Iseljeništvo

Sektor za iseljeništvo

Nadležnosti sektora

Sektor za iseljeništvo predlaze utvrdjivanje politike i sprovodi utvrdjenu politiku u oblasti iseljenistva, daje primjedbe, prijedloge i sugestije u pripremi zakona, podzakonskih akata i drugih propisa iz ove oblasti, prati i predlaze zakljucivanje bilateralnih sporazuma iz oblasti od znacaja za iseljenistvo, prikuplja i obradjuje statisticke i druge podatke o iseljenistvu iz BiH, podstice razlicite oblike udruzivanja i saradnje iseljenika i njihovih udruzenja i pruza pomoc u njihovom radu, radi na redovnom informisanju bosanskohercegovackog iseljenistva o stanju u BiH, a narocito o pitanjima od znacaja za iseljenistvo, upoznaje nadlezne organe u BiH sa problemima iseljenistva i prati rješavanje tih problema, ostvaruje saradnju sa klubovima i udruzenjima iseljenih BiH gradjana, te koordinira aktivnosti u oblasti privredne, kulturne, obrazovne saradnje i informisanja, obavlja poslove pruzanja strucne pomoci iseljenim  BiH gradjanima u ostvarivanju i zastiti njihovih prava i saradjuje sa resornim ministarstvima u rjesavanju ovih pitanja, priprema strucne izvjestaje, informacije i analize iz svoje nadleznosti, po odobrenju ministra informise javnost o pitanjima iz svoje nadleznosti.

Kontakt:

Tel.: 033-703975; 033-202600
Fax: 033-703998; 033-206140
Email: iseljenistvo@mhrr.gov.ba


Nadležne institucije u BiH za iseljeništvo