ODLUKA o procesu rada i internim procedurama za zaštitu života i zdravlja zaposlenika u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice za vrijeme trajanja pandemije virusa COVID-19 proglašenog od strane Svjetske zdravstvene organizacije

IZVJEŠTAJ o provođenju cjelokupnog Akcionog plana za djecu Bosne i Hercegovine 2015. – 2018.
(Usvojen 5.8.2019. godine na 176. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine)

ODLUKA o kriterijima za dodjelu grant sredstava Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine za 2020. godinu


21.1.2021.

JAVNI POZIV za prikupljanje prijava za angažman vanjskih saradnika u Izbjegličko-prihvatnom centru „Salakovac“ i Readmisionom centru u Mostaru za 2021. godinu

6.1.2021.

JAVNI  POZIV Za prikupljanje prijava za angažman vanjskog saradnika/ce u Odsjeku za Finansijsko-materijalne poslove, Sektora za opšte, pravne i finansijsko-materijalne poslove


30.12.2020.

Izvještaj o radu sa listom uspješnih kandidata za angažiranje vanjskih suradnika u IPC Salakovac i Readmisionom centru u Mostaru

28.12.2020.

Obavijest o terminu ponovnog obavljanja intervjua za angažiranje vanjskih saradnika u Izbjegličko-prihvatnom centru Salakovac i Readmisionom centru u Mostaru u 2021. godini 

28.12.2020.

JAVNI OGLAS za prikupljanje prijava za angažman vanjskog saradnika za pružanje stručne podrške u radu Odbora za Rome pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine


28.12.2020.

JAVNI   POZIV za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu sredstava nevladinim organizacijama i drugim organizacijama civilnog društva (vanistitucionalnim partnerima FIGAP II programa) koji će se finansirati iz sredstava FIGAP II programa22.12.2020.

OBAVIJEST O TERMINU OBAVLJANJA INTERVJUA ZA ANGAŽIRANJE VANJSKIH SURADNIKA U IZBJEGLIČKO-PRIHVATNOM CENTRU SALAKOVAC I READMISIONOM CENTRU U MOSTARU U 2021. GODINI

10.12.2020.

JAVNI POZIV za prikupljanje prijava za angažman vanjskih saradnika u Izbjegličko prihvatnom centru Salakovac i Readmisionom centru u Mostaru za 2021. godinu

9.12.2020.

JAVNI POZIV za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge

3.12.2020.

JAVNI POZIV za prikupljanje prijava za angažman vanjskog saradnika/ce

20.11.2020.

Javni poziv za dodjelu Grantova za aktivnosti prema iseljeništvu

Javni poziv za dodjelu Granta podrške jedinicama lokalne samouprave za implementaciju Politike o saradnji sa iseljeništvom

OBAVJEŠTENjE o objavi Javnih poziva za dodjelu grant sredstava koja ce se finansirati iz Budžeta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine za 2020. godinu

JAVNI POZIV za dodjelu grant sredstava udruženjima porodica nestalih osoba u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu

JAVNI POZIV za dodjelu grant sredstava za obrazovanje Roma za 2020.godinu

JAVNI POZIV za dodjelu grant sredstava nevladinim organizacijama ukljucenim u zaštitu žrtava trgovine ljudima za 2020.godinu

JAVNI POZIV za dodjelu grant sredstava za podršku organizacijama osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini za 2020.godinu

JAVNI POZIV za dodjelu grant sredstava za rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu

JAVNI POZIV za dodjelu grant sredstava organizacijama za ljudska prava u svrhu promocije ljudskih prava u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu

JAVNI POZIV za dodjelu grant podrške udruženjima nacionalnih manjina za 2020.godinu

PRILOZI JAVNOG POZIVA

9.11.2020.


6.10.2020.

Javni poziv za dostavljanje projektnih prijedloga za obnovu i izgradnju komunalne i socijalne infrastrukture i elektrifikacije na prostorima na kojima žive raseljena lica i povratnici iz sredstava za 2019. i 2020. godinu, sa aplikacionim obrascima (bosanski, hrvatski, srpski)

Prijava/prijavni obrazac za dodjelu pomoći u obnovi i izgradnji komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima na kojima žive raseljene osobe i povratnici (bosanski, hrvatski, srpski)

Prijava/prijavni obrazac za dodjelu pomoći u svrhu elektrifikacije lokacija/objekata povratka u BiH (bosanskihrvatskisrpski)Portal dijaspore

PRELIMINARNA LISTA KORISNIKA REGIONALNOG STAMBENOG PROGRAMA (POTPROJEKAT BIH6-OPĆINA DONJI VAKUF)

LISTA KORISNIKA REGIONALNOG STAMBENOG PROGRAMA-POD-PROJEKAT (DPSZ-BIH6) - Komponenta 1.  Obnova i  izgradnja 235 porodičnih kuća  

LISTA KORISNIKA REGIONALNOG STAMBENOG PROGRAMA-POD-PROJEKAT (DPSZ-BIH5)

PRELIMINARNA LISTA KORISNIKA REGIONALNOG STAMBENOG PROGRAMA (POTPROJEKAT BIH3-GRAD TUZLA)

PRELIMINARNA LISTA KORISNIKA REGIONALNOG STAMBENOG PROGRAMA (POTPROJEKAT BIH3-OPĆINA KAKANJ)

PRELIMINARNA LISTA KORISNIKA REGIONALNOG STAMBENOG PROGRAMA (POTPROJEKAT BIH6-OPŠTINA ISTOČNO NOVO SARAJEVO)Obavijest o registraciji nekretnina u Federaciji BiH

Počeo postupak izlaganja na javni uvid podataka o nekretninama u RS

Javne konsultacije

Anketa