Građanska i politička prava
Mišljenje Komiteta za ljudska prava UN-a – predmet Tija Hero

Mišljenje Komiteta za ljudska prava UN-a – predmet Selimović i ostali

Mišljenje Komiteta za ljudska prava UN-a - predmet Durić

Mišljenja Komiteta za ljudska prava UN u predmetu Emina i Sinan Kožljak

Stavovi Komiteta za ljudska prava u predmetu Zeyad Khalaf Hamadie Al-Gertani

Mišljenje Komiteta za ljudska prava o slučajevima 1917/2009, 1918/2009, 1925/2009 i 1953/2010

Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima (B H S)

Zaključne napomene Komiteta za ljudska prava (B H S)

Inicijalni Izvještaj o primjeni Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima u Bosni i Hercegovini za period 1994. - 2004. godine

Informacija o preduzetim aktivnostima Bosne i Hercegovine u skladu sa preporukama Komiteta UN za ljudska prava – paragrafi 8, 14, 19. i 23. zaključnih napomena , načinjenih nakon raz matranja Inicijalnog izvještaja Bosne i Hercegovine pred Komitetom za ljudska prava 18. i 19. oktobra 2006. godine o provođenju Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima .

Informacija o poduzetim aktivnostima Bosne i Hercegovine sukladno preporukama Komiteta UN za ljudska prava – paragrafi 8, 14, 19. i 23. zaključnih napomena, sačinjenih nakon razmatranja Inicijalnog izvješća Bosne i Hercegovine pred Komitetom za ljudska prava 18. i 19. listopada 2006. godine o provođenju Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima

Information on activities undertaken by Bosnia-Herzegovina under recommendations of the UN Committee for Human Rights - paragraphs 8, 14, 19 and 23 of Concluding Remarks, made following consideration of the Initial Report by Bosnia-Herzegovina before the UN Committee for Human Rights on 18 and 19 October 2006 on implementation of the International Covenant on Civil and Political Rights

DRUGI PRIODIČNI IZVJEŠTAJ Bosne i Hercegovine o primjeni Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima 

THE SECOND PERIODIC REPORT of Bosnia and Herzegovina under the International Covenant on Civil and Political Rights 

Drugi fakultativni protokol uz Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima čiji je cilj ukidanje smrtne kazne

Zaključne napomene o Drugom periodičnom izvještaju Bosne i Hercegovine, koje je usvojio Komitet na svojoj 106. sjednici (od 15. oktobra - 2. novembra 2012. godine) (Bosanski, Hrvatski, Srpski)

Odgovori na listu pitanja koja će se uzimati u obzir prilikom razmatranja Drugog periodičnog izvještaja Bosne i Hercegovine (Engleski)

FAKULTATIVNI PROTOKOL UZ MEĐUNARODNI PAKT O GRAĐANSKIM I POLITIČKIM PRAVIMA
 

17.11.2015.

JAVNI POZIV za prikupljanje projektnih prijedloga za rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja
za 2015. godinu

Obrazac I (Prijava projekata - Romi 2015.)

Obrasci II i III (Budžet projekta i Plan aktivnosti)18.11.2015. 

JAVNE KONSULTACIJE O NACRTU ZAKONA O OMBUDSMENU ZA LJUDSKA PRAVA BIH 

ZAKON O OMBUDSMENU ZA LJUDSKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE


19.11.2015.

POZIV NA JAVNU RASPRAVU

PREDNACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 
O ZABRANI DISKRIMINACIJE

ZAKON O ZABRANI DISKRIMINACIJE