B H S)

Zaključne napomene Komiteta za ljudska prava (B H S)

Inicijalni Izvještaj o primjeni Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima u Bosni i Hercegovini za period 1994. - 2004. godine

Informacija o preduzetim aktivnostima Bosne i Hercegovine u skladu sa preporukama Komiteta UN za ljudska prava – paragrafi 8, 14, 19. i 23. zaključnih napomena , načinjenih nakon raz matranja Inicijalnog izvještaja Bosne i Hercegovine pred Komitetom za ljudska prava 18. i 19. oktobra 2006. godine o provođenju Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima .

Informacija o poduzetim aktivnostima Bosne i Hercegovine sukladno preporukama Komiteta UN za ljudska prava – paragrafi 8, 14, 19. i 23. zaključnih napomena, sačinjenih nakon razmatranja Inicijalnog izvješća Bosne i Hercegovine pred Komitetom za ljudska prava 18. i 19. listopada 2006. godine o provođenju Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima

Information on activities undertaken by Bosnia-Herzegovina under recommendations of the UN Committee for Human Rights - paragraphs 8, 14, 19 and 23 of Concluding Remarks, made following consideration of the Initial Report by Bosnia-Herzegovina before the UN Committee for Human Rights on 18 and 19 October 2006 on implementation of the International Covenant on Civil and Political Rights

DRUGI PRIODIČNI IZVJEŠTAJ Bosne i Hercegovine o primjeni Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima 

THE SECOND PERIODIC REPORT of Bosnia and Herzegovina under the International Covenant on Civil and Political Rights 

Drugi fakultativni protokol uz Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima čiji je cilj ukidanje smrtne kazne

Zaključne napomene o Drugom periodičnom izvještaju Bosne i Hercegovine, koje je usvojio Komitet na svojoj 106. sjednici (od 15. oktobra - 2. novembra 2012. godine) (Bosanski, Hrvatski, Srpski)

Odgovori na listu pitanja koja će se uzimati u obzir prilikom razmatranja Drugog periodičnog izvještaja Bosne i Hercegovine (Engleski)

FAKULTATIVNI PROTOKOL UZ MEĐUNARODNI PAKT O GRAĐANSKIM I POLITIČKIM PRAVIMA26.9.2016.

Natječaj za dodjelu nagrada UNFPA i obrazac za kandidovanje prijedloga

23.9.2016.

JAVNI POZIV za dostavu projektnih prijedloga za obnovu i izgradnju komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima na kojima žive raseljena lica i povratnici (Bosanski, Hrvatski i Srpski)

Aplikacija (Bosanski, Hrvatski i Srpski)

JAVNI POZIV za dostavu projektnih prijedloga u svrhu elektrificiranja stambenih jedinica povratnika i raseljenih lica (Bosanski, Hrvatski i Srpski)

Aplikacija (Bosanski, Hrvatski i Srpski)

6.9.2016

JAVNI POZIV za dodjelu pomoći nevladinim organizacijama koje se bave pitanjima raseljenih osoba, povratnika i izbjeglica (Bosanski, Hrvatski i Srpski)

Obrasci (Bosanski, Hrvatski, i Srpski)

11.8.2016

JAVNI POZIV za dodjelu grant sredstava za podršku izgradnji partnerstva između nevladinih organizacija i nadležnih institucija za provođenje Konvencije o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu.

Tekst Javnog poziva i priloge možete preuzeti na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku.

29.7.2016.

JAVNI POZIV za dodjelu granta podrške općinama, nevladinim organizacijama i udruženjima za implementaciju Strategije u oblasti migracija i azila 2016-2020

Tekst Javnog poziva i prilozi (Bosanski, Hrvatski, Srpski)

22.7.2016.

Javni poziv za dodjelu grant sredstava neprofitnim organizacijama za aktivnosti prema iseljeništvu

Prilozi (Bosanski, Hrvatski i Srpski)